I. Ogólna informacja na temat Funduszu Granic Zewnętrznych


Podstawę prawną dla wykorzystania przez Polskę środków z Funduszu Granic Zewnętrznych 2007-2013 stanowi Decyzja nr 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiająca Fundusz Granic Zewnętrznych na lata 2007 – 2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi".

Kluczowe działania i potencjalnych beneficjentów określa Program Wieloletni, na podstawie którego przygotowywane są Programy Roczne (PR). Komisja Europejska zatwierdziła PR na lata 2007 i 2008. Projekty mogą być realizowane w ramach jednego lub kilku programów rocznych (projekty wieloletnie).

Zgodnie z Programem Wieloletnim Funduszu Granic Zewnętrznych 2007 – 2013 zidentyfikowano m.in. następujące cele operacyjne, które powinny zostać osiągnięte dzięki realizacji projektów w ramach FGZ:

  • Utrzymanie wysokiego standardu kontroli i skutecznej ochrony zewnętrznej granicy UE oraz zapewnienie bezpieczeństwa Strefy Schengen.
  • Wsparcie tworzenia systemów teleinformatycznych koniecznych dla pełnego wdrożenia instrumentów prawnych wspólnoty w zakresie bezpieczeństwa zewnętrznej granicy.
  • Podniesienie kwalifikacji służb wykonujących zadania związane z ochroną granicy i Strefy Schengen.
  • Potencjalnymi beneficjentami Funduszu są: Straż Graniczna, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Finansów (służba celna), Policja, wojewodowie, Urząd ds. Cudzoziemców.

Nabór projektów w ramach FGZ odbywa się w procedurze bezkonkursowej. Dofinansowanie mogą otrzymać jedynie projekty, które zostały uwzględnione w poszczególnych programach rocznych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Ogólna kwota dostępna dla Polski w latach 2007-2013 w ramach Funduszu wynosi około 78 milionów euro.

Podział środków na projekty realizowane w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych wynosi:

  • finansowanie UE – 75%
  • wkład własny – 25%

Zgodnie z systemem zarządzania i kontroli przygotowanym na potrzeby wdrażania Programu SOLID (nadrzędnego do FGZ), Instytucją Odpowiedzialną dla Funduszu jest Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej MSWiA, który przekazał część zadań dotyczących obsługi Funduszu Władzy Wdrażającej Programy Europejskie jako Instytucji Delegowanej.


II. Projekt realizowany przez Wojewodę Pomorskiego

Tytuł i numer projektu: Wyposażenie siedziby Oddziału ds. Cudzoziemców w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku FGZ-10-3437

Projekt realizowany z Programu Rocznego 2010

Porozumienie Finansowe 10/FGZ/2012 podpisane w dniu 5 marca 2012 roku.

Projekt swym zakresem obejmuje:

zakup sprzętu informatycznego w ilości 12 zestawów komputerowych
dla Oddziału ds. Cudzoziemców

III . Projekt realizowany przez Wojewodę Pomorskiego.

Tytuł i numer projektu: „Wyposażenie siedziby Oddziału ds. Cudzoziemców w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku – etap II ” FGZ-11-3435

Projekt realizowany z Programu Rocznego 2011.

Porozumienie finansowe Nr 11/FGZ/2013 podpisane w dniu 4 marca 2013 r.

Projekt w swym zakresie obejmuje zakup:

- 10 szt. zestawów komputerowych,

- 4 szt. drukarek do personalizacji wiz i zaproszeń,

- 2 szt. czytników linii papilarnych,

- 2 szt. czytników dokumentów zawierających zakodowane dane,

- 2 szt. skanerów,

- 7 szt. niszczarek biurowych,

- 10 szt. szaf metalowych,

- 1 szt. szafy metalowej kartotekowej,

- 9 szt. telefonów bezprzewodowych,

- 1 szt. urządzenia wielofunkcyjnego

dla Oddziału ds. Cudzoziemców .

 

Dzięki nowemu i dodatkowemu wyposażeniu służb Wojewody Pomorskiego zajmujących
się sprawami cudzoziemców skróci się czas trwania procedur administracyjnych związanych
z przepływem obywateli państw trzecich. Ponadto, poprawią się warunki pracy i obsługi cudzoziemców.