Program „Bezpieczna+”

 na lata 2015-2018

 

 

 INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE

Program został przyjęty uchwałą nr 89/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

Szczegółowe zasady realizacji programu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz. U. z 2015 r., poz. 972).

Program adresowany jest do organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły (z wyłączeniem przedszkoli, szkół policealnych, pomaturalnych oraz szkół dla dorosłych).

Realizacja Programu polega na udzielaniu wsparcia finansowego na realizację działań ułatwiających współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i osobami prawnymi prowadzącymi działalność w zakresie oświaty i wychowania, a także działającymi w szkole lub placówce stowarzyszeniami i innymi organizacjami, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.

W szczególności dotyczy to przedsięwzięć:

 • promujących aktywność uczniów, mających na celu zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem, kształtowanie w uczniach aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy;
 • wychowawczych, w tym rozwijających umiejętności psychospołeczne, takie jak komunikacyjne, kształtujące więzi interpersonalne między uczniami;
 • włączających uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życie społeczne;
 • umożliwiających nabycie umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • antydyskryminacyjnych, w tym służących przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami i uprzedzeniami;
 • związanych z wdrażaniem programu mediacji rówieśniczych oraz programów profilaktycznych ukierunkowanych na rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji;
 • integrujących z lokalnym środowiskiem.

 

ZASADY DOFINANSOWANIA

Wsparcia finansowego udziela się w formie dotacji celowej dla organów prowadzących szkoły, tj.:

 • jednostek samorządu terytorialnego;
 • osób prawnych innych niż jednostki samorządu terytorialnego;
 • osób fizycznych.

Wysokość udzielonego dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania (organ prowadzący szkołę zobowiązany jest do zapewnienia wkładu własnego w wysokości przynajmniej 20% kosztów zadania).

Organ prowadzący szkołę może otrzymać wsparcie finansowe jeden raz w odniesieniu do danej szkoły, przy czym w przypadku szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną również jeden raz w odniesieniu do szkoły filialnej.

 

WYSTĘPOWANIE Z WNIOSKIEM O DOFINANSOWANIE

Organ prowadzący szkołę występuje do wojewody – za pośrednictwem kuratorium oświaty – z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w terminach:

 • w roku szkolnym 2015/2016 – do dnia 15 września 2015r.;
 • w latach szkolnych 2016/2017 oraz 2017/2018 – odpowiednio do dnia 1 czerwca 2016 r. oraz do dnia 1 czerwca 2017 r.;

 

WYBÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

Wybór wniosków przedstawionych przez organy prowadzące szkoły dokonywany jest na podstawie oceny przeprowadzonej przez zespół wojewódzki powołany przez wojewodę.

Niezwłocznie po podjęciu przez wojewodę decyzji o wyborze wniosków o udzielenie wsparcia finansowego wyniki podawane są do publicznej wiadomości wraz z informacją o organach prowadzących szkoły, którym udzielono dofinansowania oraz o wysokości przyznanego wsparcia finansowego;

 

REALIZACJA ZADANIA

Przekazanie organom prowadzącym szkoły środków budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego następuje na podstawie umowy zawartej między wojewodą a tym organem prowadzącym, zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

Rozliczenie przez organ prowadzący szkołę otrzymanych środków następuje w terminie i w sposób określony w umowie zawartej z wojewodą, na podstawie przedłożonego wojewodzie zestawienia dowodów poniesienia wydatków.

Organ prowadzący szkołę, w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku otrzymania wsparcia finansowego, przedkłada wojewodzie sprawozdanie dotyczące realizacji programu w poprzednim roku, zawierające:

 • zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach programu, z wyszczególnieniem poniesionych wydatków;
 • wnioski z realizacji programu.