WI-IV.746.7.2016.AW

OBWIESZCZENIE


Wojewoda Pomorski w Gdańsku działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 t.j.) i art. 53, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. – O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 t.j. )

z a w i a d a m i a,

że w dniu 26 lipca 2016 r. na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni, została wydana decyzja nr 8/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Przebudowa budynku koszarowego nr 14 wraz ze zmiana sposobu użytkowania na budynek wielofunkcyjny w kompleksie wojskowym w Redzikowie wraz z budową przyłączy i zewnętrznych instalacji podziemnych: wodnych, elektroenergetycznych, cieplnych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i teletechnicznej, a także z budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, miejsc postojowych i ciągów pieszych”
na dz. nr 43/42 obr. 21 Redzikowo, gm. Słupsk, w granicach terenu zamkniętego


W związku z powyższym informuje się, iż od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Słupsk, dnia 26 lipca 2016 r.

 

 

Niniejsze zawiadomienie zamieszcza się:

1.Tablica ogłoszeń P.U.W. w Słupsku
2.Strona Internetowa P.U.W. w Gdańsku