Rodzaj sprawy: wydanie decyzji administracyjnej potwierdzającej przejście z mocy prawa, prawa własności nieruchomości rolnej Skarbu Państwa na rzecz gminy, na terenie której nieruchomość jest położona.

Podstawa prawna: art. 13 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (j.t. Dz. U z 2012 r. poz. 1187, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie decyzji o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości rolnej:

1. wypis i wyrys z ewidencji gruntów według stanu aktualnego oraz według stanu na dzień 1 lipca 2000 r. dot. nieruchomości rolnej;
2. zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym w dniu 1 lipca 2000 r.;
3. odpis z księgi wieczystej dot. Nieruchomości.

Opłaty: bez opłat

Termin załatwienia sprawy: miesiąc od dnia wpływu wniosku  do urzędu

Odwołania: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego

Miejsce załatwienia sprawy: wszelkie dokumenty i wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej lub w sekretariacie Wydziału Nieruchomości i Skarbu Państwa Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, pokój 450 /IV piętro/.
Informacje o prowadzonych sprawach uzyskać można bezpośrednio u osoby prowadzącej sprawę lub telefonicznie (nr tel. 58 3077 508), w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 do 15.45.

Formularze, wnioski i do pobrania: brak

Klauzule informacyjne RODO w załączeniu