Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego


Wydział Prawny i Nadzoru
Samodzielne stanowiska pracy
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
piętro II, pokój nr 283
tel. 58 30 77 384
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Ważne! W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego wydawany jest wyłącznie w formie elektronicznej dostępny na odrębnej stronie internetowej pod adresem http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl

Na podstawie art. 28a ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 j.t) wydawanie wydruków aktów normatywnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Monitorze Polskim B, Dzienniku Unii Europejskiej oraz Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym jest odpłatne. Koszt wydrukowania jednej strony wynosi 0,08 zł brutto. Jednocześnie informujemy,że w/w publikatory są dostępne w postaci elektronicznej do powszechnego wglądu w godzinach pracy urzędu (7.45-15.45) na stanowisku komputerowym w Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego w pokoju nr 283.

Dzienniki Urzędowe Województwa Pomorskiego z lat 2001 – 2011 są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - http://www.uw.gda.pl/index.php?n=507
Na Tej stronie znajdziecie Państwo teksty Dzienników Urzędowych Województwa Pomorskiego udostępnione w formacie pdf. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych (dotyczy dzienników wydanych przed rokiem 2012).
Zbiory Dzienników Urzędowych Województwa Pomorskiego od roku 1945 wraz z wydanymi do nich skorowidzami są udostępniane do wglądu w siedzibie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27 w Redakcji Dziennika Urzędowego pok nr 190 w godzinach 7.45 – 15.45, tel. 58 30 77 384.

Archiwalne egzemplarze Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego (od 2001 do 2011 roku, do wyczerpania nakładu) można nabyć w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku przy ul Okopowej 21/27, – Wydział Administracyjno – Gospodarczy pod nr tel. 0 514-601-773 pani Beata Urbanowska.


 

Informacje dotyczące sposobu przygotowania i przekazania do ogłoszenia aktów prawnych zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów.

Procedurę ogłaszania aktów normatywnych w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego regulują następujące akty prawne:

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172), zwana dalej ustawą,
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. z 2011r. Nr 289, poz. 1699), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie wymagań technicznych,
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie określenia wzoru graficznego winiety dzienników urzędowych oraz pierwszej i ostatniej strony Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”, a także wzoru okładek i strony tytułowej załączników do tego dziennika urzędowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 214, poz. 1269), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie winiet.

Głównymi zasadami wynikającymi z ustawy są:

1. Oryginał aktu prawnego podlegającego ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego ma postać dokumentu elektronicznego (art. 15 ust.1 ustawy),
2. Oryginał wojewódzkiego dziennika urzędowego jest w postaci elektronicznej (art. 2a ustawy).

Celem uchwalenia w/w przepisów jest skrócenie czasu pomiędzy przyjęciem aktu przez redakcję dziennika, a jego ogłoszeniem. Realizacja powyższego możliwa jest jedynie wówczas gdy przekazywane do ogłoszenia akty są zgodne z rozporządzeniem w sprawie wymagań technicznych z dnia 27 grudnia 2011 r.


Sporządzenie aktów podlegających ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym:

1. Dokumenty elektroniczne zawierające akty normatywne i inne akty prawne, podlegające ogłoszeniu, zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych, sporządza się w formacie XML w postaci tekstu strukturalnego, z zachowaniem wymogów określonych w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia.

Utworzenie takiego aktu możliwe jest użyciu dedykowanego edytora aktów prawnych XML (np. edytor EDAP MSWiA, Edytory Aktów Prawnych XML ABC PRO)

2. Załączniki do aktu prawnego podlegającego ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym, zgodnie z § 5 rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych mogą być sporządzane w postaci:

• pliku XML o strukturze specyficznej dla danego rodzaju załącznika wraz ze schematem zdefiniowanym w formacie XSD oraz wygenerowaną na podstawie tego pliku wizualizacją w formacie PDF zgodnym z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zwanymi dalej „minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych
• pliku XML w jednym z formatów określonych w minimalnych wymaganiach dla systemów teleinformatycznych, którego postać:

a) umożliwia konwersję do pliku PDF,
b) umożliwia, bez konieczności dokonywania zmian w dokumencie, wydruk treści w formacie A4 w jakości prezentacji niepozostawiającej wątpliwości co do treści dokumentu;

3. pliku PDF generowanego w sposób umożliwiający przeszukiwanie tekstu dokumentu, którego postać umożliwia, bez konieczności dokonywania zmian w dokumencie, wydruk treści w formacie A4 w jakości prezentacji niepozostawiającej wątpliwości co do treści dokumentu.


Z przytoczonej treści § 5 rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych wynika, że załączniki do aktów podlegających ogłoszeniu, z technicznego punktu widzenia, mogą być przygotowywane w praktyce na dwa sposoby:

a) jako załączniki utworzone bezpośrednio w edytorze aktów prawnych XML
b) jako załączniki binarne - tylko i wyłącznie w postaci przeszukiwalnego pliku PDF, w formacie A4, z zachowaniem zasad dotyczących formatowania i nagłówka załącznika określonych w załączniku Nr 1 do rozporządzania w sprawie wymagań technicznych

Wymagania dotyczące załączników w postaci plików PDF:

Mając na uwadze to, że redakcja dziennika nie ma możliwości ingerencji w treść załącznika binarnego w postaci pliku PDF, w przypadku przekazywania do ogłoszenia takiego załącznika, musi on spełniać następujące wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych:

a) załącznik musi mieć ustawiony margines górny co najmniej na 25 mm. W nagłówku załącznika przekazywanego do ogłoszenia organ wydający akt, nie może umieszczać żadnych informacji (tam ma pozostać miejsce na nagłówek dodawany w redakcji),
b) w stopce załącznika przekazywanego do ogłoszenia również nie mogą znajdować się żadne informacje. W szczególności nie należy umieszczać tam informacji o numerach stron – nie będą się one bowiem wówczas zgadzały z numerami stron publikowanej pozycji w dzienniku,
c) marginesy boczne załącznika mają być ustawione na 18 mm,
d) wymagania dot. czcionki: Times New Roman, 11 pkt,
e) w prawym górnym rogu pierwszej strony załącznika należy zamieścić standardową informację o numerze załącznika, formie prawnej, numerze aktu, organie wydającym oraz dacie aktu.

Poniżej przykład poprawnie sformatowanego załącznika binarnego w PDF:

Z powyższego wynika, że w przypadku przekazywania załączników do aktu w postaci plików binarnych w formacie PDF, winny być one sformatowane ściśle wg zasad określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych.

Przekazywanie załączników w postaci plików XML:

Równocześnie należy mieć na uwadze, że załączniki można przekazywać wraz z „aktem głównym” w postaci plików XML (zgodnie z § 5 ust.1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych.

Przekazywanie załączników w formacie większym aniżeli A-4:

Biorąc pod uwagę specyfikę i szczególny charakter niektórych rodzajów załączników, co sprawia, że prawidłowe ich sporządzenie w standardowo wymaganym formacie A-4 nie jest możliwe, zgodnie z dyspozycją zawartą w § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków
technicznych, dopuszcza się aby załączniki do:

a) uchwał w sprawie uchwalenia budżetu,
b) sprawozdań finansowych.
były przekazywane do publikacji maksymalnie w formacie w formacie A3

Rekomendowanym rozwiązaniem, w przypadku tabel wielokolumnowych, jest stosownie orientacji poziomej dla A4, co w konsekwencji pozwala na uzyskanie szerokości tabeli o rozmiarach jak w A3. W odniesieniu do zdecydowanej większości tabel takie rozwiązanie powinno okazać się wystarczające. Stosowanie formatu A3 dopuszcza się wyłącznie w odniesieniu do tabel, których nie da się umieścić na stronie w formacie A4 w orientacji poziomej – jedynie bowiem w takim przypadku zachodzi konieczność zastosowania formatu
A3 i orientacji poziomej (przypadki bardzo rzadkie).

Uwaga:

Należy zważyć na fakt, że w tabelach budżetowych zasadniczym problemem jest szerokość tabeli nie ich długość. Tak więc, w wypadku gdy wykorzystamy A3 „w pionie”, czy A4 „w poziomie”, to dla rozmiaru „obszaru roboczego” (możliwej szerokości tabeli) praktycznie nie ma różnicy, ale przy drukowaniu różnica jest ogromna, gdyż w przypadku A4 „w poziomie” tabelę o szerokości „A3” możemy nadal wydrukować na kartce w formacie A4– dlatego też takie właśnie rozwiązanie jest rekomendowane, natomiast możliwość zastosowania formatu A3 dopuszczalna jest jedynie w nadzwyczajnych, uzasadnionych przypadkach (w przypadku orientacji strony A3 w poziomie, możemy umieścić na niej tabele o naprawdę dużej liczbie kolumn – np. rozbudowane wieloletnie prognozy finansowe).

Plany zagospodarowania przestrzennego:

Dodatkowo dopuszcza się dołączanie do uchwał w sprawie zagospodarowania przestrzennego map w postaci oryginalnych plików graficznych - jako załącznik binarne.

Uwaga:

Włączane do załącznika aktu prawnego w XML pliki zewnętrzne (np. w przypadku map będą
to najczęściej pliki w formacie JPG, SVG), jako włączone w treść aktu elementy zewnętrzne,
są przechowywane w osobnych dokumentach elektronicznych, i co bardzo istotne – są w takim przypadku opatrywane podpisem elektronicznym w momencie podpisywania całego aktu. Tym samym taki sposób realizacji spełnia wymagania wynikające z przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych - jest zgodny z wymaganiami określonymi w § 4 ust.2 pkt. 3 rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych oraz § 2 ust. 4 załącznika nr i § 2 pkt 6 załącznika Nr 3 do cyt. rozporządzenia.

W trakcie sporządzania aktów do publikacji prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na kilka
istotnych kwestii, między innymi:

1) Umieszczanie pod ostatnim paragrafem aktu prawnego tzw. „metryczki” tj. imienia, nazwiska oraz pełnionej funkcji osoby podpisującej (np. Przewodniczący Rady, Prezydent Miasta, Starosta)
2) Wyeliminowanie ewentualnych rozbieżności między aktami uchwalonymi, a przesłanymi do publikacji w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.
3) Akty przesyłane do publikacji muszą być podpisane aktualnym kwalifikowanym certyfikowanym podpisem elektronicznym.
4) Porozumienia, umowy i aneksy powinny zawierać podpisy elektroniczne wszystkich zawierających je stron.

 

Informacja w sprawie możliwości sprostowania błędu w ogłoszonym tekście aktu prawnego.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) możliwość sprostowania błędu w opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego akcie normatywnym służy tylko do wyeliminowania niezgodności między tekstem uchwały przekazanej do opublikowania, a jej wersją ogłoszoną w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. Dodatkowo ustawodawca wprowadził zapis, który stanowi ograniczenie dopuszczające sprostowanie błędu, tylko w sytuacji, gdy nie prowadzi ono do merytorycznej zmiany prostowanego aktu prawnego.