Rodzaj sprawy: wydanie decyzji administracyjnej stwierdzającej nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa przez PKP w Warszawie oraz prawa własności budynków, budowli i urządzeń usytuowanych na nieruchomości.

Podstawa prawna: art. 34 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948 ze zm.).

Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie decyzji o uwłaszczenie lub uwłaszczającej PKP SA  powinien zawierać:

1. wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej gruntów,
2. odpis Księgi Wieczystej dla przedmiotowej nieruchomości,
3. wykaz z ewidencji środków trwałych sporządzony  na podstawie zapisów ksiąg inwentarzowych prowadzonych przez PKP,
4. wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego.

Opłaty:  bez opłat

Termin załatwienia sprawy: miesiąc od dnia wpływu wniosku do urzędu

Odwołania: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego

Miejsce załatwienia sprawy: wszelkie dokumenty i wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej lub w sekretariacie Wydziału Nieruchomości i Skarbu Państwa Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk, pokój 450 /IV piętro/.
Informacje w prowadzonych sprawach uzyskać można bezpośrednio u osoby prowadzącej sprawę lub telefonicznie (nr tel. 58 3077 508), w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach  - 7.45 do 15.45.

Delegatura Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku
76-200 Słupsk, ul.  Jana Pawła  II 1   w   godzinach  7.45  do  15.45
1/ Kancelaria Ogólna , pokój 340 / III piętro/
2/ Sekretariat Oddziału Zamiejscowego Wydziału Nieruchomości i Skarbu Państwa , pokój 424 /IV piętro/ , nr tel. 59 8411-067.
3/ Osoba prowadząca sprawę , nr tel. 59 8468-529

Formularze, wnioski do pobrania: brak 

Klauzule informacyjne RODO w załączeniu