DYREKTOR BIURA KADR I ORGANIZACJI
Mirosław Wicki
Sekretariat:
Anna Sołtys
inspektor

tel. 58 30 77 716
fax 58 30 77 346
nr pokoju: 186

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Do zakresu działania Biura Kadr i Organizacji należy:

 • realizacja zadań wojewody objętych działem administracji rządowej - administracja publiczna w zakresie administracji, w tym organizacji urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych.


Biuro prowadzi obsługę dyrektora generalnego urzędu w zakresie jego zadań wynikających z przepisów odrębnych.


W skład Biura Kadr i Organizacji wchodzą:

 • Oddział Kadr i Płac,
 • Oddział Organizacyjny i Rozwoju Kadr,
 • samodzielne stanowiska pracy do spraw:
  • bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • obsługi prawnej,
  • organizacyjno-administracyjnych.

Do zadań Biura Kadr i Organizacji należy:

w zakresie działania Oddziału Kadr i Płac:

 • dokonywanie czynności wynikających z nawiązania, trwania i ustania stosunku pracy z pracownikami urzędu,
 • dokonywanie czynności związanych z powołaniem, odwołaniem oraz ustalaniem wysokości należnego wynagrodzenia dla kierowników jednostek rządowej administracji zespolonej w województwie pomorskim oraz dla osób sprawujących funkcje kierowników w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych wojewodzie,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wynagradzaniem pracowników urzędu,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie zatrudniania i wynagradzania,
 • współpraca z ZUS i PEFRON w zakresie rozliczeń i zmiany danych osobowych pracowników PUW,
 • prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością służbową i dyscyplinarną pracowników urzędu,
 • obsługa komisji dyscyplinarnej i rzecznika dyscyplinarnego;


w zakresie działania Oddziału Organizacyjnego i Rozwoju Kadr:

 • opracowywanie projektów statutu i regulaminu urzędu,
 • prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej i rejestru wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz koordynowanie udostępniania informacji,
 • prowadzenie rejestru aktów prawnych wydawanych przez dyrektora generalnego,
 • koordynowanie wykonania strategii Sprawne Państwo 2020,
 • koordynowanie spraw związanych z prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej urzędu,
 • prowadzenie spraw dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • koordynowanie prac związanych z zamieszczaniem usług urzędu na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), serwisie biznes.gov.pl oraz portalu obywatel.gov.pl,
 • realizowanie zadań w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,
 • koordynowanie wykonania polityki zarządzania ryzykiem,
 • organizowanie i prowadzenie naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy,
 • monitorowanie struktury organizacyjnej urzędu, tj. struktury opisów stanowisk pracy,
 • planowanie, organizowanie i nadzorowanie szkoleń powszechnych, specjalistycznych i szkoleń w ramach indywidualnego programu rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej,
 • organizowanie i prowadzenie spraw związanych z odbywaniem służby przygotowawczej,
 • organizowanie praktyk studenckich i zawodowych, praktyk aplikantów radcowskich oraz staży dla osób bezrobotnych,
 • opracowywanie programu zarządzania zasobami ludzkimi oraz aktualizacja zarządzeń, procedur i instrukcji w tym zakresie,
 • monitorowanie i analiza wyników ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej,
 • przygotowywanie raportów, analiz i sprawozdań z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi,
 • prowadzenie rejestru wystąpień podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową,
 • opracowywanie dokumentów związanych z usprawnieniem i rozwojem procedur administracyjnych,
 • prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości usług oraz usprawnienia organizacji urzędu, w tym prowadzenie badań satysfakcji klientów;


w zakresie działania samodzielnego stanowiska pracy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp w urzędzie,
 • prowadzenie szkoleń z dziedziny bhp,
 • bieżące informowanie o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, występowanie z wnioskiem o ich usunięcie oraz opracowywanie analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • dokonywanie oceny ryzyka zawodowego; 

 
w zakresie działania samodzielnego stanowiska pracy ds. obsługi prawnej:

 • opiniowanie pod względem formalno-prawnym zarządzeń, pism, instrukcji, umów i dokumentów wytworzonych w biurze;
 • udzielanie porad w zakresie interpretowania i stosowania prawa;


w zakresie działania samodzielnego stanowiska pracy ds. organizacyjno-administracyjnych:

 • prowadzenie sekretariatu biura;
 • obsługa dyrektora i pracowników biura.