Fizjoterapeuta odbywa szkolenie specjalizacyjne przez cały jego okres w pełnym wymiarze czasu pracy fizjoterapeuty zatrudnionego w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce właściwej dla danej dziedziny.

Jeżeli fizjoterapeuta pracuje w krótszym wymiarze czasu pracy, okres szkolenia specjalizacyjnego ulega proporcjonalnemu wydłużeniu.


Program specjalizacji:

Fizjoterapeuta odbywa szkolenie specjalizacyjne według programu specjalizacji lub uzupełniającego programu specjalizacji (po specjalizacji I stopnia), zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia, publikowanego na stronie internetowej CMKP www.cmkp.edu.pl.

Staże kierunkowe i kursy specjalizacyjne objęte programem specjalizacji prowadzą jednostki szkolące, które uzyskały akredytację. Lista staży kierunkowych i kursów specjalizacyjnych publikowana jest na stronie CMKP www.cmkp.edu.pl.  


Kierownik specjalizacji:

Specjalizację odbywa się pod nadzorem kierownika specjalizacji, który jest odpowiedzialny za ustalenie szczegółowych warunków przebiegu szkolenia specjalizacyjnego w sposób zapewniający realizację programu specjalizacji.

Kierownika specjalizacji powołuje i odwołuje, za jego zgodą kierownik jednostki szkolącej.

Kierownik specjalizacji może jednocześnie sprawować nadzór nad przebiegiem specjalizacji nie więcej niż 3 osób, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą konsultanta krajowego - nie więcej niż 4 osób.

Kierownik specjalizacji dokonuje corocznych potwierdzeń zrealizowania zajęć objętych programem specjalizacji w terminie 14 dni od zakończenia danego roku oraz potwierdzenia odbycia szkolenia specjalizacyjnego w terminie 14 dni od jego zakończenia.


Przedłużenie specjalizacji:

1. dla specjalizacji rozpoczętych wg dotychczasowych przepisów (do dnia 30.05.2016 r.)

 • czas trwania specjalizacji określony programem specjalizacji może być przedłużony, o okres nie dłuższy niż 24 miesiące
 • czas trwania specjalizacji przedłuża kierownik jednostki szkolącej, na uzasadniony wniosek osoby odbywającej specjalizację, po uzyskaniu opinii kierownika specjalizacji


2. dla specjalizacji rozpoczętych wg nowych przepisów (od dnia 31.05.2016 r.)

 • okres szkolenia specjalizacyjnego określony w programie specjalizacji ulega przedłużeniu o czas nieobecności w pracy osoby odbywającej szkolenie specjalizacyjne:
  • o okres pobierania świadczeń, o których mowa w art.2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
  • z powody urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę na czas nie dłuższy niż 3 miesiące w okresie szkolenia specjalizacyjnego
  • w przypadkach określonych w art.92, art.176-179, art.182, art.185, art.187 i art.188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
  • z powodu przerwy nie dłuższej niż 14 dni wynikającej z procedur spowodowanych przy zmianie jednostki szkolącej
  • z powodu przerwy nie dłuższej niż 12 miesięcy wynikającej z realizacji specjalizacji odbywanej w trybie poszerzenia zajęć programowych studiów doktoranckich o program specjalizacji zgodny z kierunkiem tych studiów
 • okres szkolenia specjalizacyjnego zostaje dodatkowo przedłużony o okres udzielonego osobie odbywającej szkolenie przez pracodawcę urlopu wychowawczego na zasadach określonych w odrębnych przepisach
 • w uzasadnionych przypadkach zgodę na dodatkowe przedłużenie okresu szkolenia specjalizacyjnego może wyrazić wojewoda na wniosek osoby odbywającej szkolenie, po uzyskaniu opinii kierownika specjalizacji. Wojewoda rozstrzyga o przedłużeniu okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego po zasięgnięciu opinii konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie

Skrócenie specjalizacji:

1. dla specjalizacji rozpoczętych wg dotychczasowych przepisów (do dnia 30.05.2016 r.)

 • czas trwania specjalizacji określony programem specjalizacji może być skrócony o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy pod  warunkiem pełnego zrealizowania programu specjalizacji
 • czas trwania specjalizacji skraca kierownik jednostki szkolącej, na uzasadniony wniosek osoby odbywającej specjalizację, po uzyskaniu opinii kierownika specjalizacji


2. dla specjalizacji rozpoczętych wg nowych przepisów (od dnia 31.05.2016 r.)

 • okres szkolenia specjalizacyjnego określony w programie specjalizacji może być skrócony na uzasadniony wniosek osoby odbywającej szkolenie specjalizacyjne, pod warunkiem pełnego zrealizowania programu specjalizacji, o okres nie dłuższy niż 1/2 okresu szkolenia
 • wniosek o skrócenie okresu szkolenia specjalizacyjnego osoba odbywająca szkolenie składa do dyrektora CMKP, który rozstrzyga w formie decyzji o skróceniu okresu szkolenia specjalizacyjnego na podstawie opinii powołanego przez siebie zespołu

Zmiana miejsca odbywania specjalizacji:

Jeżeli jednostka szkoląca ulegnie likwidacji albo z innych powodów zaprzestaje prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego albo utraci akredytację, wojewoda w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji i kierownikiem innej jednostki szkolącej wskazuje miejsce i termin kontynuowania szkolenia specjalizacyjnego w skierowaniu do odbywania szkolenia specjalizacyjnego.

W szczególnie uzasadnionym przypadku wojewoda może, na wniosek fizjoterapeuty odbywającego szkolenie specjalizacyjne, wydać mu skierowanie do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w innej jednostce szkolącej posiadającej akredytację oraz wolne miejsce szkoleniowe.

Jeżeli jednostka szkoląca znajduje się na obszarze innego województwa, zmiana miejsca szkolenia specjalizacyjnego następuje po wyrażeniu zgody przez właściwego wojewodę oraz właściwego konsultanta wojewódzkiego województwa, na którego obszarze fizjoterapeuta ma kontynuować odbywanie tego szkolenia.


Skreślenie z rejestru:

1. dla specjalizacji rozpoczętych wg dotychczasowych przepisów (do dnia 30.05.2016 r.)

PUW w Gdańsku skreśla osobę odbywającą specjalizację z rejestru w przypadku:

 • nierozpoczęcia realizacji programu specjalizacji w terminie 1 miesiąca od dnia wskazanego jako termin rozpoczęcia specjalizacji w karcie specjalizacji
 • upływu czasu, w którym osoba zobowiązana była ukończyć specjalizację
 • wniosku kierownika specjalizacji po uzyskaniu opinii konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie w przypadku gdy osoba odbywająca specjalizację nie realizuje lub nie może realizować programu specjalizacji
 • upływu okresu, w którym osoba zobowiązana była ukończyć specjalizację


PUW w Gdańsku o skreśleniu niezwłocznie powiadamia osobę odbywającą specjalizację za pośrednictwem kierownika specjalizacji.

Osoba odbywająca specjalizację w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o skreśleniu z rejestru może wystąpić do PUW w Gdańsku o przywrócenie możliwości kontynuowania specjalizacji.

2. dla specjalizacji rozpoczętych wg nowych przepisów (od dnia 31.05.2016 r.)

Wojewoda wydaje decyzję o skreśleniu z rejestru fizjoterapeuty odbywającego szkolenie specjalizacyjne na obszarze danego województwa w przypadku:

 • nierozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w terminie 3 miesięcy od daty określonej w karcie specjalizacji, jako planowana data rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego
 • upływu czasu, w którym fizjoterapeuta zobowiązany był ukończyć szkolenie specjalizacyjne
 • zawiadomienia przez kierownika specjalizacji i po uzyskaniu opinii konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii, w przypadku gdy fizjoterapeuta odbywający szkolenie specjalizacyjne nie realizuje lub nie może realizować programu specjalizacji
 • wniosku fizjoterapeuty odbywającego szkolenie specjalizacyjne
 • niedokonania potwierdzeń zaliczenia i zakończenia szkolenia specjalizacyjnego w okresie 3 miesięcy od dokonania ostatniego wpisu z przyczyn leżących po stronie fizjoterapeuty

Miejsce załatwienia sprawy:


Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego 
Oddział Szkolenia Pracowników Medycznych 
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Beata Gołuńska tel. 58 30 77 186, fax 58 30 77 188, pokój 240