Rodzaj sprawy: wydawanie decyzji potwierdzającej ( lub nie), czy nieruchomość rolna podlegała przejęciu na własność Skarbu Państwa na podstawie przepisów dekretu z 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej

Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 lit. e dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13 z późn. zm.) i § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1945 r. w sprawie wykonania dekretu P.K.W.N. z dnia 6 września 1944 r.o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. Nr 10, poz. 51 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie decyzji o nie podleganiu nieruchomości pod przepisy dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej:

1) zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego o podleganiu nieruchomości pod przepisy dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej;
2) protokół przekazania nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa:
3) dokumenty geodezyjne, katastralne opisujące nieruchomość: podział na parcele (działki), położenie poszczególnych budynków i budowli wchodzących w skład nieruchomości względem siebie, w odniesieniu do stanu z przejęcia oraz aktualny, wykaz zmian gruntowych;
4) odpis z księgi wieczystej w odniesieniu do stanu z przejęcia oraz aktualny;
5) dokumenty zawierające: dokładny obszar nieruchomości, wyszczególnienie użytków każdego rodzaju;
6) dokumenty potwierdzające następstwo prawne po dawnych właścicielach;

Opłaty:  bez opłat

Termin załatwienia sprawy: do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku

Odwołania: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego

Miejsce załatwienia sprawy: Wszelkie dokumenty i wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej lub w sekretariacie Wydziału Nieruchomości i Skarbu Państwa  PUW przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku , pokój 450 /IV piętro/.

Informacje w prowadzonych sprawach uzyskać można bezpośrednio u osoby prowadzącej sprawę lub telefonicznie (nr tel. 58 3077 508), w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 do 15.45.

Formularze, wnioski do pobrania: brak

Klauzule informacyjne RODO w załączeniu