Rodzaj sprawy: wydanie decyzji administracyjnej stwierdzającej nabycie z mocy prawa, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa dla państwowych osób prawnych  oraz prawa własności budynków, budowli i urządzeń usytuowanych na nieruchomości.

Podstawa prawna: art. 200 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.  z  2014 r., poz. 518).

Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie decyzji uwłaszczającej powinien zawierać:

1. wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej gruntów,
2. odpis Księgi Wieczystej dla przedmiotowej nieruchomości,
3. wykaz z ewidencji środków trwałych sporządzony  na podstawie zapisów ksiąg inwentarzowych,
4. wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego.
5. Dokument potwierdzający prawo zarządu na dzień 5 grudnia 1990 r.

Opłaty:  bez opłat

Termin załatwienia sprawy: miesiąc od dnia wpływu wniosku do urzędu

Odwołania: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego

Miejsce załatwienia sprawy: wszelkie dokumenty i wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej lub w sekretariacie Wydziału Nieruchomości i Skarbu Państwa Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Okopowej21/27, 80-810 Gdańsk , pokój 450 /IV piętro/.
Informacje o prowadzonych sprawach uzyskać można bezpośrednio u osoby prowadzącej sprawę lub telefonicznie (nr tel. 58 3077 508), w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 do 15.45.

Delegatura Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku 76-200 Słupsk, ul. Jana Pawła II 1 w godzinach 7.45 do 15.45
1) Kancelaria Ogólna, pokój 340 /III piętro/
2) Sekretariat Oddziału Zamiejscowego Wydziału Nieruchomości i Skarbu Państwa, pokój 424 /IV piętro/, nr tel. 59 8411-067.
3) Osoba prowadząca sprawę, nr tel. 59 8468-529

Formularze, wnioski do pobrania: brak

Klauzule informacyjne RODO w załączeniu