W dniu 7 lipca 2016 r. Wojewoda Pomorski podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły na realizację w roku 2016 projektów w ramach Rządowego programu „Bezpieczna+”. Zestawienie projektów, na których przeprowadzenie została udzielona dotacja celowa, zawiera Wykaz projektów objętych wsparciem finansowym w roku 2016 ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego programu "Bezpieczna+". Wsparciem finansowym udzielonym przez Wojewodę Pomorskiego objęte zostały projekty, które uzyskały najwyższą punktację w wyniku oceny przeprowadzonej przez Wojewódzki Zespół Koordynujący ds. realizacji na terenie województwa pomorskiego Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” i zatwierdzonej przez Wojewodę Pomorskiego, do wyczerpania puli środków przyznanych województwu pomorskiemu na realizację Rządowego programu „Bezpieczna+” przez Ministra Edukacji Narodowej na rok 2016 - kwoty 377.422 zł.

 
Załączniki:
1. Wykaz projektów nieobjętych wsparciem finansowym w roku 2016 ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego programu "Bezpieczna+";
2. Wykaz projektów objętych wsparciem finansowym w roku 2016 ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego programu "Bezpieczna+"