Jednostka samorządu terytorialnego może ubiegać się o uzyskanie z Narodowego Funduszu Zdrowia środków na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych innych, niż określone w wykazach świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. z 2016r., poz. 1793 z późn. zm.), w kwocie nieprzekraczającej:
•    80% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tys.,
•    40% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców przekraczającej 5 tys.
W celu pozyskania powyższego dofinansowania organ  wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego powinien złożyć wniosek do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ. Termin składania wniosków na 2018 r. upływa z dniem 01 września 2017r. Do wniosku dołączyć należy pozytywną opinię projektu programu wydaną przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a także pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia.

Przy składaniu wniosku proszę o weryfikację programu zgodnie  załącznikiem do oceny programu polityki zdrowotnej.