Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014-2020 obejmuje dwa podstawowe komponenty:

  1. Instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz;
  2. Instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego.


Instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz:

Celem ogólnym Instrumentu jest przyczynianie się do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w Unii Europejskiej przy jednoczesnym ułatwieniu legalnego podróżowania dzięki jednolitej i prowadzonej na wysokim poziomie kontroli granic zewnętrznych oraz dzięki skutecznemu rozpatrywaniu wniosków wizowych Schengen, zgodnie ze zobowiązaniem Unii do poszanowania podstawowych wolności i praw człowieka.
W ramach celu ogólnego Instrument przyczynia się do realizacji następujących celów szczegółowych:

  • wspierania wspólnej polityki wizowej w celu ułatwienia legalnego podróżowania, zapewnienia ubiegającym się o wizę usług wysokiej jakości, równego traktowania obywateli państw trzecich oraz przeciwdziałania nielegalnej imigracji;
  • wspierania zintegrowanego zarządzania granicami w celu zapewnienia jednolitego i wysokiego poziomu kontroli i ochrony granic zewnętrznych poprzez przeciwdziałanie nielegalnej migracji, przy jednoczesnym zapewnieniu sprawnego przekraczania granic zewnętrznych zgodnie z dorobkiem Schengen.


Instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego:

Celem ogólnym Instrumentu jest przyczynianie się do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w Unii Europejskiej.
W ramach Instrumentu wskazano następujące cele szczegółowe:

  • zapobieganie przestępczości, zwalczanie przestępczości transgranicznej, poważnej i zorganizowanej, w tym terroryzmu oraz wzmacnianie koordynacji i zacieśniania współpracy organów ścigania i innych organów krajowych państw członkowskich, w tym z Europolem lub innymi odpowiednimi organami Unii oraz z odpowiednimi państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi;
  • zwiększanie zdolności państw członkowskich i Unii do skutecznego zarządzania ryzykami związanymi z bezpieczeństwem i zarządzania kryzysowego oraz przygotowanie i ochrona ludzi i infrastruktury krytycznej przed atakami terrorystycznymi i innymi zdarzeniami związanymi z zagrożeniem dla bezpieczeństwa.


Zakres wsparcia ze środków FBW, który jest realizowany w Polsce, określa Program Krajowy. W Programie Krajowym FBW  zostały wyszczególnione cele szczegółowe i krajowe.

Program Krajowy oraz aktualne informacje związane z FBW dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: www.fundusze.mswia.gov.pl oraz www.copemswia.gov.pl


Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku w ramach komponentu 2 - Instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego, celu szczegółowego 6 - ryzyko i sytuacje kryzysowe, celu krajowego 6 - zagrożenia – wczesne ostrzeganie i sytuacje kryzysowe FBW realizuje projekt nr PL/2020/PR/0078 pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania ludności o zagrożeniach dla województwa pomorskiego”.

 BEZGRANICZNE BEZPIECZEŃSTWO


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.


Głównym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców województwa pomorskiego poprzez stworzenie nowoczesnego, jednolitego systemu ostrzegania i alarmowania. System umożliwi automatyzację procesów i obsługę systemu online na poziomie regionalnym i lokalnym. Realizacja projektu pozwoli na sterowanie syrenami alarmowymi oraz nadawanie komunikatów głosowych poprzez uprawnionych użytkowników, w tym globalnie za pośrednictwem Wojewódzkiej Centrali Alarmowej.

Projekt zakłada zakup i montaż central alarmowych oraz elektronicznych syren  szczelinowych wraz z urządzeniami do włączania, sterowania, kontroli oraz monitorowania.

Przedsięwzięcie przewiduje podłączenie istniejących systemów w miastach, powiatach i gminach do nowego centralnego systemu wojewódzkiego.