Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (w skrócie FAMI) to mechanizm finansowy zastępujący Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców, Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów, funkcjonujące w ramach Programu ogólnego SOLID „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”.

Celem ogólnym FAMI jest przyczynianie się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi i do realizacji, wzmacniania i rozwoju wspólnej polityki w zakresie azylu, ochrony uzupełniającej i ochrony czasowej oraz wspólnej polityki imigracyjnej.

Zakres wsparcia, który jest realizowany w Polsce ze wsparciem środków FAMI określa Program Krajowy. W Programie Krajowym FAMI  zostały wyszczególnione następujące cele szczegółowe i krajowe:

I. Azyl – cel szczegółowy
   1. Recepcja/Azyl – cel krajowy
   2. Ewaluacja – cel krajowy
   3. Przesiedlenia – cel krajowy

II. Integracja/Legalna migracja – cel szczegółowy
   1. Legalna migracja – cel krajowy
   2. Integracja – cel krajowy
   3. Budowanie zdolności – cel krajowy

III. Powroty – cel szczegółowy
   1. Działania towarzyszące – cel krajowy
   2. Działania powrotowe – cel krajowy

Program Krajowy oraz aktualne informacje o naborach są dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: www.fundusze.mswia.gov.pl oraz www.copemswia.gov.pl.

 

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku realizuje następujące projekty w ramach FAMI:

Cel szczegółowy – integracja/legalna migracja.
Cel krajowy – legalna migracja.
Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Celem projektu nr 26/7-2017/OG-FAMI jest opracowanie i utworzenie kreatorów następujących wniosków kierowanych w sprawach legalizacji  i zatrudniania cudzoziemców: 

  • wniosek o wydanie zezwolenia na pracę,
  • wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wraz z załącznikami nr 1 i 2,
  • wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały,
  • wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • wniosek o wymianę karty pobytu,
  • wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń,

Projekt zakłada także budowę systemu informatycznego wspierającego pracę pracowników Oddziału ds. Cudzoziemców. 

 

Cel szczegółowy – integracja/legalna migracja.
Cel krajowy – legalna migracja.
Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Celem projektu nr 24/7-2017/OG-FAMI jest utworzenie dwustanowiskowej, dwujęzycznej (języki: polski i angielski, ew. rosyjski) infolinii dla klientów, za pośrednictwem której udzielana byłaby informacja ogólna na temat spraw prowadzonych w Oddziale ds. Cudzoziemców oraz zakup nowoczesnego wyposażenia stanowisk pracy pracowników Oddziału ds. Cudzoziemców realizujących obsługę obywateli państw trzecich i pracodawców ich zatrudniających. 

 

Cel szczegółowy – integracja/legalna migracja.
Cel krajowy – legalna migracja.
Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Celem projektu nr 25/7-2017/OG-FAMI jest zmodernizowanie i dalszy rozwój zainstalowanego w Oddziale ds. Cudzoziemców Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców systemu kierującego ruchem klientów.
Projekt zakłada unowocześnienie oraz budowę systemów w trzech lokalizacjach (w Gdańsku, Gdyni i Słupsku) umożliwiających, oprócz uporządkowania ruchu klientów, rezerwację kolejki przez Internet wraz z podglądem jej stanu on-line.

 

 

 

Cel szczegółowy – integracja/legalna migracja.
Cel krajowy – legalna migracja.
Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Celem projektu nr 6/10-2019/OG-FAMI jest utworzenie nowoczesnej przestrzeni wraz z niezbędną infrastrukturą zapewniającą w okresie wieloletnim zdecydowaną poprawę obsługi obywateli państw trzecich i pracodawców ich zatrudniających oraz trwałość założonych rezultatów przedmiotowego projektu. Celem projektu jest również umożliwienie podniesienia jakości gromadzenia danych ich przetwarzania i zabezpieczenia fizycznego oraz w cyberprzestrzeni.

Działania w ramach projektu:

  • remont i modernizacja wydzielonych pomieszczeń do obsługi obywateli państw trzecich
  • zakup sprzętu i wyposażenia dla pracowników obsługujących obywateli państw trzecich
  • organizacja infolinii

Finansowanie: budżet państwa i fundusz FAMI

Szczegóły: remont, przebudowa, nadbudowa budynku przy ul. Chmielnej 74/76 w Gdańsku (obiekt biurowo-magazynowy dla Oddziału ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców oraz ds. Legalizacji Zatrudnienia Cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, a także Kuratorium Oświaty w Gdańsku).

 

Realizacja. Początek prac - plac budowy


Kolejny etap, wnętrza

 

Efekt końcowy (wizualizacje)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cel szczegółowy – integracja/legalna migracja.
Cel krajowy – legalna migracja.
Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Celem projektu nr 9/14-2022/OG-FAMI jest zapewnienie wsparcia informacyjno-doradczego i zwiększenie świadomości prawnej w zakresie legalizacji pobytu, praw pracowniczych i specjalnych rozwiązań przygotowanych przez władze RP w związku z napaścią zbrojną Rosji na Ukrainę a także stworzenie beneficjentom warunków sprzyjających procesowi adaptacji i integracji ze społeczeństwem przyjmującym.   

Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Związkiem Harcerstwa Polskiego, Chorągwią Gdańską.

Działania realizowane w ramach projektu:
•    Działanie 1 Stworzenie systemu usług informacyjno-doradczych w zakresie legalizacji pobytu.
•    Działanie 2 Najem pomieszczeń biurowych, zakup sprzętu, wyposażenia oraz usług zewnętrznych.
•    Działanie 3 Wsparcie merytoryczne Partnera projektu – ZHP Chorągiew Gdańska.
•    Działanie 4 Organizacja i funkcjonowanie punktu informacyjno-doradczego.
•    Działanie 5 Organizacja i funkcjonowanie świetlicy dla dzieci i młodzieży (Gdańsk) wraz ze wsparciem dla rodziców.
•    Działanie 6 Organizacja i funkcjonowanie  bawialni dla dzieci w Malborku wraz ze wsparciem dla rodziców.

Działanie 1-3 realizowane są przez Partnera wiodącego – Wojewodę Pomorskiego, natomiast działania 4-6 przez Partnera projektu – Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańską.