Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014-2020 obejmuje dwa podstawowe komponenty:

  1. Instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz;
  2. Instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego.


Instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz:

Celem ogólnym Instrumentu jest przyczynianie się do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w Unii Europejskiej przy jednoczesnym ułatwieniu legalnego podróżowania dzięki jednolitej i prowadzonej na wysokim poziomie kontroli granic zewnętrznych oraz dzięki skutecznemu rozpatrywaniu wniosków wizowych Schengen, zgodnie ze zobowiązaniem Unii do poszanowania podstawowych wolności i praw człowieka.
W ramach celu ogólnego Instrument przyczynia się do realizacji następujących celów szczegółowych:

  • wspierania wspólnej polityki wizowej w celu ułatwienia legalnego podróżowania, zapewnienia ubiegającym się o wizę usług wysokiej jakości, równego traktowania obywateli państw trzecich oraz przeciwdziałania nielegalnej imigracji;
  • wspierania zintegrowanego zarządzania granicami w celu zapewnienia jednolitego i wysokiego poziomu kontroli i ochrony granic zewnętrznych poprzez przeciwdziałanie nielegalnej migracji, przy jednoczesnym zapewnieniu sprawnego przekraczania granic zewnętrznych zgodnie z dorobkiem Schengen.


Instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego:

Celem ogólnym Instrumentu jest przyczynianie się do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w Unii Europejskiej.
W ramach Instrumentu wskazano następujące cele szczegółowe:

  • zapobieganie przestępczości, zwalczanie przestępczości transgranicznej, poważnej i zorganizowanej, w tym terroryzmu oraz wzmacnianie koordynacji i zacieśniania współpracy organów ścigania i innych organów krajowych państw członkowskich, w tym z Europolem lub innymi odpowiednimi organami Unii oraz z odpowiednimi państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi;
  • zwiększanie zdolności państw członkowskich i Unii do skutecznego zarządzania ryzykami związanymi z bezpieczeństwem i zarządzania kryzysowego oraz przygotowanie i ochrona ludzi i infrastruktury krytycznej przed atakami terrorystycznymi i innymi zdarzeniami związanymi z zagrożeniem dla bezpieczeństwa.


Zakres wsparcia ze środków FBW, który jest realizowany w Polsce, określa Program Krajowy. W Programie Krajowym FBW  zostały wyszczególnione cele szczegółowe i krajowe.

Program Krajowy oraz aktualne informacje związane z FBW dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: www.fundusze.mswia.gov.pl oraz www.copemswia.gov.pl

 BEZGRANICZNE BEZPIECZEŃSTWO


Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku zrealizował projekt nr PL/2020/PR/0078 pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania ludności  o zagrożeniach dla województwa pomorskiego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – komponent 2 - Instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego, cel szczegółowy 6 - ryzyko i sytuacje kryzysowe, cel krajowy
6 - zagrożenia - wczesne ostrzeganie i sytuacje kryzysowe FBW.  

Realizacja projektu 01.07.2020 r. – 30.06.2022 r.

Wartość całego projektu: 7 118 486,01 zł
Wkład FBW: 5 338 864,48 zł
Wkład budżetu państwa: 1 779 621,53 zł

Głównym celem projektu było zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców województwa pomorskiego poprzez stworzenie nowoczesnego, jednolitego systemu ostrzegania
i alarmowania. System umożliwia automatyzację procesów i obsługę systemu online na poziomie regionalnym i lokalnym. Pozwala na sterowanie syrenami alarmowymi oraz nadawanie komunikatów głosowych poprzez uprawnionych użytkowników, w tym globalnie za pośrednictwem Wojewódzkiej Centrali Alarmowej.

W ramach projektu zakupiono i zamontowano 31 central alarmowych oraz 200 elektronicznych syren  alarmowych wraz z urządzeniami do włączania, sterowania, kontroli oraz monitorowania.

W wyniku realizacji projektu dokonano podłączenia istniejących systemów w miastach, powiatach i gminach do nowego centralnego systemu wojewódzkiego.