Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015r., poz. 1916 z późn. zm.)
jednostki samorządu terytorialnego po raz pierwszy są zobowiązane do przekazania bezpośrednio wojewodzie informacji
o zrealizowanych lub podjętych w 2016 r. zadaniach z zakresu zdrowia publicznego w terminie do dnia 31.03.2017r.
Wzór sprawozdania został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie rocznej informacji
o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego (Dz. U. z 2016r., poz. 2216) http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2216/1