DYREKTOR WYDZIAŁU PRAWNEGO I NADZORU

Ewa Kuczyńska
pokój nr: 276
tel.: 58 30 77 233
fax: 58 30 77 125


KONTAKT

kontaktSekretariat - Edyta Pokorska - starszy inspektor

pokój nr: 278
tel.: 58 30 77 233
fax: 58 30 77 125
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Do zakresu działania Wydziału Prawnego i Nadzoru należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru w zakresie zgodności z prawem uchwał i zarządzeń organów gmin, powiatów, samorządu województwa i Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska      i Gospodarki Wodnej, w szczególności:

    a) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody stwierdzających nieważność uchwał i zarządzeń organów gmin, powiatów, samorządu województwa i Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,

    b) przygotowywanie pism wskazujących, że uchwałę lub zarządzenie wydano z naruszeniem prawa,

    c) przygotowywanie skarg do sądów administracyjnych;

2) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem – za pośrednictwem Wojewody – ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych uchwał jednostek samorządu terytorialnego o przystąpieniu do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;

3) prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem przez rady gmin i rady powiatów - za pośrednictwem Wojewody - utworzenia związku międzygminnego i związku powiatów - do organu prowadzącego rejestr związków;

4) obsługa prawna Wojewody, Dyrektora Generalnego Urzędu i doradztwo prawne na rzecz dyrektorów wydziałów;

5) zastępstwo procesowe;

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i zarządzeń wydawanych przez Wojewodę oraz prowadzenie centralnego rejestru tych aktów;

7) prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem z Wojewodą projektów aktów prawa miejscowego organów administracji niezespolonej;

8) ogłaszanie aktów normatywnych oraz niektórych innych aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego;

9) prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem zarządów komisarycznych organów samorządu terytorialnego;

10) prowadzenie spraw związanych ze zmianami w podziale terytorialnym i nazewnictwie miejscowości;

11) prowadzenie spraw związanych ze strukturami administracji zespolonej i niezespolonej;

12) przygotowywanie w oparciu o propozycje dyrektorów wydziałów projektów upoważnień dla pracowników Urzędu do załatwiania spraw w imieniu Wojewody oraz pełnomocnictw Wojewody (z wyłączeniem pełnomocnictw procesowych), upoważnień Dyrektora Generalnego, upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu oraz prowadzenie centralnego rejestru pełnomocnictw i upoważnień;

13) prowadzenie centralnego rejestru aktów prawnych Wojewody i aktów wewnętrznych Dyrektora Generalnego.