Gdańsk, dnia 19 października 2017 r.

WI-X.747.1.26.2017.AM.g

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016r. poz. 1812 ze zm.), zwanej dalej „u.i.s.p.”,

 

Wojewoda Pomorski zawiadamia,

 

że zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 u.i.s.p., po rozpatrzeniu wniosku nr IPLE/DL/GDP/I/2017.09 z dnia 21 września 2017r. (wpływ 21 września 2017r.), Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. - 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165, reprezentowanych przez Panią Marię Bohutyn, w dniu 19 października 2017r. wydał decyzję nr WI-X.747.1.26.2017.AM o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia:

 

„Budowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń” w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo”, w gminie Żukowo, na działkach ewidencyjnych: 173/2, 174/2, 175/4,3165/2 (3165),3166/2 (3166),3171,3172/5 (172/1),3172/6 (172/1),3173/3 (173/1),3173/4 (173/1),3174/3 (174/1),3174/4 (174/1),3174/5 (174/1), 3174/6 (174/1),3175/7 (175/1),3175/8 (175/1)w obrębie Przyjaźń oraz 348/1 w obrębie Skrzeszewo.

 

* w nawiasach podano numery działek przed podziałem wg oznaczenia w katastrze nieruchomości

 

W związku z powyższym zawiadamia się strony postępowania, że mogą zapoznać się z wyżej wymienioną decyzją w Wydziale Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, 80-810 Gdańsk ul. Okopowa 21/27, pokój nr  434, IV piętro, w godz. 8.00-14.00, (tel. 58 30-77-327).

 

Od decyzji służy odwołanie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji lub w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 25 ust. 2 i 3 u.i.s.p.). Zgodnie z art. 127a. § 1 i 2 Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. W takim wypadku decyzja staje się ostateczna i prawomocna, z dniem doręczenia Wojewodzie Pomorskiemu oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 25 ust. 1 u.i.s.p. przedmiotowa decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

 

z up. Wojewody Pomorskiego

 

Dyrektor

Wydziału Infrastruktury

 

Małgorzata Cymerys