KOMUNIKAT W SPRAWIE OPŁATY SKARBOWEJ
W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2007 r. ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) nastąpiły istotne zmiany w zakresie sposobu płatności oraz stawek opłaty skarbowej.

Najważniejsze zmiany:
 1. Opłacie skarbowej w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podlegają:
  - czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
  - wydawane na wniosek zaświadczenia,
  - wydawane zezwolenia (pozwolenia, koncesje).
  Opłacie skarbowej podlega również złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Zniesiona została opłata skarbowa od podań, załączników, weksli i dokumentów zawierających oświadczenie woli poręczyciela.
 2. Wykreślone zostały weksle z katalogu przedmiotów opłaty skarbowej.
 3. Nastąpiła całkowita eliminacja możliwości zapłacenia opłaty skarbowej znakami opłaty skarbowej lub blankietami wekslowymi.
 4. Pobór opłaty skarbowej za czynności administracji rządowej i samorządowej, odbywa się gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat) lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gdańsk rachunek 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935 (za pośrednictwem banków bądź poczty i według obowiązujących cenników oraz taryf). Opłatę skarbową można również uiszczać kartą w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku (terminal płatniczy znajduje się w Sali obsługi klientów – wejście od ul. Rzeźnickiej), jak i przelewem na rachunek bankowy Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr 93 1010 1140 0169 1313 9120 0000.
 5. Moment powstania obowiązku zapłaty opłaty skarbowej wiąże się z datą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej lub wydania zaświadczenia czy zezwolenia, a w przypadku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - z chwilą złożenia tego dokumentu w organie administracji publicznej lub sądzie.
 6. Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia zawarte są w Załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 7. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej od dokonywania czynności urzędowych, wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) jest organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (wypisu, odpisu lub kopii) - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.
 8. Organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty inne niż organy administracji publicznej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, zobowiązane są do przekazywania organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczych informacji o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od dokonanych przez nie czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń (pozwoleń, koncesji), a także złożonych do nich dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii.
  Również sądy są zobowiązane do przekazywania organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczej informacji o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od złożonych w sądzie dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii.
 9. Zachowany został zamknięty katalog czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej. Objęte przedmiotową opłatą są wyłącznie te czynności urzędowe, od których określono stawki w Części I Załącznika do ustawy, przy czym katalog ten został znacznie poszerzony m.in. o wszystkie decyzje, inne niż wymienione enumeratywnie w załączniku do ustawy, do których mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, które będą podlegały opłacie skarbowej, według stawki określonej w ust. 53 w Części I tego Załącznika.
 10. Składający wniosek lub dokument (pełnomocnictwo) albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty (oryginał) należnej opłaty skarbowej, który pozostawia się w aktach sprawy.
  Na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może zostać zwrócony, po uprzednim dokonaniu na jego odwrocie adnotacji określającej przedmiot opłaty skarbowej, kwotę uiszczonej opłaty, datę dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub dokumentu (pełnomocnictwa), potwierdzonej pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby dokonującej adnotacji z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego.
 11. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty, nie dokonano czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
  Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek, na podstawie którego organ podatkowy wzywa organ, który nie dokonał czynności urzędowej lub nie wydał wnioskowanego dokumentu do przekazania tego wniosku lub zgłoszenia albo poświadczonych kopii wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej lub adnotacją o uiszczeniu opłaty w przypadku kiedy dowód zapłaty został zwrócony.
  Zwrot opłaty skarbowej może zostać dokonany na rachunek bankowy wskazany we wniosku, gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres, przy czym zgodnie z przepisami kwota zwrotu pomniejszana jest o koszty opłaty pocztowej.
  Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.