Kierownik Oddziału

Anna Bakinowska
godziny urzędowania: 7.45-15.45
tel. 59 84 11 067
fax 59 84 25 929
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Do zakresu działania  Oddziału Zamiejscowego Wydziału Nieruchomości i Skarbu Państwa należy w szczególności:
 • w zakresie gospodarki nieruchomościami:
  • regulowanie stanów prawnych nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie przepisów szczególnych, w tym:   
   • uwłaszczanie państwowych (komunalnych) osób prawnych, Banku Gospodarki Żywnościowej, państwowych instytucji kultury oraz przedsiębiorstw państwowych utworzonych na podstawie zarządzeń Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa,
   • stwierdzanie nabycia przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntów,znajdujących sięw ich posiadaniu oraz prawa własności budynków, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach,
   • stwierdzanie ustanowienia trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a także na rzecz zakładającego lotnisko użytku publicznego oraz zarządzającego lotniskiem,
   • stwierdzanie nabycia przez uczelnie publiczne prawa własności gruntów SkarbuPaństwa pozostających w dniu 1 września 2005 r. w użytkowaniu wieczystym uczelni,
   • stwierdzanie nabycia przez inwestora w zakresie terminalu regazyfikacyjnegoskroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności budynków, innych urządzeń i lokali,
   • stwierdzanie nabycia przez przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Poczta Polska” prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa i własności budynków, budowli i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach,
   • przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa stanowiących lotniska lub ich części, w drodze użyczenia, na co najmniej 30 lat, jednostkom samorządu terytorialnego,
  • rozpatrywanie odwołań od decyzji wydawanych przez starostę(prezydenta miasta na prawach powiatu) wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego gospodarki nieruchomościami oraz sprawowanie nadzoru, w szczególności w sprawach:
   • gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa,
   • przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności,
   • wywłaszczeńi odszkodowań,
   • zwrotów nieruchomości wywłaszczonych,
   • odszkodowań wymienionych w art. 216 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
   • zezwoleń na zajęcie nieruchomości oraz zezwoleń na zakładanie ciągów drenażowych i urządzeń służących do przesyłania m.in. energii elektrycznej,
   • odszkodowań za przejęte na rzecz Skarbu Państwa grunty wchodzące w skład linii kolejowych,
   • odszkodowań za grunty wydzielone w wyniku podziału pod drogi publiczne;
  • wydawanie decyzji w I instancji w sprawach wynikających z ustawy o autostradach płatnych oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w szczególności dotyczących:
   • stwierdzenia nabycia z mocy prawa na własność Skarbu Państwa nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczonych na pasy drogowe autostrad i dróg krajowych oraz stalania odszkodowania,
   • wywłaszczania i ustalania odszkodowania,
   • stwierdzenia ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich na nieruchomościach województwa pomorskiego,
  • wydawanie w I instancji decyzji w sprawach wynikających z ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
  • prowadzenie spraw związanych z uchyleniem, zmianąi stwierdzeniem nieważności decyzji wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów dotyczących wywłaszczeń,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w I instancjidotyczących stwierdzenia nabycia z mocy prawa oraz przekazywania mienia Skarbu Państwa na rzecz właściwych gmin,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w I instancjistwierdzających nabycie przez Skarb Państwa własności gruntów wchodzących w skład linii kolejowych pozostających we władaniu PKP S.A. oraz nabycie przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego tego gruntu oraz nabycie prawa własności budynków, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie w I instancji decyzjiustalających odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod niektóre inwestycje w zakresie lotnisk użytku publicznego na podstawie ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w I instancjiustalających odszkodowanie za nieruchomości, wydanych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w I instancjiustalających odszkodowanie za nieruchomości, na podstawie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;
 • realizowanie zadań wynikających z przepisów dotyczących prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości (mienie zabużańskie) poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w tym wydawanie decyzji I instancji, a w szczególności:
  • rozpatrywanie wniosków w sprawach dotyczących rekompensat z tytułu pozostawienia mienia zabużańskiego i przygotowywanie projektów pism, postanowieńi decyzji,
  • weryfikacja legalności zaświadczeń decyzji potwierdzających „uprawnienia zabużańskie” wydanych przez urzędy rejonowe i starostwa powiatowe,
  • współpraca z organami państwowymi i instytucjami dotycząca realizacji prawado rekompensaty w drodze nabycia nieruchomości Skarbu Państwa;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w I instancji stwierdzających nabycie z mocy prawa na własność jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa gruntów znajdujących się w ich władaniu w dniu 31 grudnia 1998 r., a zajętych pod drogi publiczne; 
 • nadzór i kontrola realizacji zadań przez organy jednostek samorządu terytorialnego z zakresu  administracji rządowej zleconych ustawami oraz przekazanych porozumieniem w zakresie gospodarki nieruchomościami;