Rodzaj sprawy: wydawanie decyzji w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości Skarbu Państwa przez gminy

Podstawa prawna: art. 5 ust. 1 ( z mocy prawa) ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o  samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 z 1990 r. poz. 191 ze zm.).

Wymagane dokumenty:

1. wniosek o wydanie decyzji ze wskazaniem podstawy prawnej, zawierający dane geodezyjne dotyczące komunalizowanej nieruchomości
2. dokumenty potwierdzające stan prawny i faktyczny nieruchomości na dzień 27 maja 1990  tj. dzień wejścia w życie cyt. wyżej ustawy z dnia 10 maja 1990 r. oraz aktualnie (pełny odpis z księgi wieczystej potwierdzający stan prawny nieruchomości na dzień 27 maja 1990 r. lub inne dokumenty potwierdzające stan prawny np. postanowienie sądu o zasiedzeniu nieruchomości przez Skarb Państwa, postanowienie o nabyciu spadku)
3. aktualny wypis i wyrys z ewidencji gruntów
4. w przypadku nieruchomości zajętych pod drogi publiczne informacja o kategorii drogi (wg. stanu na dzień 27 maja 1990 r.)
5. dokument potwierdzający przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego na dzień 27 maja 1990 r. i aktualnie

Opłaty:  bez opłat

Termin załatwienia sprawy: miesiąc od dnia wszczęcia postępowania z urzędu

Odwołania: Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa w Warszawie (w ciągu 14 dni od daty wydania decyzji za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego)

Miejsce załatwienia sprawy: wszelkie dokumenty i wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej lub w sekretariacie Wydziału Nieruchomości i Skarbu Państwa PUW przy ul. Okopowej 21/27w Gdańsku, pokój 450 (IV piętro)
Informacje w prowadzonych sprawach uzyskać można bezpośrednio u osoby prowadzącej sprawę lub telefonicznie ( nr telefonu 58 30 77 664 kierownik, pracownicy:  30 77 624, 30 77 169, 30 77 333 i 30 77 260), w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 do 15.45.

Delegatura Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Jana Pawła II 1 w godzinach 7.45 do 15.45
1/ Kancelaria Ogólna , pokój 340 /III piętro/
2/ Sekretariat Oddziału Zamiejscowego Wydziału Nieruchomości i Skarbu Państwa, pokój 424 /IV piętro/, nr tel. 59 8411-067.
3/ Osoba prowadząca sprawę, nr tel. 59 8468-528

Formularze, wnioski do pobrania: brak

Klauzule informacyjne RODO w załączeniu