Zrealizowane projekty:

 Projekt „Okiem dziecka – organizacja zajęć fotograficznych”, realizowany przez Stowarzyszenie „Żywa Szkoła” z Bytowa

Projekt został zrealizowany w Szkole Podstawowej Nr 2 w  Bytowie i był ukierunkowany na zagospodarowanie czasu wolnego uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych z zakresu fotografii. Uczestnicy odbywali, prowadzone przez profesjonalistów, zajęcia studyjne i w plenerze. Dodatkowo zostali zapoznani z techniką pracy programami do fotografii. Efekty kilkumiesięcznych warsztatów zostały zaprezentowane w formie zorganizowanej wystawy fotograficznej.

Projekt ze swą ideą – samorealizacja uczniów o zainteresowaniach fotograficznych i integracja - wpisywał się w cele przyświecające programowi (tu: cel szczegółowy nr 2.2. „Przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów i wychowanków oraz profilaktyka uzależnienia od gier komputerowych, Internetu, hazardu”) i wychodził naprzeciw jednemu z rekomendowanych do podejmowania zadań: „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwijanie ich pasji i zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych”

Projekt „Cyberprzemoc w szkołach – zrozum, zobacz, reaguj! Warsztaty edukacyjne dla uczniów”, realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji „Drogowskazy” z Gdańska

Projekt – obejmujący swym zasięgiem 25 szkół gimnazjalnych w województwie pomorskim – ukierunkowany był na edukację dotyczącą bezpiecznego korzystania z Internetu, w tym podniesienie świadomości w zakresie metod postępowania w przypadku napotkania zagrożeń. Jego realizacja była wynikiem, notowanego na coraz szerszą skalę w polskich szkołach, zjawiska cyberbullying-u i cyberbaiting-u, w szczególności w związku z powszechną dostępnością smartfonów i tabletów zapewniających mobilny dostęp do Internetu, aparatów i kamer cyfrowych oraz coraz większym znaczeniem portali społecznościowych w kreowaniu stosunków społecznych młodych ludzi. Wobec faktu, że przemoc doświadczona w obszarze wirtualnym może stać się przyczyną realnych traum i zaburzeń dla młodych osób o nieukształtowanej osobowości, eksperci z zakresu psychologii i pedagogiki (w tym resocjalizacyjnej), działając z ramienia Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji „Drogowskazy”,przeprowadzili75 godzin warsztatów tematycznych dotyczących: przeciwdziałania uzależnieniu od Internetu oraz patologiom „rzeczywistości wirtualnej” wśród uczniów, mowy nienawiści w Internecie – definiowania, ich konsekwencji i zapobiegania oraz cyberprzemocy w aspekcie psychologiczno-pedagogicznym, technologicznym i prawnym.

Projekt odpowiadał celom założonym w programie: cel szczegółowy nr 2.1. „Profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy” oraz 2.3. „Kształtowanie umiejętności uczniów i wychowanków w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku tzw. nowych mediów” i wpisywał się w zadania rekomendowane do realizacji: „Wdrażanie programów edukacyjnych dla uczniów i wychowanków dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu oraz sposobów reagowania w sytuacjach zagrożenia”. „Upowszechnianie informacji o punktach konsultacyjnych i liniach pomocowych dla uczniów i wychowanków, w których można zgłaszać przypadki niebezpiecznych zdarzeń w Internecie” i „Prowadzenie zajęć z  zakresu edukacji prawnej dla uczniów i wychowanków dotyczących m.in. konsekwencji prawnych stosowania różnych form przemocy”.

 Projekt „Zdrowy tryb życia jest OK”, realizowany przez Stowarzyszenie „Nasz Wielbark” z Malborka

„Zdrowy tryb życia jest OK” to projekt obejmujący zespół działań mających uświadomić ogromne znaczenie ruchu fizycznego i zdrowego odżywiania w codziennym życiu, w szczególności w dobie notowanego na coraz szerszą skalę zjawiska otyłości dzieci i wad postawy. Adresowany był nie tylko do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 w Malborku, lecz także mieszkańców Malborka. W ramach przedsięwziętych działań na wygospodarowanym terenie utworzono „miejsce dla zdrowia, rekreacji i sportu” - plac wyposażony w zakupiony sprzęt rekreacyjno-sportowy (dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych), tak jak: gwiazda wspinaczkowa, huśtawka, urządzenia linowe, który umożliwia realizację ciekawych zajęć ruchowych. W celu zaprezentowania zasad zdrowego żywienia przeprowadzono warsztaty dla uczniów i nauczycieli, uwzględniające zagrożenia współczesnej cywilizacji, takie jak: otyłość, bulimia czy anoreksja. Powszechnemu promowaniu zdrowego żywienia służył publiczny festyn zorganizowany w ramach Tygodnia Promocji Zdrowia dla mieszkańców Miasta i wydany informator na temat zdrowego stylu życia.

W zrealizowanym kształcie projekt spełniał cel szczegółowy nr 3 programu: „Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży” i realizował rekomendowane zadania: „Upowszechnianie i realizacja w szkole i placówce programów służących promocji zdrowego stylu życia”, „Podejmowanie działań w celu zwiększenia zaangażowania uczniów w zajęciach wychowania fizycznego”, „Zagospodarowanie czasu wolnego ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej w szkole w placówce oraz poza nią” oraz „Podnoszenie kompetencji nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły i placówki w zakresie realizacji edukacji zdrowotnej, w szczególności zdrowego żywienia oraz zapobiegania zaburzeniom odżywiania”.

  Projekt „Doskonalenie kompetencji diagnostyczno-interwencyjnych nauczycieli, wychowawców, rodziców, pedagogów i psychologów w celu zapobiegania zamachom samobójczym dzieci i młodzieży”, realizowany przez Stowarzyszenie „Wsparcie i Pomoc” z Olsztyna

Wobec notowanego drastycznego wzrostu współczynnika zamachów samobójczych, w tym wśród młodzieży, zrealizowano projekt mający na celu edukowanie na temat aspektów epidemiologicznych i rozpoznawania zachowań autoagresywnych wśród dzieci z intencją samobójczą. Był on adresowany do nauczycieli, pedagogów, psychologów i innych pracowników szkół mogących w swej pracy zdiagnozować osoby z grupy ryzyka (z zaburzeniami emocjonalnymi, doświadczonych przemocą fizyczną lub psychiczną, zażywających substancje psychoaktywne, zdominowane poczuciem bezsensu życia i beznadziejności, żyjące w środowisku z występującymi w nim autoagresją i zamachami samobójczymi). Projekt zrealizowano w 10 miastach województwa pomorskiego: Sztumie, Chojnicach, Człuchowie, Miastku, Bytowie, Słupsku, Gdyni, Gdańsku i Kartuzach. W prowadzonych szkoleniach uczestniczyło ponad 200 osób związanych z wychowaniem dzieci i młodzieży w tych powiatach województwa, w których występuje najwyższy wskaźnik zamachów samobójczych. Dzięki udziałowi w projekcie jego uczestnicy, na bazie zdobytej wiedzy, realizują w swej pracy na bieżąco zadania profilaktyczno-terapeutyczne z osobami z grupy ryzyka, w tym z tendencjami samobójczymi, przyczyniając się do założonego w projekcie spadku liczby samobójstw.

Podejmowane działania wpisywały się w cel szczegółowy nr 2 programu, a w jego ramach rekomendowane zadanie „Doskonalenie nauczycieli i wychowawców z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej, w tym cyberprzemocy, rozwiązywania konfliktów, podejmowania interwencji profilaktycznych, reagowania w sytuacjach kryzysowych”

 Projekt „Rozwijanie pasji w ramach zajęć pozaszkolnych poprzez naukę gry na sygnałówkach myśliwskich”, realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki i Kultury Łowieckiej na Zamku w Bytowie

 Zagospodarowaniu czasu wolnego uczniów w sposób zaplanowany, ciekawy i rozwijający pasje oraz zainteresowania służył projekt „Rozwijanie pasji w ramach zajęć pozaszkolnych poprzez naukę gry na sygnałówkach myśliwskich”. Polegał nie tylko na nauce trudnej i wymagającej cierpliwości gry na rogu myśliwskim, lecz także zaszczepiał ideę ekologii i poszanowania przyrody. Dzięki uczestnictwu w projekcie młodzież zdobyła dodatkowe umiejętności muzyczne. Zyskała ponadto możliwość prezentacji swego warsztatu na przeglądach muzyki myśliwskiej, w tym na Pomorskim Konkursie Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej na Zamku w Bytowie o zasięgu krajowym. Jak pokazuje praktyka - zdobywane przez młodzież na tego rodzaju konkursach nagrody i uznanie utrwalają osiągnięte efekty – nabycie niszowych umiejętności muzycznych, a odnotowane sukcesy - spotęgowanie pasji pozytywnie kształtującej osobowość młodych ludzi.

Projekt odpowiadał celom programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – tu: celowi szczegółowemu nr 2.2.  „Przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów i wychowanków oraz profilaktyka uzależnienia od gier komputerowych, Internetu, hazardu”, a w jego ramach realizował rekomendowane zadanie: „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwijanie ich pasji i zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych”

Projekt „Siłownia na wolnym powietrzu”, realizowany przez Miasto Gdańsk –  VIII Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Gdańsku

Zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży przy jednoczesnym propagowaniu idei sportu to cele, jakie przyświecały projektowi „Siłownia na wolnym powietrzu” przeprowadzonym w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Gdańsku. Projekt wpisywał się w wieloletnie praktyki szkoły w rozpowszechnianiu sportu. Realizacja projektu umożliwiła stworzenie zaaranżowanego placu, wyposażonego w sprzęt do ćwiczeń, z którego w godzinach popołudniowych korzystać mogą także okoliczni mieszkańcy, dostarczając tym samym młodzieży dobrych wzorców w zakresie włączania sportu w codzienne życie. Dla uczniów szkoły zorganizowano natomiast cykl zajęć sportowych prowadzonych przez animatora sportu. Oświetlenie kompleksu, jego monitoring i zapewniona przez szkołę dbałość o powstały obiekt umożliwią spełnianie założonych w projekcie celów w dalszych latach, także w zakresie poszerzenia oferty szkolnych zajęć sportowych (dzięki rozbudowaniu dotychczasowej bazy sportowej).

Projekt w swym kształcie realizował cel szczegółowy nr 3 programu: „Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży”i odpowiadał rekomendowanym zadaniom: „Upowszechnianie i realizacja w szkole i placówce programów służących promocji zdrowego stylu życia”, „Podejmowanie działań w celu zwiększenia zaangażowania uczniów w zajęciach wychowania fizycznego”, „Zagospodarowanie czasu wolnego ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej w szkole w placówce oraz poza nią”.

 Projekt „Szkoła moim przyjacielem”, realizowany przez Miasto Gdańsk – Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w Gdańsku

Zadanie realizowane przez pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Gdańsku skierowane było do nauczycieli, wychowawców, uczniów Szkoły Podstawowej nr 23 w Gdańsku oraz ich rodziców. Zakładało wspieranie szkoły w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego jej środowiska poprzez organizację warsztatów poszerzających wiedzę i umiejętności nauczycieli w  pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanych), podnoszących kompetencje nauczycieli w zakresie rozwiązywania konfliktów metodami opartymi na budowaniu porozumienia, zwiększających umiejętności wychowawcze rodziców w zakresie radzenia sobie z zagrożeniem powodowanym przemocą i uzależnieniami ich dzieci i warsztatów dla uczniów. Wiedza przekazywana przez prowadzących zajęcia psychologów i pedagogów posłużyć miała szkole m.in. integracji środowisk klasowych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci przejawiających zaburzenia rozwojowe i agresję, a tym samym zniwelować trudności w funkcjonowaniu społecznym uczniów i w procesie ich edukacji.

Projekt wychodził naprzeciw celowi szczegółowemu nr 1 programu: „Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki” i zapewniał realizację rekomendowanych zadań: „Prowadzenie zajęć integrujących w klasach, w szczególności w klasach początkowych każdego etapu edukacyjnego oraz w grupach wychowawczych”, „Upowszechnianie idei akceptacji różnorodności uczniów i wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, odmiennych kulturowo i językowo, wielojęzycznych oraz idei bezpiecznej i efektywnej edukacji włączającej uczniów i wychowanków z niepełnosprawnościami”, „Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów i wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznymi”.

Projekt „HOL-PLAYERS. Projekt profilaktyki agresji i przemocy na przerwach międzylekcyjnych”, realizowany przez Miasto Gdańsk – Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6 w Gdańsku

Przerwa międzylekcyjna to okres ukazujący często niebezpieczne zachowania dzieci w szkole. Celem uniknięcia tego typu zjawiska zrealizowany został projekt „HOL-PLAYERS”, służący ciekawemu i jednocześnie rozwijającemu ucznia zagospodarowaniu jego czasu wolnego w szkole. Polegał na stworzeniu bazy gier i organizacji zabaw, które miały zapewnić uczniom z jednej strony odpoczynek i relaks, a z drugiej strony - poprzez wspólną zabawę - wzmóc empatię młodych ludzi, którzy korzystając na co dzień z techniki telefonów komórkowych i nawiązując relacje z innymi za pośrednictwem Internetu,  oduczają się funkcjonowania w bezpośrednim kontakcie z otoczeniem i pozbawiają wielu umiejętności społecznych. Włączenie uczniów do inicjowania i organizacji wspólnych zabaw (wyznaczonych do roli „Hol-players”, przeszkolonych przez psychologów i pedagogów szkolnych w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami) zapewniało ogromne zaangażowanie młodzieży szkolnej w przeprowadzenie projektu i podniesienie ich poczucia własnej wartości. W rezultacie przedsięwziętych działań (wspomagających także nauczycieli sprawujących nadzór nad młodzieżą w trakcie przerw międzylekcyjnych) istotnie zwiększyły się bezpieczeństwo i integracja uczniów w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6 w Gdańsku. Jednocześnie stworzona baza gier i zakupione wyposażenie umożliwią realizację działań założonych w projekcie także w dalszych latach, czyniąc szkołę przyjazną i bezpieczną.

Projekt w zrealizowanym kształcie wypełniał cel szczegółowy nr 1 programu: „Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki” i odpowiadał rekomendowanym w jego ramach zadaniom: „Upowszechnianie programów edukacyjnych i działań alternatywnych do zachowań ryzykownych, rozwijających umiejętności psychologiczne i społeczne uczniów i wychowanków, promowanie wolontariatu”, „Angażowanie uczniów i wychowanków w procesy podejmowania decyzji w szkole i placówce; aktywacja samorządów uczniowskich i innych form działalności uczniowskiej”

Projekt „Bezpieczna i przyjazna szkoła  - Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły”, realizowany przez Miasto Gdańsk – Szkołę Podstawową nr 15 im. dr Urszuli Mroczkiewicz w Gdańsku

Celem projektu było promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie warunków do prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego oraz kreatywne spędzanie czasu wolnego. Realizacja projektu stanowiła uzupełnienie dla realizowanych przez szkołę różnych programów profilaktycznych. W ramach przedsięwziętych działań stworzono miejsce do zabaw i rekreacji. Zakupione wyposażenie i sprzęt: sześcian do wpinania się, „mała twierdza”, bujak, tablice (jako elementy placu zabaw), a także pufy relaksacyjne i klocki do świetlicy profilaktyczno – terapeutycznej oraz tablety na potrzeby prowadzenia zajęć interaktywnych, pozwoliły w znacznym stopniu na uczynienie szkoły radosną, kreatywną i bezpieczną.

Projekt z przyświecającymi mu ideami wpisywał się w cele programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – cel szczegółowy nr 1: „Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki” i nr 3: „Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży” oraz realizował rekomendowane zadania: „Upowszechnianie i realizacja w szkole i placówce programów służących promocji zdrowego stylu życia”, „Podejmowanie działań w celu zwiększenia zaangażowania uczniów w zajęciach wychowania fizycznego”, „Zagospodarowanie czasu wolnego ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej w szkole w placówce oraz poza nią”.