1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na obszarze województwa pomorskiego w 2017 r.
  2. Zał 1  - wzór ofert oraz sprawozdania: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
  3. Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania w 2017