Rodzaj sprawy:.rozpatrywanie wniosków dotyczących realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia i nieruchomości poza granicami państwa polskiego. Wydanie decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017, poz. 2097, t.j..)

Wymagane dokumenty:

1. Stwierdzenie nabycia praw do spadku po właścicielu (prawomocne postanowienie sądowe lub notarialne poświadczenie dziedziczenia) i jego ewentualnych nieżyjących spadkobiercach;
2. Dowody potwierdzające, że właściciel pozostawił nieruchomość na dawnych Kresach Wschodnich.
Takimi dowodami mogą być w szczególności:
a. orzeczenie wydane przez były Państwowy Urząd Repatriacyjny;
b. urzędowy opis mienia pozostawionego sporządzany przez Polsko– Radzieckie Komisje Mieszane ds. Ewakuacji;
c. dokumenty urzędowe, w tym sądowe, a także dokumenty pozyskane z archiwów Ukrainy lub innych państw.
Dopiero w przypadku potwierdzenia przez właściwe instytucje państwowe bądź zagraniczne braku posiadania odpowiednich dokumentów, dowodem w postępowaniu może stać się oświadczenie dwóch świadków złożone, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, przed notariuszem, organem prowadzącym postępowanie lub w polskiej placówce konsularnej w kraju zamieszkania świadka, którzy:
— zamieszkiwali w miejscowości, w której znajduje się nieruchomość pozostawiona poza obecnymi granicami RP lub w miejscowości sąsiedniej;  
— nie są osobami bliskimi (tj. zstępnymi, wstępnymi, rodzeństwem, dziećmi rodzeństwa, małżonka, osobami przysposabiającymi i przysposobionymi oraz osobami, które pozostają faktycznie we wspólnym pożyciu) właścicieli lub spadkobierców ubiegających się o potwierdzenie prawa do rekompensaty.   
3. Dowody potwierdzające, że właściciel został zmuszony do opuszczenia nieruchomości i Kresów w skutek przyczyn związanych z wojną rozpoczętą  w 1939 r. (np. karta ewakuacyjna, arkusz ewakuacyjny, zaświadczenie na prawo ewakuacji do Polski) lub z tych przyczyn nie mógł na nie powrócić;
4. Dowody potwierdzające, że właściciel w dniu 1 września 1939 r. posiadał obywatelstwo polskie  i zamieszkiwał („w tym dniu” – nie obowiązuje od dnia 27.02.2014 r.) na terenie dawnych Kresów Wschodnich;
5. Zaświadczenia meldunkowe (z ewidencji ludności właściwych urzędów miast/gmin) potwierdzające wszystkie miejsca zamieszkania właściciela przedmiotowej nieruchomości po przybyciu na obecne tereny państwa polskiego;
W przypadku braku potwierdzenia przez właściwe urzędy miast/gmin zameldowania możliwe jest złożenie oświadczenia o miejscach zamieszkania złożonego pod odpowiedzialnością karną.
6. Zaświadczenia meldunkowe (z ewidencji ludności właściwych urzędów miast/gmin) potwierdzające  miejsca zamieszkania spadkobierców po właścicielu „mienia zabużańskiego”;
W przypadku braku potwierdzenia przez właściwe urzędy miast/gmin zameldowania możliwe jest złożenie oświadczenia o miejscach zamieszkania złożonego pod odpowiedzialnością karną.
7. Oświadczenie o dotychczasowym stanie realizacji prawa do rekompensaty;
8. Uwierzytelnioną kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego.
9. W przypadku wyrażenia przez spadkobiercę właściciela pozostawionej nieruchomości woli przekazania uprawnień na innego spadkobiercę tego właściciela, należy przedłożyć oświadczenie
o wskazaniu osoby uprawnionej do rekompensaty; przedmiotowe wskazanie osoby uprawnionej do rekompensaty powinno nastąpić przez złożenie oświadczenia z podpisem poświadczonym notarialnie lub przed organem administracji publicznej albo przez złożenie oświadczenia
w polskiej placówce konsularnej.

Opłaty:  tylko za usługi ksero

Termin załatwienia sprawy: Jeżeli złożony wniosek nie spełnia wymogów określonych w art. 6 ust. 1–3 ustawy o realizacji (…), wojewoda wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia wezwania.

Odwołania: organem II instancji od decyzji Wojewody jest  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Miejsce załatwienia sprawy:  PUW Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 - Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa, sekretariat, pokój nr 450, IV piętro wejście B, nr tel. 58 30 77 508

Delegatura Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Jana Pawła II 1 w godzinach 7.45 do 15.45
1/ Kancelaria Ogólna , pokój 340 /III piętro/
2/ Sekretariat Oddziału Zamiejscowego Wydziału Nieruchomości i Skarbu Państwa, pokój 424 /IV piętro/, nr tel. 59 8411-067.
3/ Osoba prowadząca sprawę, nr tel. 59 8468-526  i  59 8468-418

Formularze, wnioski do pobrania: kliknij

Klauzule informacyjne RODO w załączeniu