KOMENDANT WOJEWÓDZKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY ŁOWIECKIEJ

Krzysztof Dymkowski

kontakt

ul. Na Stoku 50
80-874 Gdańsk
tel.: 58 32 20 022
nr pokoju 7B


Zadania Państwowej Straży Łowieckiej:

 • prowadzenie na terenach obwodów łowieckich działań mających na celu ochronę zwierzyny oraz mienia dzierżawców i zarządców, zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa łowieckiego popełnianych w obwodach łowieckich polnych i leśnych, na zasadach określonych w kodeksie postępowania karnego i kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia;
 • legitymowanie osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w celu ustalenia ich tożsamości;
 • nakładanie i ściąganie grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia popełniane na terenach obwodów łowieckich w zakresie szkodnictwa łowieckiego;
 • dokonywanie w obwodach łowieckich oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie kontroli środków transportu w celu sprawdzenia ich ładunku i przeglądania zawartości bagaży w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia na zasadach określonych w kodeksie postępowania karnego i kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia;
 • podejmowanie działań mających na celu ujęcie sprawcy przestępstwa lub wykroczenia na gorącym uczynku lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa i doprowadzenie do jednostek Policji;
 • odbieranie za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia;
 • prowadzenie dochodzeń oraz wnoszenie i popieranie aktu oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, jeżeli przedmiotem przestępstwa jest zwierzyna, w trybie i na zasadach określonych w kodeksie postępowania karnego;
 • prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia oraz udział w rozprawach w charakterze oskarżyciela publicznego przed sądami oraz przygotowanie wniosków zaskarżenia od rozstrzygnięć tych sądów do sądów wyższej instancji w sprawach zwalczania wykroczeń w zakresie szkodnictwa łowieckiego;
 • dokonywanie kontroli podmiotów prowadzących skup i przerób dziczyzny w zakresie sprawdzania źródeł jej pochodzenia;
 • wykonywanie na terenach obwodów łowieckich zadań określonych odrębnymi przepisami (stosownie do art. 39 ust. 8 ustawy Prawo łowieckie) odnoszących się do: Straży Ochrony Przyrody w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie przyrody; Państwowej Straży Rybackiej w zakresie kontroli legalności dokonywania połowu; Strażników leśnych w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego;
 • współdziałanie z Policją i Polskim Związkiem Łowieckim w zakresie zapobiegania i zwalczania kłusownictwa oraz przestępstw i wykroczeń przeciwko łowiectwu, zwalczania obrotu zwierzyną nielegalnie pozyskaną, ochrony mienia dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich.