Kierownik Oddziału

mgr inż.arch Agnieszka Wrońska

tel. 59  84 68 558
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pokój 416  IV ptr


Zakres zadań Oddziału Zamiejscowego w Słupsku obejmuje sprawy z zakresu gospodarki przestrzennej i orzecznictwa oraz sprawy z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej w odniesieniu do obszarów powiatów słupskiego, lęborskiego, bytowskiego i człuchowskiego :

 1. opiniowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zgodności z zadaniami rządowymi,
 2. badanie zgodności z prawem uchwał rad gmin, powiatów i samorządu województwa,
 3. rozpatrywanie w trybie odwoławczym jako organ II instancji spraw z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej dla których organem I instancji jest starosta,
 4. rozpatrywanie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji architektoniczno- budowlanych dla których organem I instancji jest starosta
 5. rozstrzyganie spraw związanych z pełnieniem przez wojewodę funkcji organu I instancji w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej w sprawach obiektów i robót budowlanych:
  1. usytuowanych na terenie pasa technicznego, portu i przystani morskich,morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, a także innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego,
  2. hydrotechnicznych, piętrzących, upustowych, regulacyjnych melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystania z nich wraz z obiektami towarzyszącymi,
  3. dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania dróg i transportu drogowego oraz usytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu dróg ekspresowych i autostrad wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek.
 6. kontrolowanie terminowości wydawania przez starostów decyzji administracyjno-budowlanych o pozwoleniu na budowę i nakładanie kar ustawowych za każdy dzień zwłoki w przypadkach nie dotrzymania ustawowych terminów – na obszarze podległych powiatów.