Prezes Rady Ministrów podpisał uchwałę nr 130/2014 z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Rządowego programu na lata 2014 -2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Przyjęty projekt jest kontynuacją Programu realizowanego w latach 2008 – 2013.

Program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” zakłada, że warunkiem zmniejszania agresji i przemocy w szkole jest m.in. kształtowanie prawidłowych relacji, przyjaznego klimatu społecznego w środowisku szkolnym opartym na wzajemnym szacunku oraz zaufaniu uczniów, nauczycieli, rodziców, a także otwartości szkoły na współpracę ze środowiskiem zewnętrznym.

Głównym celem programu jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa oraz tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach, placówkach. Cele szczegółowe to kreowanie zdrowego, bezpiecznego, a także przyjaznego środowiska szkoły i placówki, zapobieganie problemom, zachowaniom problemowym dzieci oraz młodzieży, promowanie zdrowego stylu życia.


Oczekiwane rezultaty programu:
 • zwiększenie liczby działań, potencjału i zasobów szkół na rzecz tworzenia    bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły, zwiększenie poczucia akceptacji uczniów, zmniejszenie wykluczenia społecznego, wzrost kompetencji wychowawczych rodziców, zwiększenie otwartości szkoły na współpracę
  z instytucjami i podmiotami, które mogą wspierać działania szkoły w środowisku lokalnym;
 • ustabilizowanie trendów lub zmniejszanie zakresu i nasilenia problemów oraz zachowań problemowych dzieci i młodzieży, zmniejszenie poziomu agresji, przemocy, cyberprzemocy, zmniejszenie używania substancji psychoaktywnych, uzależnienia od gier komputerowych, Internetu, podniesienie umiejętności uczniów
  w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w szczególności
  w środowisku tzw. nowych mediów, zwiększenie efektywności działań w zakresie rozwiązywania kryzysów rozwojowych oraz życiowych dzieci i młodzieży;
 • zwiększenie zaangażowania szkół i placówek na rzecz upowszechniania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, zwiększenie zaangażowania szkół w zakresie kształtowania u uczniów prawidłowych nawyków dbania o zdrowie własne i innych.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, Program kierowany jest do:
 • Organów prowadzących szkoły i placówki systemu oświaty;
 • Dyrektorów szkół i placówek systemu oświaty.

Ostatecznymi odbiorcami Programu są:
 •  Uczniowie/wychowankowie;
 • Nauczyciele i wychowawcy;
 • Inni pracownicy szkół i placówek systemu oświaty;
 • Rodzice uczniów/wychowanków;
 • Podmioty i instytucje w środowisku lokalnym;
 • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, współpracujące ze szkołą/placówką.

 

Uczestnikami Programu są głównie uczniowie/wychowankowie, a także osoby na co dzień pracujące w szkole/placówce i poza szkołą/placówką, które z racji pełnionych funkcji, zadań zawodowych czy ról życiowych pozostają w relacji ze szkołą i mają wpływ na jej codzienne funkcjonowanie, w szczególności rodzice i opiekunowie uczniów lub wychowanków.