Szanowni Państwo

Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie

oraz organy prowadzące inne niż JST prowadzące szkoły, z wyłączeniem przedszkoli, szkół policealnych, pomaturalnych oraz szkół dla dorosłych,

oraz Dyrektorzy szkół prowadzonych przez właściwych ministrów

 

Uprzejmie informuję, że zgodnie z uchwałą nr 89/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. z Rady Ministrów oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+" (Dz. U. z 2015 poz. 972) organom prowadzącym publiczne i niepubliczne szkoły, może być udzielone wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa.

Głównym celem programu jest Poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez działania prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa, sprzyjające kształtowaniu postaw i nawyków bezpiecznego zachowania.

Wsparcie finansowe może być udzielone w latach 2015-2018 organom prowadzącym szkoły,
z wyłączeniem przedszkoli, szkół policealnych, pomaturalnych oraz szkół dla dorosłych, na realizację działań ułatwiających współdziałanie z podmiotami, o których mowa w art. 2a ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, których celem jest kształtowanie otwartości
i budowanie pozytywnego klimatu szkoły, oraz zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia tych działań.

W powyższym zakresie, mogą być realizowane w szczególności działania wspierające szkoły
w realizacji przedsięwzięć:

1.   promujących aktywność uczniów, mających na celu zwiększenie otwartości szkoły na współpracę
z otoczeniem, kształtowanie w uczniach aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy;

2.   wychowawczych, w tym rozwijających umiejętności psychospołeczne, takie jak komunikacyjne, kształtujące więzi interpersonalne między uczniami;

3.   włączających uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życie społeczne;

4.   umożliwiających nabycie umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

5.   antydyskryminacyjnych, w tym służących przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami i uprzedzeniami;

6.   związanych z wdrażaniem programu mediacji rówieśniczych oraz programów profilaktycznych ukierunkowanych na rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji;

7.   integrujących z lokalnym środowiskiem.

Organ prowadzący szkołę może otrzymać wsparcie finansowe jeden raz w odniesieniu do danej szkoły, przy czym w przypadku szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną również jeden raz w odniesieniu do szkoły filialnej.

1.Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na realizację działań przewidzianych Programem rządowym „Bezpieczna+” w latach szkolnych  2015/2016 oraz 2017/2018 należy złożyć w terminie
do dnia 1 czerwca 2017 r.

1) w przypadku szkół, których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, osoba prawna inna niż jednostki samorządu terytorialnego, osoba fizyczna – ww. organy prowadzące szkoły mogą złożyć wnioski osobiście w sekretariacie lub przesłać pocztą na wskazany adres Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Legionów 130, 81-472 Gdynia, z dopiskiem na kopercie:Wniosek – Rządowy program „Bezpieczna +”.

- przy czym ww. organom prowadzącym wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący własnego wkładu finansowego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania;

2) w przypadku szkół, dla których organem prowadzącym jest minister - dyrektorzy szkół, składają wnioski do właściwego ministra.

Dodatkowych informacji dotyczących wniosków udzielają:

st. wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku p. Jolanta Jankowska-Żmich, nr tel.58 669 34 26,  inspektor wojewódzki  Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku   p.Paula Poniewierza, nr tel. 58 30 77 139.