Rodzaj sprawy: rozpatrywanie odwołań od decyzji wydawanych przez starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu) w sprawach: wywłaszczeń nieruchomości, odszkodowań za wywłaszczoną nieruchomość, zwrotów wywłaszczonych nieruchomości. Wydawanie decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 518)

Wymagane dokumenty: postępowanie inicjowane jest odwołaniem od decyzji starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) złożonym przez stronę do Wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję

Opłaty:  bez opłat

Termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki (art. 35 § 1 k.p.a.) - nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Do podanych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 k.p.a.). O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 36 § 1 k.p.a.)

Odwołania: skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji

Miejsce załatwienia sprawy: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk; sekretariat - pokój 450.

Formularze, wnioski do pobrania: brak

Klauzule informacyjne RODO w załączeniu