Rodzaj sprawy: Wydanie decyzji administracyjnej . Nabycie z mocy prawa przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego (samorząd powiatowy i samorząd województwa) mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu instytucji i państwowych jednostek organizacyjnych przejmowanych z dniem 1.01.1999 r. przez te jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawa prawna: art. 60 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. — Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133 poz. 872 z późn.zm.) oraz przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania (Dz.U. Nr 13, poz. 114).

Wymagane dokumenty:

1. wniosek o wydanie decyzji ze wskazaniem:

• podstawy prawnej,
• mienia, które podlega nabyciu,
• instytucji lub państwowej jednostki organizacyjnej, we władaniu której znajdowało się mienie w dniu 31.12.1998 r.,

2. dokument potwierdzający, że przejmowana instytucja lub państwowa jednostka organizacyjna w dniu 31.12.1998 r. włada mieniem podlegającym nabyciu – na podstawie tytułu prawnego,

3. protokół zdawczo-odbiorczy podpisywany przez kierownika jednostki lub instytucji, której mienie nabywa jednostka samorządu terytorialnego - z jednej strony i przez dwóch przedstawicieli zarządu jednostki samorządu terytorialnego - z drugiej strony (po dwa egzemplarze dla każdej ze stron),

4. załączniki do w/w protokołu zdawczo-odbiorczego:

• sprawozdanie finansowe przekazywanej instytucji lub jednostki, zawierające bilans sporządzony zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi ustawą o rachunkowości,
• karty inwentaryzacyjne przekazywanego mienia,
• dla nieruchomości - dokumenty potwierdzające stan prawny nieruchomości na dzień 31.12.1998 r. oraz na dzień złożenia wniosku (w sytuacji, gdy nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą – odpis takiej księgi wieczystej, a w przypadku braku księgi wieczystej - inne dokumenty potwierdzające stan prawny nieruchomości),
• wypis i wyrys z ewidencji gruntów ,
• przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jej obecne wykorzystanie oraz stan techniczny, ogólne dane techniczne, informacje o wpisie do rejestru zabytków, informacje o szczególnych formach ochrony przyrody, mapy i inne dokumenty związane z przekazaną nieruchomością, np. rodzaj użytkowanych gruntów oraz ich klas gleboznawczych dla nieruchomości rolnych,
• wykaz tytułów prawnych do należności, a w szczególności: umowy sprzedaży z rozłożeniem na raty, ugody bankowe, ugody sądowe, wyroki sądowe,
• wykaz obciążeń majątkowych - hipoteki, zastawy, wyciąg z rejestru zastawów,
• wykaz należności i zobowiązań przekazywanej instytucji lub jednostki organizacyjnej wraz z potwierdzeniem sald zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Opłaty:  bez opłat

Termin załatwienia sprawy: miesiąc od dnia wpływu wniosku do urzędu

Odwołania: Minister Skarbu Państwa za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego.

Miejsce załatwienia sprawy: wszelkie dokumenty i wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej lub sekretariacie Wydziału Nieruchomości i Skarbu Państwa PUW w Gdańsku  przy ul. Okopowej 21/27, pok. 450 (IV piętro).
Informacje w prowadzonych sprawach uzyskać można bezpośrednio u osoby prowadzącej sprawę lub telefonicznie (nr tel: kierownik oddziału 58 30 77 664, pracownicy: 58 30 77 624, 58 30 77 169, 58 30 77 333, 58 30 77 260), w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 do 15.45.

Formularze, wnioski do pobrania: brak

Klauzule informacyjne RODO w załączeniu