Wykonywanie zadań przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego jest wspomagane przez system teleinformatyczny, w którym przechowywane są dane dotyczące treści zgłoszeń alarmowych, w tym nagrań rozmów telefonicznych obejmujących całość zgłoszenia alarmowego, danych osób zgłaszających i innych osób wskazanych w trakcie przyjmowania zgłoszenia, pozycji geograficznych, informacji o miejscu zdarzenia i jego rodzaju oraz skróconego opisu zdarzenia.

Utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego zapewnia minister właściwy do spraw administracji publicznej.

Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1077) Wojewoda Pomorski jest współadministratorem danych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym uzyskanych w związku z obsługą zgłoszeń alarmowych.

Poniżej zamieszczona została klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania ww. danych.