Rodzaj sprawy: składanie wniosków o udzielenie ulgi (umorzenie, odroczenie płatności, rozłożenie płatności na raty) w spłacie należności wchodzących w skład mienia pozostałego po wykreślonych z rejestru sądowego przedsiębiorstwach państwowych, które miały siedzibę na terenie województwa pomorskiego. Po zaopiniowaniu, wniosek przekazywany jest do Ministra Skarbu Państwa, w zależności od rodzaju sprawy, dłużnik może być wezwany do doręczenia dodatkowych dokumentów, zarówno przez Wojewodę Pomorskiego jak i Ministra Skarbu Państwa.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 3 i 5 oraz art. 57  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),

Wymagane dokumenty:

  1. pisemny wniosek (we wniosku o rozłożenie płatności na raty należy zaproponować wysokość raty), złożony osobiście  albo przesłany pocztą lub za pośrednictwem ePUAP
  2. kserokopia dowodu osobistego, 
  3. zaświadczenie wystawione przez zakład pracy, w którym dłużnik jest zatrudniony, albo przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z którego treści wynikałaby wysokość przychodów dłużnika w okresie ostatnich trzech miesięcy, które są podstawą obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne,
  4. oświadczenie, z którego treści wynikałoby, czy dłużnik prowadzi działalność gospodarczą

Opłaty:  bez opłat

Termin załatwienia sprawy: nie określono terminu w przepisach prawa

Odwołania: bez trybu odwoławczego

Miejsce załatwienia sprawy:  Ministerstwo Skarbu Państwa, Departament Nadzoru Właścicielskiego, ul. Krucza 36/ Wspólna 6, Warszawa,

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk, tel. 58 30 77 508


KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. przetwarzania danych osobowych
Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wojewoda Pomorski
adres: ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

• Kontakt do Inspektora ochrony danych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres: Inspektor ochrony danych, Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

• Pani/Pana dane osobowe uzyskane przez Wojewodę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e RODO w celu wydania decyzji administracyjnej dotyczącej udzielenia ulgi w spłacie należności
a) umorzenia w całości lub w części,
b) rozłożenia na raty,
c) odroczenia terminu płatności.

• Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom niż strony niniejszego postępowania i ich ewentualnym pełnomocnikom.

(organy publiczne, które mogą otrzymywać Pani/Pana dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców)

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji celu oraz prawnie określony okres archiwizacji.

• posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie

• Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

• Dane osobowe podane przez Panią/Pana są wymogiem ustawowym w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji administracyjnej.

• Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesom podejmowania decyzji przez Wojewodę, w tym profilowaniu.

 

Formularze, wnioski do pobrania: brak