| Wydrukuj

 

Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze w ramach Programu „Rodzina 500+” mogą otrzymać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia.

Od 1 lipca 2019 roku rezygnacja z kryterium dochodowego w programie „Rodzina 500+”
• Świadczenie można uzyskać na każde dziecko w rodzinie.
• Ze świadczenia mogą skorzystać także dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

„Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 roku. Złożenie wniosku do końca września br. będzie gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem od 1 lipca br.

Dłuższy czas wypłaty świadczenia. Nowy okres świadczeniowy Rodzina 500+ trwa od 1 lipca 2019 r. aż do 31 maja 2021 r. Oznacza to, że rodzice nie będą musieli składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 r.

Szczególny, 3-miesięczny termin, liczony od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym czasie będzie gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Świadczenie dla drugiego rodzica. Świadczenie wychowawcze będzie przyznane z zachowaniem ciągłości drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.

Dodatkowe wsparcie dla dzieci w placówkach. Wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko otrzymają także placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne i domy pomocy społecznej.

Usprawnienie procesu wnioskowania o świadczenie „Rodzina 500+” – zmiana okresu świadczeniowego. Do gmin wpływają wnioski dotyczące różnych systemów wsparcia rodzin z dziećmi w tym samym czasie. Począwszy od 2021 roku okres świadczeniowy, na który przyznawane będzie corocznie świadczenie wychowawcze, będzie się rozpoczynał 1 czerwca i potrwa do 31 maja następnego roku. Obecnie okres ten trwa od 1 października do 30 września następnego roku i powoduje piętrzenie się spraw w urzędach.

Prostsza procedura. Podobnie, jak w programie „Dobry start”, likwidacja obowiązku rozstrzygania w drodze decyzji w przypadku przyznania świadczenia wychowawczego. Osoba, której zostało przyznane świadczenie wychowawcze, otrzyma na adres e-mail informację o jego przyznaniu. Jeśli osoba nie podała we wniosku adresu poczty elektronicznej, taką informację będzie mogła odebrać osobiście w organie rozpatrującym wniosek. Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia wychowawczego.

Gdzie złożyć wniosek
Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w gminie, w której mieszkamy, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

"Rodzina 500 plus" w Unii Europejskiej
Program Rodzina 500 plus jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – kliknij

Podręcznik dla samorządów
Podręcznik dla samorządów - do pobrania w załączeniu

Podstawa prawna
Pliki do pobrania – kliknij

Infolinie:
Wydział Polityki Społecznej Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
informacje dla powiatów - 58 30 77 528 (w godz. 10-14)
informacje dla gmin – 58 30 77 578 (w godz. 10 -14)

 


Ostatnio zmieniany: