Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się za pomocą teleinformatycznego Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)  https://smk.ezdrowie.gov.pl

Uwaga! Aby wziąć udział w postępowaniu kwalifikacyjnym do rozpoczęcia specjalizacji należy mieć nadane uprawnienia do korzystania z SMK (patrz Komunikaty)


Postępowanie kwalifikacyjne:


Postępowanie kwalifikacyjne do odbycia szkolenia specjalizacyjnego dla osób w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia przeprowadza wojewoda dwa razy do roku w terminach:

 • od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 
 • od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia


Liczba wolnych
 miejsc szkoleniowych w jednostkach uprawnionych do prowadzenia specjalizacji na terenie województwa pomorskiego, na aktualne postępowanie kwalifikacyjne określana i ogłaszana jest przez wojewodę za pomocą SMK, co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem postępowania.


Specjalizację w innych dziedzinach ochrony zdrowia w ramach kształcenia podyplomowego prowadzą podmioty posiadające akredytację udzieloną przez dyrektora CMKP.

Lista jednostek szkolących publikowana i aktualizowana jest na stronie internetowej CMKP  www.cmkp.edu.pl oraz w SMK wraz z określeniem maksymalnej liczby miejsc szkoleniowych w zakresie danego szkolenia specjalizacyjnego dla osób mogących odbywać szkolenie specjalizacyjne, na okres 5 lat.


Osoba ubiegająca się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego może być w danym terminie dopuszczona do postępowania kwalifikacyjnego tylko w jednej dziedzinie ochrony zdrowia i tylko w jednym województwie.

Warunki jakie powinna spełnić osoba, która zamierza przystąpić do specjalizacji:

 • złożyć wniosek o rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinie ochrony zdrowia do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne
 • posiadać tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku określonym w przepisach
 • zostać zakwalifikowana do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym


Osoba składa za pomocą SMK wniosek o rozpoczęcie specjalizacji wraz z załącznikami w terminie: 

 • od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja na postępowanie kwalifikacyjne od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca
 • od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia na postępowanie kwalifikacyjne od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia


Wymagane dokumenty:

 • wniosek o rozpoczęcie specjalizacji złożony za pomocą SMK
 • odwzorowanie cyfrowe dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego
 • odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego okres wykonywania czynności zawodowych zgodnych z programem szkolenia specjalizacyjnego
 • odwzorowanie cyfrowe zgody dyrektora CMKP na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego - w przypadku osoby, o której mowa art.8 ust.2 pkt 1 ustawy 


Wojewoda potwierdza elektronicznie zapisanie zgłoszonych we wniosku danych.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 • ocenę formalną wniosku
 • postępowanie konkursowe w przypadku, gdy liczba wnioskujących przekroczy liczbę wolnych miejsc szkoleniowych


W postępowaniu konkursowym przyznaje się punkty za:

 • okres wykonywania czynności zawodowych zgodnych z programem szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia - 1 punkt za każdy rok wykonywania tych czynności, maksymalnie 10 punktów
 • posiadanie:
  • stopnia naukowego - 2 punkty
  • tytułu naukowego - 5 punktów
 • autorstwo albo współautorstwo jednej publikacji - 0,5 punktu, maksymalnie 5 punktów


W przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe uzyska identyczny wynik w postępowaniu konkursowym, uwzględnia się wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

W przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe uzyska identyczny wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych, uwzględnia się średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku, ze wskazaniem skali ocen jaka obowiązywała na uczelni.

W przypadku uzyskania identycznych wyników, wojewoda za pomocą SMK wzywa niezwłocznie kandydatów do dostarczenia dokumentu albo jego odwzorowania cyfrowego, poświadczającego średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku.

Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się osoby, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc przyznanych na dane postępowanie kwalifikacyjne w danej dziedzinie w danym województwie, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym.

O wyniku postępowania kwalifikacyjnego wojewoda zawiadamia osobę za pomocą SMK w dniu 1 lipca lub 16 stycznia.


Weryfikacja postępowania kwalifikacyjnego:


Osoba, która nie została zakwalifikowana do odbycia szkolenia specjalizacyjnego, może zwrócić się do wojewody o weryfikację postępowania kwalifikacyjnego w terminie 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyniku postępowania kwalifikacyjnego w SMK. 

O rozstrzygnięciu sprawy wojewoda zawiadamia niezwłocznie osobę, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, za pomocą SMK.


Rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego:


Osobie zakwalifikowanej do odbywania szkolenia specjalizacyjnego wojewoda tworzy w SMK elektroniczną kartę przebiegu szkolenia specjalizacyjnego prowadzoną w SMK (EKS) z określoną planowaną datą rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego. 

Osoba rozpoczyna szkolenie specjalizacyjne w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty określonej w EKS, jako planowana data rozpoczęcia szkolenia. Kierownik specjalizacji potwierdza faktyczną datę rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w EKS.

EKS z wymaganymi wpisami stanowi dowód odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z jego programem.

W tym samym czasie można odbywać tylko jedno szkolenie specjalizacyjne.

Szkolenie specjalizacyjne jest jednostopniowe.


Miejsce załatwienia sprawy:


Pomorski Urząd Wojewódzki
Wydział Zdrowia - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
Oddział Szkolenia Pracowników Medycznych
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Elżbieta Bagrowska tel. 58 30 77 187, pokój 246