Konkurs ofert na projekty w zakresie realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” na rok 2011

Wojewoda Pomorski realizując postanowienia rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” opracowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 29 maja 2003 r. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 25 lutego 2010 r. Nr 28, poz. 146) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie projektów organów administracji samorządowej oraz organizacji pozarządowych-podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, działających na terenie województwa pomorskiego
i zajmujących się szeroko rozumianą działalnością na rzecz edukacji dla bezpieczeństwa publicznego.

O dotacje finansowe mogą się ubiegać:

  • organy samorządów terytorialnych
  • organizacje pozarządowe prowadzące na terenie województwa pomorskiego szeroko rozumianą działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom

Dofinansowanie na realizację autorskich programów mogą otrzymać podmioty uprawnione, które przedstawią wiarygodne oferty zgodnie z przyjętymi założeniami merytorycznymi programu „Razem bezpieczniej” oraz spełnią określone warunki:

  • działalność mającą na celu zapewnienie szeroko pojmowanego porządku i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom w wymienionych obszarach: bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz promowanie właściwych relacji międzyludzkich, bezpieczeństwo w szkole, bezpieczeństwo środkach komunikacji publicznej, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpieczeństwo w działalności gospodarczej, ochrona dziedzictwa narodowego
  • wykażą, że dysponują własną bazę materialną przystosowaną do realizacji danego projektu
  • przedstawią dotychczasowe rezultaty działań realizowanych w powyższych obszarach
  • problematyka proponowanego projektu musi być zgodna ze statutem organizacji ( cele i zadania)

Prawidłowo wypełniony wniosek/ofertę wraz z załącznikami, należy złożyć w sekretariacie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (pokój 398 O) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 stycznia 2011 roku.

ADRES: 80-810 GDAŃSK, UL. OKOPOWA 21/27, (sekr.) tel. 58 30 77 322

Warunkiem rozpatrzenia ofert jest:

  • dokładne i czytelne wypełnienie wniosku w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wzoru oferty realizacji zadania publicznego (Dz.U. 05. Nr 264. poz.2207), zawierającego precyzyjny opis planowanego działania
  • aktualny odpis z rejestru sądowego (ważny 3 miesiące)
  • przedłożenie statutu organizacji
  • załączenie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności organizacji za ubiegły rok, lub, w przypadku krótszej działalności, za okres dotychczasowej działalności.

Spośród nadesłanych ofert Zespół Opiniujący Wojewody Pomorskiego wybierze 7 najlepszych projektów. Następnie zostaną one przesłane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie poddane będą ponownej weryfikacji przez Zespół Opiniujący Ministra.

Projekty, które zostaną zaopiniowane pozytywnie, otrzymają dofinansowanie na podstawie decyzji Zespołu Opiniującego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W budżecie państwa na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań „ Razem bezpieczniej” zabezpieczono kwotę 3 mln zł. Rezerwa ta zostanie podzielona zgodnie z założeniami programu na realizacje konkretnych projektów
w poszczególnych województwach. Maksymalna kwota dofinansowania jednego wniosku nie może przekroczyć 100 000, 00 zł.

Termin ogłoszenia wyników konkursu jest uzależniony od decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W przypadku przyznania dotacji, każdy ubiegający się o środki finansowe podmiot zostanie odrębnie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
Informacje dotyczące rządowego programu „Razem bezpieczniej” oraz wzory dokumentów obowiązujących w ramach konkursu są dostępne na stronie internetowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.gdansk.uw.gov.pl

Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletnie pozostaną bez rozpatrzenia.

Ponadto informuję, że w roku 2010 na realizację zadań w ramach programu „Razem bezpieczniej” przekazano z budżetu Wojewody Pomorskiego środki finansowe w wysokości 99 135 zł.
Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że Członkowie Zespołu Koordynującego rządowy program „Razem bezpieczniej” zaproponowali, aby hasłem przewodnim w krajowych działaniach profilaktycznych w roku 2011 był motyw zaakceptowany przez Europejską Sieć Prewencji Kryminalnej (EUCPN) tj. „Sport, nauka i sztuka jako narzędzia prewencji kryminalnej wśród dzieci i młodzieży”.
Dodatkowo uwzględnienie powyższego hasła w propozycjach projektów dofinansowanych w ramach programu „Razem bezpieczniej” w 2011 r. , ułatwi procedurę wyłonienia najlepszego polskiego projektu, który zostanie zgłoszony do przyszłorocznej procedury ECPA.

Wszelkich informacji związanych z opracowywaniem projektów lub procedurami postępowania udziela Pani Monika Walkowska – inspektor Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego tel: 58 30 77 139.