Andrzej Spiker – absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, ekonomista, specjalność: ekonomika handlu zagranicznego.

Od 1989 roku związany z „Solidarnością”. Pełnił funkcję głównego księgowego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, a następnie współtworzył Fundusz Gospodarczy – jednoosobową spółkę KK „Solidarność”, w której zajmował stanowisko wiceprezesa, a następnie prezesa zarządu (najważniejsze dokonania FG to utworzenie Solidarność Chase Banku SA, a następnie PTE Zurich Solidarni).

W latach 2002 – 2004  wiceprezes Międzynarodowych Targów Gdańskich SA, a w latach 2004-2010 prezes zarządu MTG. W 2007 r. laureat Złotej Dziesiątki Biznesu Pomorza.

W latach 90-tych był pomysłodawcą i scenarzystą teleturnieju „Miejski Detektyw” emitowanego przez gdańską telewizję. Jest autorem tomiku wierszy „Przejście dla pieszych” wydanego przez pelplińskie „Bernardinem”. Jego hobby to ogród i szachy.

KONTAKT

Sekretariat 
Małgorzata Karpiel
pok. nr 140

tel.: 58 307 75 52
fax: 58 305 89 66
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27
80 - 810 Gdańsk

 

Dyrektor generalny urzędu:

- zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy urzędu, warunki jego działania, a także organizację pracy w szczególności poprzez:

 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie prawidłowego wykonywania przez nie zadań określonych przez wojewodę, z wyjątkiem komórek bezpośrednio nadzorowanych przez wojewodę na podstawie ustaw,
 • nadzorowanie organizacyjne przebiegu prac nad terminowym przygotowaniem projektu budżetu i układu wykonawczego budżetu w części dotyczącej urzędu,
 • występowanie z wnioskiem do wojewody o nadanie regulaminu urzędu, a następnie ustalanie regulaminów organizacyjnych komórek organizacyjnych,
 • ustalanie regulaminu pracy,
 • gospodarowanie mieniem urzędu, w tym zlecanie usług i dokonywanie zakupów dla urzędu oraz zapewnianie prowadzenia ewidencji majątku urzędu,
 • wykonywanie kompetencji kierownika zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
 • reprezentowanie Skarbu Państwa w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mienieniem państwowym,
 • zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,
 • zapewnianie przestrzegania zasad techniki prawodawczej,
 • sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem kontroli i audytu wewnętrznego w urzędzie;

- dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w urzędzie, chyba, że ustawa stanowi inaczej oraz realizuje politykę personalną, w szczególności poprzez:

 • przygotowanie programu zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie,
 • dokonywanie czynności wynikających z nawiązania i trwania stosunku pracy z członkami korpusu służby cywilnej oraz czynności związanych z ustaniem stosunku pracy,
 • organizowanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
 • dysponowanie funduszem nagród, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej,
 • administrowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w urzędzie;

- wykonuje określone zadania kierownika urzędu, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią;

- wykonuje inne zadania z upoważnienia wojewody.


Dyrektor generalny podlega bezpośrednio wojewodzie.

Dyrektor generalny bezpośrednio nadzoruje pracę:
 • Biura Kadr i Organizacji
 • Biura Logistyki
 • samodzielnego stanowiska do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy