Informacje wstępne:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obywatele mają prawo wnosić skargi, wnioski do organów administracji publicznej, a organy te mają obowiązek ich rozpatrzenia.

Przez administrację publiczną należy rozumieć organy państwa, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy samorządowych jednostek organizacyjnych. Postępowanie organów administracji publicznej w sprawie skarg i wniosków normuje Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: Kpa).

Zgodnie z art. 227 Kpa ze skargą mamy do czynienia wtedy, gdy występuje niezadowolenie
z działalności organów administracji publicznej, organizacji społecznych (realizujących zadania zlecone z zakresu administracji) lub z działań ich pracowników. Skarżyć można się również
na naruszenie praworządności lub interesu prawnego, przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Natomiast przedmiotem wniosku, zgodnie z art. 241 Kpa, mogą być sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia organizacji pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności.

Skarga złożona przez stronę w sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne, podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami Kpa. Oznacza to, iż organ w uzasadnieniu
do decyzji odnosi się również do kwestii zarzutów zawartych w złożonej skardze.

Skargę w sprawie zakończonej decyzją ostateczną, uważa się w zależności od jej treści za żądanie wznowienia postępowania lub żądanie stwierdzenia nieważności decyzji albo żądania uchylenia
lub zmiany decyzji z urzędu. Należy podkreślić, że żądanie takie zostanie uwzględnione, gdy zachodzą przewidziane w Kpa warunki do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany. Skargi w tym przypadku rozpatruje organ właściwy
do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo do jej uchylenia lub zmiany.

Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym. Dla wniesienia skargi i wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.

 

Organy właściwe do rozpatrzenia skarg:

Skarga dotyczy działań lub zadań:

Adresujemy ją do:

rady gminy/miasta, rady powiatu lub sejmiku województwa

wojewody

rady gminy/miasta, rady powiatu lub sejmiku województwa - ale w zakresie spraw finansowych

regionalnej izby obrachunkowej

wykonywania przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a także kierowników gminnych/miejskich jednostek organizacyjnych zadań zleconych (z zakresu administracji rządowej)*

wojewody

wójta, burmistrza lub prezydenta miasta

rady gminy/miasta

kierowników gminnych/miejskich jednostek organizacyjnych

rady gminy/miasta

starosty (zarządu)

rady powiatu

wykonywania przez starostę (zarząd) zadań zleconych (z zakresu administracji rządowej)**

wojewody lub organu wyższego stopnia

kierowników powiatowych służb, inspekcji
i straży

rady powiatu

wykonywania przez kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży zadań zleconych (z zakresu administracji rządowej)

wojewody lub organu wyższego stopnia

marszałka województwa (zarządu)

sejmiku województwa

wykonywania przez marszałka (zarząd) zadań zleconych (z zakresu administracji rządowej)***

wojewody lub organu wyższego stopnia

wojewody - w sprawach prowadzonych przez niego postępowań administracyjnych

właściwego ministra

wojewody - w innych sprawach
(np. organizacja urzędu)

Prezesa Rady Ministrów

innego organu administracji rządowej, przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej

organu wyższego stopnia lub organu sprawującego bezpośredni nadzór

ministra

Prezesa Rady Ministrów

organu centralnego

organu, któremu podlega

Konsul Rzeczypospolitej Polskiej

Minister Spraw Zagranicznych

sądu okręgowego i sądu rejonowego

prezes sądu okręgowego

sądu apelacyjnego i sądu okręgowego

prezes sądu apelacyjnego

prezesa sądu rejonowego

prezes sądu okręgowego

prezesa sądu okręgowego

prezes sądu apelacyjnego

prezesa sądu apelacyjnego

Krajowa Rada Sądownictwa

 

 

wykonywanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a także kierowników gminnych/miejskich jednostek organizacyjnych zadań zleconych
(z zakresu administracji rządowej)*

Realizacja zadań z zakresu prowadzenia ewidencji ludności.

Gmina

Wydawanie, odmowa wydania oraz cofanie zezwoleń
na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

Gmina

Wydawanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych.

Gmina

Realizacja zadań z zakresu wydawania dowodów osobistych.

Gmina

Realizacja zadań z zakresu działalności urzędów stanu cywilnego.

Gmina

Realizacja zadań związanych z obowiązkiem przeprowadzania rejestracji na potrzeby założenia ewidencji wojskowej
i prowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Gmina

Wydawanie, odmowa wydania oraz cofanie zezwoleń
na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności
w zakresie:
­ opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
­ ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych
i ich części.

Gmina

Prowadzenie rejestrów przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości.

Gmina

Wydawanie, odmowa wydania oraz cofanie zezwoleń
na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Gmina

Realizacja zadań związanych z wydawaniem, odmową wydania oraz cofaniem zezwoleń na uprawy konopi
oraz maku.

Gmina

Przebieg i organizacja wyboru ławników.

Gmina

Prowadzenie ewidencji kąpielisk.

Gmina

Przyjmowanie, przesyłanie i niszczenie przez gminy wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej.

Gmina

Realizacja zadania związanego z dofinansowaniem kosztów młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy.

Gmina

Realizacja dochodów budżetowych dotyczących realizowanych zadań z zakresu administracji rządowej.

Gmina

Prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanych przez wojewodę na zadania z zakresu administracji rządowej.

Gmina

Realizacja zadań z zakresu zgromadzeń publicznych,
w tym prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej
na realizację ww. zadania.

Gmina

Wykonywanie zadań z zakresu ustawy o kombatantach.

Gmina

Wykonywanie przez gminę zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Gmina

Prawidłowość ustalania uprawnień do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego, zwrotu należności wynikających
z wypłaconych świadczeń osobom uprawnionym do alimentów oraz jakości działań aktywizujących wobec dłużników alimentacyjnych, które mają doprowadzić do wzrostu ściągalności należności.

Gmina

Realizacja zadań w zakresie pomocy udzielanej przez gminę repatriantom na podstawie art. 22 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o repatriacji.

Gmina

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji przyznanej
na realizację prac remontowych, konserwację zieleni
i utrzymanie porządku na obiektach grobownictwa wojennego. Kontrola prawidłowości realizacji nadzoru
nad stanem utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Gmina

Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia
10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Gmina

Prowadzenie rejestrów żłobków i klubów dziecięcych.

Gmina

Wykonywanie przez gminę zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Ośrodki pomocy społecznej

Prawidłowość ustalania uprawnień do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego, zwrotu należności wynikających
z wypłaconych świadczeń osobom uprawnionym do alimentów oraz jakości działań aktywizujących wobec dłużników alimentacyjnych, które mają doprowadzić do wzrostu ściągalności należności

Ośrodki pomocy społecznej

Realizacja projektów oraz wykorzystania przyznanych dotacji
w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.

Ośrodki pomocy społecznej

 

 

wykonywanie przez starostę (zarząd) zadań zleconych (z zakresu administracji rządowej)**

Wydawanie, odmowa wydania i cofanie zezwoleń
na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych.

Powiat

Wydawanie, odmowa wydania oraz cofanie zezwoleń
na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów.

Powiat

Prowadzenie rejestrów przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

Powiat

Wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanym.

Powiat

Prowadzenie rejestrów przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

Powiat

Prowadzenie ewidencji podmiotów prowadzących szkolenia
dla ubiegających się o uprawnienia do kierowania.

Powiat

Prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy.

Powiat

Prowadzenie ewidencji wykładowców nauki jazdy.

Powiat

Wydawanie, odmowa wydania oraz cofanie koncesji
na poszukiwanie i rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin pospolitych.

Powiat

Zgłaszanie sprzeciwu w zakresie wierceń w celu wykorzystania ciepła ziemi.

Powiat

Sposób wykonywania przez Starostę uprawnień
w stosunku do fundacji mających swoją siedzibę
na terenie powiatu.

Powiat

Realizacja zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa
tj. dokonanie darowizny, gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, wskazanie nieruchomości, które mogą być przeznaczone na wyposażenie państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, oddanie w trwały zarząd nieruchomości nowoutworzonej państwowej jednostce organizacyjnej, oddanie w trwały zarząd nieruchomości różnym organom państwowym, przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa
dla przedstawicielstwa dyplomatycznego, wniosek o dokonanie podziału nieruchomości, wywłaszczenie nieruchomości, postępowania w zakresie odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, podejmowanie odpowiednich działań w zakresie nieruchomości będących w zarządzie władz oraz windykacja należności
dot. nieruchomości Skarbu Państwa.

Powiat

Realizacja zadań dotyczących gospodarowania niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego tj. wykreślenie nieruchomości przekazanej Agencji z ewidencji nieruchomości SP przez starostę oraz przekazanie nieruchomości w zamian za przekazanie Agencji innych nieruchomości z jej zasobów.

Powiat

Realizacja zadań dotyczących zakwaterowania Sił Zbrojnych
tj. przekazanie gruntów w zarząd Ministrowi Obrony Narodowej, uzgadnianie z dowódcą jednostki wojskowej wprowadzenia zakazu wstępu na dane grunty, wydanie decyzji w sprawie zajęcia nieruchomości na zakwaterowanie przejściowe, zapewnienie mieszkańcom pomieszczeń zastępczych w razie utworzenia strefy niebezpieczeństwa.

Powiat

Wykonywanie przez starostę zadań określonych
w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa tj. stwierdzenie wygaśnięcia użytkowania, przekazywania Lasom Państwowym wydzielonych geodezyjnie gruntów wchodzących do zasobu, przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo
w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Powiat

Realizacja dochodów budżetowych dotyczących realizowanych zadań z zakresu administracji rządowej.

Powiat

Prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanych przez wojewodę na zadania z zakresu administracji rządowej.

Powiat

Wykonywanie przez organy powiatu zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne tj. gospodarowanie innym mieniem związanym z gospodarką wodną, ustalenie linii brzegów dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych stanowi krawędź brzegu lub linia stałego porostu traw albo linia, którą ustala się według średniego stanu wody z okresu co najmniej ostatnich 10 lat, rozgraniczenie gruntów, które były pokryte wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego, od pozostałych gruntów, wydawanie pozwoleń wodnoprawnych, stwierdzenia przejścia mienia
w trwały zarząd.

Powiat

Wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych.

Powiat

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i leśnych tj. ochrona gruntów rolnych, zapewnienie okresowych badań skażenia gleb i roślin, wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji
i zagospodarowania.

Powiat

Wydawanie, odmowa wydania i cofanie zezwoleń
na hodowanie lub utrzymanie chartów rasowych
lub ich mieszańców.

Powiat

Realizacja zadań wynikających z ustawy o lasach tj. zmiany lasu na użytek rolny w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na wniosek właściciela lasu; uznanie lasu za ochronny lub pozbawienia go tego charakteru
- w odniesieniu do pozostałych lasów; zatwierdzenie uproszczonego planu urządzenia lasu; ustanowienie trwałego zarządu na nieruchomości przekazane na drogi krajowe; przyznanie środków na pokrycie kosztów w odniesieniu
do pozostałych lasów; złożenie wniosku, że  grunty, o których mowa w art. 38c ust. 1, oraz nieprzydatne dla potrzeb gospodarki leśnej budynki i budowle, wraz z gruntem niezbędnym do korzystania z nich, mogą być przekazane przez Lasy Państwowe w użytkowanie wieczyste osobie prawnej
lub użytkowanie innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Powiat

Realizacja zadań wynikających z ustawy o kombatantach (…)  tj. realizacja dla kombatantów i osób represjonowanych zadań
w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych; organizacja na terenie powiatu obchodu rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny
i okresu powojennego; świadczenie pomocy
w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków
o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent; analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw.

Powiat

Realizacja zadań wynikających z ustawy o repatriacji tj. udzielenie pomocy ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych kosztów zgodnie z art. 17 ust.2 i ust. 3; w zakresie aktywizacji zawodowej repatriantów.

Powiat

Prowadzenie postępowania scaleniowego oraz zagospodarowania poscaleniowego.

Powiat

Wydawanie upoważnienia dla zarządzającego strefą do spraw
z prawa budowlanego.

Powiat

Wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r.
o ochronie zdrowia psychicznego.

Powiat

Sporządzenie wykazu nieruchomości.

Powiat

 

 

wykonywanie przez marszałka (zarząd) zadań zleconych (z zakresu administracji rządowej)***

Zadania marszałka wynikające z ustawy Prawo geologiczne
i górnicze m.in. zadania organu administracji geologicznej oraz wydawanie, odmowa wydania oraz cofanie koncesji
na poszukiwanie i rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin pospolitych.

Województwo

Prowadzenie rejestrów działalności regulowanej
– przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne.

Województwo

Prowadzenie rejestrów działalności regulowanej
– przechowawców akt osobowych i płacowych oraz kontrola działalności objętym wpisem do ww. rejestru.

Województwo

Wykonywanie zadań samorządu województwa w zakresie ustawy o kierujących pojazdami m.in. wydawanie prawa jazdy międzynarodowego, kontrola wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. 

Województwo

Wykonywanie zadań przez marszałka w zakresie ustawy
o usługach turystycznych dotyczące m.in. prowadzenia rejestrów w zakresie organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (za wyjątkiem agentów turystycznych stale pośredniczących
w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających wpis
do rejestru lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju).

Województwo

Realizacja dochodów budżetowych dotyczących realizowanych zadań z zakresu administracji rządowej.

Województwo

Prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanych przez wojewodę na zadania z zakresu administracji rządowej.

Województwo

Prawidłowość realizacji projektów wdrażanych w ramach dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych
na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych powstałych w trakcie powodzi.

Województwo

Wykonywanie przez samorząd województwa zadań
z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska.

Województwo

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia
13 października 1995 r. Prawo łowieckie.

Województwo

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia
15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych
i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw.

Województwo

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia
18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.

Województwo

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia
26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie – ustanawianie rejonu zamkniętego, wytwarzania sadzeniaków ziemniaka kategorii elitarny.

Województwo

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia
19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców, warzyw, rynku chmielu, runku tytoniu oraz rynku
suszu paszowego.

Województwo

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Województwo

Wykonywanie przez marszałka zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Województwo

Organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych.

Województwo

Wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach.

Województwo

Prowadzenie przez marszałka rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach
i gospodarujących odpadami.

Województwo

Wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt.

Województwo

Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej, prowadzenie kampanii edukacyjnej wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.

Województwo

Wykorzystanie dotacji celowej na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.

Województwo

Wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego.

Województwo

Wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.
o zawodach lekarza i lekarza dentysty tj. organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich
i lekarsko-dentystycznych.

Województwo

Wydawanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych.

Województwo

Działalność Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wybór jej składu oraz sprawowanie
jej obsługi.

Województwo