Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Pomorskim jest organem II-ej instancji właściwym do rozpoznawania odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydawanych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z obszaru województwa pomorskiego.
 
Zespół został powołany Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego Nr 114/99 z 6 lipca 1999 r.


Bezpośredni nadzór nad Zespołem sprawuje Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Siedziba Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:


ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa

Adres korespondencyjny Biura:


Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa


SKŁAD ZESPOŁU:
Przewodnicząca

Anna Słoniewska


Sekretarz

Członkowie, w tym:
 • lekarze, 
 • psycholodzy, 
 • doradcy zawodowi,
 • pedagodzy,
 • pracownicy socjalni.

KONTAKT - SEKRETARIAT:

kontakttel.: 58 307-74-08; fax: 58 305-36-97
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
UWAGA!
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Pomorskim tymczasowo zmienił siedzibę (od 3 lutego br.).
 
Adres tymczasowej siedziby:
 Gdańsk ul. Smoluchowskiego 18 (budynek Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy)

Adres do korespondencji:
 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

Przyjmowanie interesantów: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45.

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Pomorskim z siedziba w Gdańsku oraz Wojewoda Pomorski, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowej 21/27.
Dane kontaktowe:
nr tel.: 58 307 74 08
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. W trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Województwa Pomorskim wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań władzy publicznej nałożonych na Wojewódzki Zespół Orzekania o Niepełnosprawności ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511).
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane w zakresie: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania lub pobytu, nr dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, dane dot. sytuacji społecznej i zawodowej, merytoryczne rozstrzygnięcie zawarte w orzeczeniu, dokumentacja medyczna.
5. Administrator Pani/Pana dane osobowe pozyskuje bezpośrednio od Pani/Pana oraz z innych źródeł tj.: miejskie/powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, System informatyczny EKSMOoN.
6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i d oraz art. 9 ust. 2 lit.
b, c i j Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (NR CELEX 32016R0679) w zw. z art. 6b1 ust. 8 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
7. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat od końca roku, w którym zakończono postępowanie prowadzone przed WZON, t.j. do czasu upływu ustawowego terminu przechowywania akt na postawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolity rzeczowy wykaz akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego (DZ .U. Nr 14, poz. 67).
9. Pani/Pana dane osobowe nie będę udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (m.in. Sądy, Policja, Prokuratura, organy wykonujące zadania z zakresu zabezpieczenia społecznego) w związku z prowadzonym postępowaniem.
10. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a) do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące,
a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich;
b) żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które
są nieprawidłowe;
c) żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, o ile nie zachodzą wyłączenia z art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
d) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w sytuacji przewidzianej w art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
e) otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, w sytuacji określonej w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
12. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 


PRZEPISY DOTYCZĄCE ORZECZNICTWA:
 •  ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia 

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 

 •  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności 


ZADANIA WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM:
 1. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
 2. sprawowanie – w imieniu Wojewody – bezpośredniego nadzoru nad powiatowymi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez:
  • kontrolę orzeczeń co do ich zgodności z zebranymi dokumentami lub z przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  • kontrolę prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  • szkolenie członków powiatowych zespołów,
  • udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów regulujących postępowanie w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności,
 3. przedstawianie - w imieniu Wojewody – Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych informacji o realizacji zadań  własnych i powiatowych zespołów, sporządzanych na podstawie informacji otrzymanych od starostów,
 4. przeprowadzanie specjalistycznych badań na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
 5. gromadzenie i przetwarzanie danych w ramach Elektronicznego Krajowego  Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności

 

PROWADZONE REJESTRY/EWIDENCJE:
 
·  rejestr specjalistycznych badań
·  Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności

RODZAJE ZAŁATWIANYCH SPRAW - kliknij

PRZEPROWADZONE KONTROLE - kliknij

Aktualnie na terenie województwa pomorskiego funkcjonuje 15 miejskich/powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności:

 

Lp. Zespół Adres Telefon
1 Bytów 77-100 Bytów, ul. Miła 26 59 822-48-29
2 Chojnice 89-600 Chojnice, ul. Piłsudskiego 30 52 334-44-88 
3 Człuchów 77-300 Człuchów, ul. Wojska Polskiego 5  59 715-49-80
4 Gdańsk 80-852 Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 5 58 320-22-96
5 Gdynia 81-395 Gdynia, ul. Władysława IV 43 58 880-83-78
6 Kartuzy 83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II 20 58 685-33-20
7 Kościerzyna 83-400 Kościerzyna, ul. Krasickiego 4 58 685-50-05, 58 680-00-90
8 Lębork 84-300 Lębork, ul. Okrzei 15 59 842-17-71
9 Malbork 82-200 Malbork, ul. Armii Krajowej 70 55 247-26-96
10 Pruszcz Gdański 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Raciborskiego 2a 58 770-37-50
11 Puck 84-100 Puck, ul. Kolejowa 7C 58 352-32-30
12 Słupsk 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 a 59 842-69-63, 59 842-08-95
13 Starogard Gdański 83-200 Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9 58 561-29-40
14 Tczew 83-110 Tczew, ul. Wojska Polskiego 6 58 532-07-84
15 Wejherowo 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 279 A 58 672-40-63