Rodzaj sprawy: udzielanie informacji o miejscu przechowywania dokumentów płacowych zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych, dla których Wojewoda Pomorski pełnił funkcję organu założycielskiego po 1990 r. Po odszukaniu informacji w archiwum, informacji udziela się ustnie lub pisemnie, w zależności od żądania wnioskodawcy.

Podstawa prawna:§ 74 pkt 12 lit. c Regulaminu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 322/2010 w sprawie ustalenia regulaminu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w zw. z § 11 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 167, poz. 1375)

Wymagane dokumenty: informacji udziela się na ustny lub pisemny wniosek zainteresowanego złożony osobiście albo przesłany pocztą lub za pośrednictwem ePUAP

Opłaty:  bez opłat

Termin załatwienia sprawy: nie określono terminu w przepisach prawa

Odwołania: bez trybu odwoławczego

Miejsce załatwienia sprawy:  Oddział Archiwum Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27, pokój 57, parter

Formularze, wnioski do pobrania: brak