| Wydrukuj

Oświadczenie Wojewody w sprawie starogardzkich placówek

 W związku z oświadczeniem Pani Tatiany Neumann Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim z dnia 20 września 2016 r., opublikowanym w Gazecie Kociewskiej, informujemy, że zgodnie z art. 38b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 757), Wojewoda nie jest jedynym organem kontrolnym wobec placówek opiekuńczo – wychowawczych. Świadczą o tym jednoznacznie przepisy, które przytoczone są poniżej. 

Art. 38b ust. 1.
Zarząd powiatu sprawuje kontrolę nad organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.
Art. 38b ust. 2.
Zarząd powiatu może upoważnić, w formie pisemnej, do sprawowania kontroli, o której mowa w ust. 1, członka zarządu powiatu, pracownika urzędu albo kierownika jednostki organizacyjnej powiatu. Osobami upoważnionymi nie mogą być pracownicy kontrolowanych jednostek.
Art. 38b ust. 8.
Zarząd powiatu w związku z przeprowadzanym postępowaniem kontrolnym ma prawo do:
1) żądania informacji, dokumentów i danych, niezbędnych do sprawowania kontroli;
2) wstępu w ciągu doby, w tym w porze nocnej - w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dziecka, do obiektów i pomieszczeń kontrolowanej jednostki, rodziny zastępczej lub osób prowadzących rodzinny dom dziecka, w których wykonywane są ich zadania;
3) przeprowadzania oględzin obiektów, składników majątku kontrolowanej jednostki oraz przebiegu określonych czynności objętych obowiązującym standardem;
4) przeprowadzania oględzin obiektów, w których kontrolowana rodzina zastępcza lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka sprawują pieczę zastępczą;
5) żądania od pracowników kontrolowanej jednostki, rodziny zastępczej lub osób prowadzących rodzinny dom dziecka udzielenia informacji w formie ustnej lub pisemnej
w zakresie przeprowadzanej kontroli;
6) obserwacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
7) przeprowadzania indywidualnych rozmów z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej, w tym zasięgania opinii dzieci, z uwzględnieniem ich wieku, możliwości intelektualnych oraz stopnia dojrzałości poznawczej.
Art. 38b ust. 9
Czynności kontrolnych nie może dokonywać koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
Art. 38b ust. 10
Przy przeprowadzaniu postępowania kontrolnego zarząd powiatu oraz zarząd województwa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z zakresu przedmiotu kontroli. Przepisy ust. 7 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
Art. 38b. ust. 7
Zarząd województwa może upoważnić, w formie pisemnej, do sprawowania kontroli, o której mowa w ust. 6, członka zarządu województwa, pracownika urzędu albo kierownika jednostki organizacyjnej województwa. Osobami upoważnionymi nie mogą być pracownicy kontrolowanych jednostek.

Ponadto zgodnie z art. 93 ust. 2 ustawy Placówkę opiekuńczo – wychowawczą prowadzi powiat lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację zadania na podstawie art. 190. W sytuacji zlecenia i powierzenia do realizacji zadania publicznego prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej podmiotowi niepublicznemu zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powiat zlecając realizację zadania podpisuje umowę z podmiotem niepublicznym, w której wskazane zostają m.in. zadania zleceniodawcy w obszarze kontroli i nadzoru na realizacją zadania.

Wojewoda przeprowadził dwa postępowania kontrolne w starogardzkich placówkach – w czerwcu były to kontrole planowe, zaś we wrześniu doraźne. Starostwo było informowane o realizowanych czynnościach i zastrzeżeniach ze strony Wojewody.

Wojewoda Pomorski dodatkowo - aby wpłynąć na poprawę sytuacji dzieci z obu starogardzkich palcówek - skorzystał z przysługującego mu prawa wynikającego z art. 197e ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575) i wezwał Starostę Starogardzkiego do wyznaczenia wykonawcy zastępczego do realizacji zadania prowadzenia placówek tak, aby Starosta jak najszybciej zapewnił bezpieczeństwo i właściwe warunki wychowankom. Wszelkie informacje o działaniach Wojewody i zastrzeżenia wobec funkcjonowania palcówek zostały również przekazane Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku, która bada sprawę.

Za wsparcie dzieci, w tym w szerokim aspekcie psychologicznym, które będzie niezbędne w zaistniałych okolicznościach - odpowiada Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Starogardzie Gdańskim.

Wojewoda Pomorski poprzez podległy mu Wydział Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu podejmuje i podejmował wszelkie działania, aby jak najszybciej wyznaczyć wykonawcę zastępczego do realizacji zadania prowadzenia placówki, mając na uwadze dobro wychowanków, jako absolutny priorytet. Dodatkowo zapewniamy, że zrealizowane zostały wszelkie czynności zgodnie z kompetencjami Wojewody, aby rzetelnie skontrolować placówkę i doprowadzić do wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za zaistniałą sytuację.

 

 


Ostatnio zmieniany: