Przystąpienie do egzaminu:


W związku z wejściem w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty od sesji jesiennej 2016 ulegają zmianie zasady przeprowadzania PESFZ.

Szczegółowe informacje na stronie CEM www.cem.edu.pl


Terminy składania dokumentów:


Fizjoterapeuci, którzy dotąd nie zostali dopuszczeni do PESFZ:

składają do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wniosek o przystąpienie do PESFZ pobrany ze strony CEM wraz z kompletem dokumentów w terminie do dnia:

 • 15 stycznia - na sesję wiosenną w terminie od 2 maja do 15 czerwca
 • 15 lipca - na sesję jesienną w terminie od 2 listopada do 15 grudnia


Po weryfikacji dokumentów przez PUW w Gdańsku oraz właściwego konsultanta krajowego wojewoda potwierdza zakończenie szkolenia specjalizacyjnego i podejmuje decyzję o dopuszczeniu do PESFZ.

Wykaz podstawowych dokumentów:

 1. Wniosek o przystąpienie do PESFZ. Formularz wniosku jest generowany elektronicznie i pobierany na stronie internetowej CEM. Potwierdzony przez CEM, wypełniony i własnoręcznie podpisany wniosek składa się do PUW WZ-PCZP.
 2. Dokument potwierdzający wniesienie na konto CEM opłaty za PESFZ.
 3. Karta specjalizacji z:
  • potwierdzeniem przebiegu szkolenia teoretycznego
  • potwierdzeniem przebiegu staży kierunkowych
  • opinią dotyczącą przebiegu specjalizacji potwierdzoną przez kierownika specjalizacji
  • zaliczeniem specjalizacji przez kierownika specjalizacji
 4. Zaświadczenia o ukończonych kursach wymaganych programem specjalizacji.
 5. Dokumentacja potwierdzająca wykonanie obowiązku samokształcenia zgodnie z obowiązującym daną osobę programem specjalizacji.
 6. Kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej potwierdzona za zgodność z oryginałem (przez szkołę wyższą, która wydała dyplom lub notariusza).
 7. Potwierdzenie wykazania się znajomością języka obcego w sposób określony w programie specjalizacji.
 8. Dwie prace poglądowe z fizjoterapii zaakceptowane przez kierownika specjalizacji.
 9. Świadectwo potwierdzające znajomość języka obcego (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański lub rosyjski).

Uwaga!
Powyższa lista zawiera jedynie wykaz podstawowych dokumentów, jakie są wymagane do PESFZ. W przypadku, gdy programy specjalizacji określają dodatkowe wymogi muszą być one spełnione.


Fizjoterapeuci, którzy byli już dopuszczeni do PESFZ:

składają do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wniosek o przystąpienie do PESFZ pobrany ze strony CEM w terminie do dnia:

 • 15 stycznia - na sesję wiosenną w terminie od 2 maja do 15 czerwca
 • 15 lipca - na sesję jesienną w terminie od 2 listopada do 15 grudnia
 

Miejsce złożenia dokumentów:


Pomorski Urząd Wojewódzki
Wydział Zdrowia - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego 
Oddział Szkolenia Pracowników Medycznych 
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Mirosława Prądzińska tel. 58 30 77 186, fax 58 30 77 188, pokój 240