Dyrektor wydziału
Dorota Amejko-Moroz

Sekretariat
tel. 58 30 77 799
fax: 58 30 77 798
nr pokoju: 298 D

Zadaj pytanie przez formularz

 


Infolinia telefoniczna Wydziału Koordynacji Świadczeń

Poniedziałek – piątek w godz. 9:00 – 12:00 pod numerem telefonu:

(58) 30 77 596

(58) 30 77 526

We wtorki i w czwartki, w godz. 12:00 - 15:00 pracownicy Wydziału Koordynacji Świadczeń udzielają konsultacji telefonicznych lub przyjmują osobiście klientów wyłącznie po uprzednim umówieniu się.

Na popołudniowe konsultacje można umówić się za pomocą:

Terminarz rezerwacji

 

Informujemy, że sekretariat Wydziału Koordynacji Świadczeń nie udziela informacji o statusie prowadzonych spraw.

 


AKTUALNOŚCI

Świadczenie wychowawcze 500plus po 01.01.2022 roku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejmuje od 01 stycznia 2022 r. obsługę świadczenia 500plus.

Wnioskodawcy, którzy otrzymują świadczenie 500plus na okres świadczeniowy 2021/2022  powinni złożyć wniosek o świadczenie 500plus na okres świadczeniowy 2022/2023 do ZUS dopiero od 01 lutego 2022 . Kolejny okres świadczeniowy rozpatrywany przez ZUS rozpocznie się od 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 31 maja 2023 r.

Sprawy z ubiegłych okresów świadczeniowych i zasiłkowych rozpatrywane zgodnie z właściwością przez Wojewodę będą sukcesywnie załatwiane.

Do zakresu działania Wydziału Koordynacji Świadczeń należy w szczególności:

 1. Pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej;
 2. Wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego;
 3. Pośredniczenie w wymianie informacji, wysyłanie zapytań i odpowiedzi do zagranicznych instytucji właściwych w sprawach koordynacji;
 4. Prowadzenie postępowań windykacyjnych w sprawach nienależnie pobranych świadczeń wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
 5. Sporządzanie sprawozdań dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w związku z koordynacją systemu społecznego.

WNIOSKI ZŁOŻONE W POLSCE

Jeżeli rezygnujesz, ze świadczeń w Polsce oznacza to także rezygnację ze świadczeń za granicą!

 • Zobacz w jakich krajach obowiązują zasady dotyczące koordynacji - Kliknij
 • Świadczenia, które podlegają koordynacji - Kliknij
 • Rodzaje aktywności zawodowej - Kliknij
 • Najczęściej wymagane dokumenty (braki formalne) - Kliknij

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA - DO 30.06.2019 r.Kliknij
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA - OD 01.07.2019 r. - Kliknij
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA -PRACOWNIK DELEGOWANY, ZAŚWIADCZENIE A1 - Kliknij

PLIKI DO POBRANIA - WNIOSKI ZŁOŻONE W POLSCE:

 • Wzór wniosku o "500+" na okres 2016/2017 - Pobierz
 • Wzór wniosku o "500+" na pozostałe okresy świadczeniowe - Pobierz
 • Ankieta na potrzeby koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - Pobierz
 • Oświadczenie dla potrzeb ustalenia czy w stosunku do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego dla osoby pełnoletniej mają zastosowanie przepisy o koordynacji zabezpieczenia społecznego - Pobierz
 • Oświadczenie - dotyczy wniosków uzależnionych od orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (przedłużenie świadczeń w czasie trwania pandemii COVID) - Pobierz
 • Wniosek o uwolnienie świadczeń rodzinnych - Pobierz
 • Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych RODO - Pobierz

Osoby, które przebywają i pracują na terenie państwa objętego koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego i posiadają rodzinę w Polsce mają prawo ubiegać się o świadczenia za granicą.


WNIOSKI ZŁOŻONE ZA GRANICĄ / ZAPYTANIE Z INSTYTUCJI ZAGRANICZNEJ

 • Po złożeniu wniosku za granicą, instytucja zagraniczna wysyła do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku zapytanie na formularzu elektronicznym, celem ustalenia sytuacji rodzinnej i zawodowej rodziny.
 • Wzywamy osobę przebywającą w Polsce do dostarczenia dokumentów, na podstawie których zostanie udzielona odpowiedź do instytucji zagranicznej.
 • Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku jest jedyną instytucją, która zajmuje się weryfikowaniem danych w ww. formularzach dla rodzin zamieszkujących w województwie pomorskim.
 • Termin realizacji formularza - do 3 miesięcy, na podstawie decyzji nr F2 pkt 2 lit. b z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wymiany danych między instytucjami do celów przyznawania świadczeń rodzinnych, (Tekst mający znaczenie dla EOG oraz dla umowy między WE a Szwajcarią) (Dz. U. UE C 52/11 z dnia 11 lutego 2016 r.)

Wymiana informacji z instytucjami zagranicznymi odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną - na podstawie decyzji nr E7 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie praktycznych ustaleń dotyczących współpracy i wymiany danych do czasu pełnego wdrożenia w państwach członkowskich systemu elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego (EESSI), (Tekst mający znaczenie dla EOG oraz dla Umowy między WE a Szwajcarią) (Dz.U.UE C z dnia 6 marca 2020 r.).

UWAGA

Prawidłowo wypełnione dokumenty możesz zostawić w punkcie podawczym Zespołu Obsługi Klienta, który znajduje się na parterze tut. Urzędu (wejście od ul. Okopowej) lub wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UZUPEŁNIENIA FORMULARZY

PLIKI DO POBRANIA - WNIOSKI ZŁOŻONE ZA GRANICĄ:

 • Formularze Unijne załącznik nr 1 (Nowa rodzina) - Pobierz
 • Formularze Unijne załącznik nr 1 (Rodzina występująca już w systemie) - Pobierz
 • Formularze Unijne załącznik nr 2 (Oświadczenie) - Pobierz
 • Formularze Unijne załącznik nr 3 (aktywność zawodowa) - Pobierz
 • Formularze Unijne załącznik nr 5 (zamieszkiwanie Dania) - Pobierz
 • Formularze Unijne załącznik nr 6 (żłobek "cash for care" Norwegia) - Pobierz

 


AKTUALNE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390) -  Kliknij
 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810) - w brzmieniu przed 01.01.2022 r. - Kliknij
 • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o  wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329) - Kliknij
 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - Kliknij
 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - Kliknij
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1162) - Kliknij
 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz  niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1981) - Kliknij
 • Decyzja nr H12 z dnia 19 października 2021 r. dotycząca daty, którą bierze się pod uwagę przy ustalaniu kursu wymiany, o którym mowa w art. 90 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 (Tekst mający znaczenie dla EOG oraz dla Umowy między WE a Szwajcarią) (2022/C 93/06) - Kliknij
 • Decyzja nr F1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca wykładni art. 68 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 odnoszącego się do zasad pierwszeństwa w przypadku zbiegu praw do świadczeń rodzinnych (Tekst mający znaczenie dla EOG oraz dla umowy między WE a Szwajcarią) (Dz. U. UE C 106 Nr 11 z dn. 24 kwietnia 2010 r.) - Kliknij
 • Decyzja nr F2 pkt 2 lit. b z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wymiany danych między instytucjami do celów przyznawania świadczeń rodzinnych, (Tekst mający znaczenie dla EOG oraz dla umowy między WE a Szwajcarią) (Dz. U. UE C 52/11 z dnia 11 lutego 2016 r.) - Kliknij
 • Decyzja nr E7 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie praktycznych ustaleń dotyczących współpracy i wymiany danych do czasu pełnego wdrożenia w państwach członkowskich systemu elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego (EESSI), (Tekst mający znaczenie dla EOG oraz dla Umowy między WE a Szwajcarią) (Dz.U.UE C z dnia 6 marca 2020 r.) - Kliknij

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2023 r.