Program „Bezpieczna +” ustanowiony został w roku 2015. Adresowany jest do organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły, a jego realizacja polega na udzielaniu wsparcia finansowego na działania ułatwiające współpracę z organizacjami pozarządowymi i osobami prawnymi prowadzącymi działalność w zakresie oświaty i wychowania, a także działającymi w szkole lub placówce stowarzyszeniami i innymi organizacjami, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.

PODSUMOWANIE REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU “BEZPIECZNA+” W 2015 R.”

Projekt „Bezpieczny, znaczy szczęśliwy” (Gmina Cewice):
Projekt został zrealizowany w Szkole Podstawowej im. Ks. E. Roszczynialskiego w Cewicach oraz Publicznym Gimnazjum w Cewicach i był ukierunkowany na uświadamianie zagrożeń wynikających z komunikacji w Internecie i zwalczanie problemów z komunikacją interpersonalną wśród uczniów. Działaniami prowadzonymi w formie warsztatów i cyklicznych spotkań objęto nie tylko 300 uczniów, lecz także 50 rodziców i 40 nauczycieli, dla których przewidziano dodatkowo spotkania z psychiatrą dziecięcym. Efekty projektu wzmogły działania szkoły ukierunkowane na uświadamianie występujących zagrożeń.


Projekt „Dziś chcę, jutro mogę” (Gmina Kaliska)
Działaniami przewidzianymi w projekcie objęci zostali uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach. W celu zapewnienia wszechstronnego rozwoju uczniów, w tym kształtowania postawy otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, aktywności, przedsiębiorczości i zaangażowania, przewidziano szereg zajęć warsztatowych: teatralne (odpowiadające potrzebie twórczej aktywności), z komunikacji interpersonalnej (prowadzone przez psychologa, kształcące umiejętności komunikacyjne i nawiązywania właściwych relacji), informatyczne (z ukierunkowaniem na zwiększenie kompetencji ICT), z zakresu ekonomii społecznej (wprowadzające uczestników w zagadnienia ekonomii społecznej i spółdzielczości, prowadzone we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Kaliska), koło młodych naukowców (wspólna realizacja pracy projektowej z dziedzin biologii i chemii, a także zobrazowanie destrukcyjnego wpływu na zdrowie substancji psychoaktywnych) oraz spotkania z przedstawicielami Policji i Straży Pożarnej mające na celu uświadomienie zagrożeń, a także zdobycie wiedzy o prawach i możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia w sytuacji różnego rodzaju kryzysów. W ramach realizacji tego projektu szkołę doposażono w liczne pomoce dydaktyczne, wspomagające realizację założonych w nim celów również w przyszłości.

Projekt „Jestem bezpieczny na drodze” (Gmina Kartuzy)
„Jestem bezpieczny na drodze” to projekt poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach. Wychodząc naprzeciw problemowi dużej liczby wypadków drogowych z udziałem dzieci, zrealizowano projekt edukacyjny z obszaru bezpieczeństwa na drodze, promujący także m.in. postawę koleżeństwa i wzajemnej troski o bezpieczeństwo, reagowania na negatywne zachowania innych uczestników ruchu, czy udzielania niezbędnej pomocy przedmedycznej. W ramach działań profilaktycznych przeprowadzono spotkania z przedstawicielem Policji, Straży Pożarnej i ratownikiem medycznym prezentującym zasady udzielania pierwszej pomocy, a instruktor edukował w zakresie bezpiecznego poruszania się po jezdni (także na rowerze). Zakupione w ramach projektu pomoce dydaktyczne pozwolą na edukację dzieci służącą poprawie ich bezpieczeństwa także w latach kolejnych.

Projekt „Należy siebie poznać, aby się polubić” (Gmina Miasta Sopotu)
Projekt „Należy siebie poznać, aby się polubić”, realizowany w Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny w Zespole Szkół Handlowych w Sopocie, stanowił odpowiedź na trudności młodzieży w komunikacji rówieśniczej, dobrej komunikacji z nauczycielami i rodzicami, rozwiązywania konfliktów, a także na zjawisko agresji i dyskryminacji. Przedsięwzięte działania polegały na przeprowadzeniu szeregu warsztatów dotyczących zagadnień: komunikacji rówieśniczej, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, antydyskryminacji oraz przeciwdziałania agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami i uprzedzeniami. Ponadto – we współpracy z fundacją Dariusza Michalczewskiego „Równe Szanse” – uczono sposobów rozładowywania złych emocji poprzez sport. We wszystkich prowadzonych zajęciach uczestniczyli uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia warsztatowe przewidziano także dla nauczycieli, wskazując zasady komunikacji w relacji nauczyciel - uczeń oraz sposoby rozwiązywania konfliktów z uczniami.

Projekty „Tacy sami 1”, „Tacy sami 2”, „Tacy sami 3” oraz „Tacy sami 4” (Województwo Pomorskie)
Projekty realizowane były przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie i skierowane do uczniów: Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 („Tacy sami 1”), Gimnazjum Specjalnego nr 2 („Tacy sami 2”), Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 4 („Tacy sami 3”) i Technikum Specjalnego nr 4 („Tacy sami 4”) oraz ich rodziców. Celem projektów było zapewnienie rozwoju kompetencji społecznych i zminimalizowanie zagrożenia marginalizacją społeczną młodych inwalidów słuchu. Włączenie zaś do projektu rodziców niesłyszących, poprzez umożliwienie im kontaktów internetowych w języku migowym, aktywizowało ich postawę rodzicielską i służyło wzmocnieniu więzi z Ośrodkiem - jako miejscem wieloletniej nauki ich dziecka. Dotyczyło to w szczególności osób zamieszkujących z dala od Ośrodka, którym - z racji ich niepełnosprawności i trudnej sytuacji materialnej - trudno o zapewnienie bieżącego kontaktu z dzieckiem. W tym celu przeprowadzono szkolenie informatyczne dla rodziców o niskich kompetencjach informatycznych, z włączeniem zagadnień dotyczących cyberprzemocy. W ośrodku stworzono internetowy punkt konsultacyjny dla rodziców niesłyszących (z tłumaczeniem na język migowy), umożliwiający zdawanie wideorelacji z wydarzeń szkolnych, przeprowadzanie wideowywiadówek, wideokonsultacji z psychologiem, pedagogiem, terapeutą od przeciwdziałania uzależnieniom, logopedą, rehabilitantem oraz wychowawcami i nauczycielami, a także wideoodwiedziny. W ramach projektu stworzono również bazę aktualnych wychowanków Ośrodka, jego absolwentów i emerytowanych nauczycieli mającą posłużyć rozbudzeniu zainteresowania wychowanków Ośrodka szerszym środowiskiem osób z dysfunkcją słuchu. Budowaniu kompetencji społecznych u osób niesłyszących służyła zaś ścisła współpraca ze środowiskiem lokalnym, w tym: z Klubem Teatralnym Astra, Międzyszkolnym Klubem Sportowym Olimp, Kołem Wolontariatu i Stowarzyszeniem Osób Niesłyszących.