WI-IV.746.1.2016.AW

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Wojewoda Pomorski w Gdańsku działając  na podstawie art. 49 i art. 61  Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 t.j.) i art. 53, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. – O  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 t.j. )

 

z a w i a d a m i a,

 

że w dniu 17 marca 2016 r. na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni, została wydana decyzja nr 4/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

 

Budowa parku sprzętu technicznego w kompleksie wojskowym w Redzikowie”

na dz. nr 43/43 obr. 21 Redzikowo, gm. Słupsk, w granicach terenu zamkniętego

 

 

              W związku z powyższym informuje się, iż od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

Słupsk, dnia 17 marca 2016 r.

 

 

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie zamieszcza się:

1.Tablica ogłoszeń P.U.W. w Słupsku
2.Strona Internetowa P.U.W. w Gdańsku