Postępowanie kwalifikacyjne:


Postępowanie kwalifikacyjne do odbycia szkolenia specjalizacyjnego dla fizjoterapeutów przeprowadza wojewoda dwa razy do roku w terminach:

 • od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 
 • od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia


Liczba wolnych
 miejsc szkoleniowych w jednostkach uprawnionych do prowadzenia specjalizacji na terenie województwa pomorskiego, na aktualne postępowanie kwalifikacyjne określana i ogłaszana jest na stronie internetowej PUW w Gdańsku www.gdansk.uw.gov.pl w komunikatach Wydziału Zdrowia na, co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem postępowania.


Specjalizację w dziedzinie fizjoterapii w ramach kształcenia podyplomowego prowadzą podmioty (jednostki szkolące),
posiadające akredytację udzieloną przez dyrektora CMKP.

Lista jednostek szkolących publikowana i aktualizowana jest na stronie internetowej CMKP  www.cmkp.edu.pl wraz z określeniem maksymalnej liczby miejsc szkoleniowych w zakresie danego szkolenia specjalizacyjnego dla osób mogących odbywać szkolenie specjalizacyjne, na okres 5 lat.

Jednostka szkoląca przekazuje do wojewody informacje o kosztach szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie fizjoterapii, co najmniej na 2 miesiące przed terminem danego postępowania kwalifikacyjnego.


Fizjoterapeuta ubiegający się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego może być w danym terminie dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego tylko w jednej dziedzinie fizjoterapii i tylko w jednym województwie.

Warunki jakie powinien spełnić fizjoterapeuta, który zamierza przystąpić do specjalizacji:

 • złożyć wniosek o rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne
 • posiadać prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty
 • posiadać tytuł magistra, spełniający wymagania określone w art.13 ust.3 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty
 • zostać zakwalifikowanym do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym


Fizjoterapeuta składa wniosek o rozpoczęcie specjalizacji wraz z załącznikami terminie: 

 • od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja na postępowanie kwalifikacyjne od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca
 • od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia na postępowanie kwalifikacyjne od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia


Wymagane dokumenty:

 • wniosek o rozpoczęcie specjalizacji (w wersji papierowej)
 • odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie specjalizacji
 • dokument potwierdzający okres zatrudnienia w zawodzie z wyszczególnieniem wymiaru etatu
 • oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji zawierające klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"
 • dokument potwierdzający ukończenie szkolenia podyplomowego z zakresu fizjoterapii z wyszczególnieniem liczby godzin szkolenia (zaświadczenia wydane w języku obcym, winny być przetłumaczone na język polski i poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza)

 


 Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 • ocenę formalną wniosku
 • postępowanie konkursowe w przypadku, gdy liczba wnioskujących przekroczy liczbę wolnych miejsc szkoleniowych


W postępowaniu konkursowym przyznaje się punkty za:

1. w przypadku fizjoterapeuty, który rozpoczął kształcenie wg nowych przepisów (od dnia 31.05.2016 r.):

 • wynik PEF - nie więcej niż 50 punktów


2.
w przypadku fizjoterapeuty, który nabył kwalifikacje na podstawie dotychczasowych przepisów (do dnia 30.05.2016 r.):

 • staż pracy w zawodzie fizjoterapeuty, w pełnym wymiarze czasu pracy - 2 punkty za każdy rok, nie więcej niż 6 punktów
 • posiadanie stopnia naukowego doktora - 18 punktów
 • opublikowanie jako autor lub współautor:
  • podręcznika naukowego z zakresu fizjoterapii - 2 punkty za każdy, nie więcej niż 6 punktów
  • artykułu naukowego z zakresu fizjoterapii w czasopiśmie recenzowanym - 1 punkt za każdy, nie więcej niż 10 punktów
 • szkolenie podyplomowe z zakresu fizjoterapii, gdzie 100 godzin szkolenia jest równe 2 punktom, nie więcej niż 10 punktów


W przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe uzyska identyczny wynik w postępowaniu konkursowym, uwzględnia się wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

W przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe uzyska identyczny wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych, uwzględnia się średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku, ze wskazaniem skali ocen jaka obowiązywała na uczelni.

W przypadku uzyskania identycznych wyników, wojewoda wzywa niezwłocznie kandydatów do dostarczenia dokumentu poświadczającego średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku.

Wynik postępowania konkursowego stanowi procent maksymalnej liczby punktów:

 • uzyskanych za PEF (pkt.1) - w przypadku fizjoterapeuty, który nabył kwalifikacje na podstawie nowych przepisów
 • uzyskanych za posiadane doświadczenie zawodowe (wymienione w pkt.2) - w przypadku fizjoterapeuty, który nabył kwalifikacje na podstawie dotychczasowych przepisów


Wyniki postępowania kwalifikacyjnego publikowane są na stronie internetowej PUW www.gdansk.uw.gov.pl w komunikatach Wydziału Zdrowia w dniu 1 lipca lub 16 stycznia.

Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się fizjoterapeutów w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc przyznanych na dane postępowanie kwalifikacyjne, w danym województwie, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym.


Weryfikacja postępowania kwalifikacyjnego:


Fizjoterapeuta może zwrócić się do wojewody o weryfikację postępowania kwalifikacyjnego w terminie 20 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej wojewody listy fizjoterapeutów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rozpoczęcia danego szkolenia specjalizacyjnego.

Fizjoterapeuta, który nie został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego, może zwrócić się do wojewody o weryfikację postępowania kwalifikacyjnego, w terminie 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

O rozstrzygnięciu sprawy wojewoda zawiadamia niezwłocznie fizjoterapeutę, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.


Rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego:


 Fizjoterapeucie zakwalifikowanemu do odbywania szkolenia specjalizacyjnego PUW wydaje:

 • skierowanie do odbywania szkolenia specjalizacyjnego do jednostki szkolącej posiadającej wolne miejsca szkoleniowe ze wskazanym okresem jego odbywania
 • kartę specjalizacji (KS) z określoną planowaną datą rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego


Fizjoterapeuta rozpoczyna szkolenie specjalizacyjne w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty określonej w karcie specjalizacji, jako planowana data rozpoczęcia szkolenia. Kierownik specjalizacji potwierdza faktyczną datę rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w karcie specjalizacji.

KS wraz z wymaganymi wpisami stanowi dowód odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z jego programem.

W tym samym czasie można odbywać tylko jedno szkolenie specjalizacyjne.

Szkolenie specjalizacyjne jest jednostopniowe.


Miejsce załatwienia sprawy:


Pomorski Urząd Wojewódzki
Wydział Zdrowia - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego 
Oddział Szkolenia Pracowników Medycznych 
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Beata Gołuńska tel. 58 30 77 186, fax 58 30 77 188, pokój 240