Dyrektor wydziału
Dorota Amejko-Moroz

Sekretariat
tel. 58 30 77 799
fax: 58 30 77 798
nr pokoju: 298 D

Zadaj pytanie

 


Infolinia telefoniczna Wydziału Koordynacji Świadczeń

Poniedziałek – piątek w godz. 9:00 – 12:00 pod numerem telefonu:

(58) 30 77 596

(58) 30 77 526

W godzinach od 12:00 do 15:00 pracownicy Wydziału Koordynacji Świadczeń kontaktują się telefonicznie z klientami po uprzednim umówieniu się.

Na popołudniowe konsultacje telefoniczne można umówić się za pomocą:

formularza kontaktowego (link)

lub

telefonicznie (58 30 77 596 lub 58 30 77 526)

Informujemy, że sekretariat Wydziału Koordynacji Świadczeń nie udziela informacji o statusie prowadzonych spraw.

 


AKTUALNOŚCI

Świadczenie wychowawcze 500plus po 01.01.2022 roku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejmuje od 01 stycznia 2022 r. obsługę świadczenia 500plus.

Wnioskodawcy, którzy otrzymują świadczenie 500plus na okres świadczeniowy 2021/2022  powinni złożyć wniosek o świadczenie 500plus na okres świadczeniowy 2022/2023 do ZUS dopiero od 01 lutego 2022 . Kolejny okres świadczeniowy rozpatrywany przez ZUS rozpocznie się od 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 31 maja 2023 r.

Sprawy z ubiegłych okresów świadczeniowych i zasiłkowych rozpatrywane zgodnie z właściwością przez Wojewodę będą sukcesywnie załatwiane.

Do zakresu działania Wydziału Koordynacji Świadczeń należy w szczególności:

 1. Pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej;
 2. Wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego;
 3. Pośredniczenie w wymianie informacji, wysyłanie zapytań i odpowiedzi do zagranicznych instytucji właściwych w sprawach koordynacji;
 4. Prowadzenie postępowań windykacyjnych w sprawach nienależnie pobranych świadczeń wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
 5. Sporządzanie sprawozdań dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w związku z koordynacją systemu społecznego.

WNIOSKI ZŁOŻONE W POLSCE

Jeżeli rezygnujesz, ze świadczeń w Polsce oznacza to także rezygnację ze świadczeń za granicą!

 • Zobacz w jakich krajach obowiązują zasady dotyczące koordynacji - Kliknij
 • Świadczenia, które podlegają koordynacji - Kliknij
 • Rodzaje aktywności zawodowej - Kliknij
 • Najczęściej wymagane dokumenty (braki formalne) - Kliknij

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA - DO 30.06.2019 r.Kliknij
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA - OD 01.07.2019 r. - Kliknij
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA -PRACOWNIK DELEGOWANY, ZAŚWIADCZENIE A1 - Kliknij

PLIKI DO POBRANIA - WNIOSKI ZŁOŻONE W POLSCE:

 • Ankieta na potrzeby koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - Kliknij
 • Oświadczenie dla potrzeb ustalenia czy w stosunku do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego dla osoby pełnoletniej mają zastosowanie przepisy o koordynacji zabezpieczenia społecznego - Kliknij
 • Oświadczenie - dotyczy wniosków uzależnionych od orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (przedłużenie świadczeń w czasie trwania pandemii COVID) - Kliknij
 • Wniosek o uwolnienie świadczeń rodzinnych - Kliknij
 • Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych RODO - Kliknij

Osoby, które przebywają i pracują na terenie państwa objętego koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego i posiadają rodzinę w Polsce mają prawo ubiegać się o świadczenia za granicą.


WNIOSKI ZŁOŻONE ZA GRANICĄ / ZAPYTANIE Z INSTYTUCJI ZAGRANICZNEJ

 • Po złożeniu wniosku za granicą, instytucja zagraniczna wysyła do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku zapytanie na formularzu papierowym lub elektronicznym, celem ustalenia sytuacji rodzinnej i zawodowej rodziny.
 • Wzywamy osobę przebywającą w Polsce do dostarczenia dokumentów, na podstawie których zostanie udzielona odpowiedź do instytucji zagranicznej.
 • Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku jest jedyną instytucją, która zajmuje się weryfikowaniem danych w ww. formularzach dla rodzin zamieszkujących w województwie pomorskim.
 • Termin realizacji formularza - do 3 miesięcy.

WYKAZ NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANYCH FORMULARZY - Kliknij

Formularze papierowe z serii E400 (E401, E402, E405, E411) należy przesłać do tut. Urzędu.

Potwierdzamy formularze papierowe wypełnione w części "A" oraz potwierdzone przez instytucję zagraniczną (data, pieczęć instytucji i podpis urzędnika), w której złożono wniosek o świadczenia rodzinne.

Nie przyjmuje się do realizacji formularzy papierowych niewypełnionych i nieopieczętowanych w części "A".

 UWAGA

Prawidłowo wypełnione dokumenty możesz zostawić w punkcie podawczym Zespołu Obsługi Klienta, który znajduje się na parterze tut. Urzędu (wejście od ul. Okopowej) lub wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UZUPEŁNIENIA FORMULARZY

PLIKI DO POBRANIA - WNIOSKI ZŁOŻONE ZA GRANICĄ:

Nie wiesz jak wypełnić załączniki?

 • Wzór komplet załączników (zał. 1-4) - Kliknij
 • Wzór Dania (zał. 5) - Kliknij
 • Wzór Norwegia "cash for care" (zał.6) - Kliknij

AKTUALNE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111) -  Kliknij
 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407) - Kliknij
 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - Kliknij
 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - Kliknij
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1162)- Kliknij
 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz  niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1981)- Kliknij

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia aktualizacja: 23.09.2022 r.