Wiele nieszczęść powodowanych jest nierozważnym podnoszeniem, odkopywaniem, przenoszeniem i wrzucaniem do ognisk znalezionych niewybuchów. Powiadamiając o tym fakcie terenowe organy administracji państwowej, Policję lub Minerskie Patrole Oczyszczania Terenu (MPOT) chronimy nasze życie.
Chociaż od zakończenia działań II wojny światowej minęło kilkadziesiąt lat, to nadal spotykamy się w życiu codziennym z jej pozostałościami. Znajdujemy wiele przedmiotów niekiedy bliżej nam nieznanych lub mających znamiona uzbrojenia wojskowego.
Należy mieć świadomość, że materiał wybuchowy stosowany w technice wojskowej, w praktyce jest całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowuje swe właściwości wybuchowe.
Za przedmioty wybuchowe uważa się wszelkiego rodzaju przedmioty pochodzenia wojskowego, które ze względu na swe właściwości wybuchowe grożą niebezpieczeństwem przy niewłaściwym obchodzeniu się z nimi (ruszanie, rozkręcanie, rzucanie itp.).

Są to w szczególności:

 • zapalniki,
 • pociski,
 • bomby lotnicze,
 • naboje artyleryjskie i karabinowe,
 • pancerzownice,
 • granaty,
 • miny wszelkich typów,
 • ładunki materiałów wybuchowych,
 • złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych.


Za przedmioty niebezpieczne
 uważa się wszelkiego rodzaju urządzenia (materiały pochodzenia wojskowego, przemysłowego lub innego), które mając właściwości łatwopalne, żrące, trujące grożą niebezpieczeństwem przy manipulowaniu lub zetknięciu się z powietrzem albo wysoką temperaturą.
Zaliczyć do nich można:

 • płyn łatwopalny, żrący i trujący,
 • zawartość butli stalowych, gaśnic,
 • resztki rozmaitych substancji w aparaturze laboratoryjnej itp.


Unieszkodliwianiem materiałów wybuchowych i przedmiotów niebezpiecznych zajmują się Minerskie Patrole Oczyszczania Terenu (MPOT), które działają na określonych obszarach.

 

WYKAZ PATROLI ROZMINOWANIA Z REJONAMI ODPOWIEDZIALNOŚCI:
LINK
  
 
 

Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu niewypału lub wybuchu, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie może doprowadzić do wielu niepotrzebnych nieszczęść, a nawet śmierci.
W przypadku znalezienia takich przedmiotów należy niezwłocznie powiadomić Policję, która sprawdzi czy znaleziony przedmiot jest wybuchowy i niebezpieczny, zawiadomi o tym fakcie jednostkę wojskową i zabezpieczy miejsce do czasu przybycia patrolu minerskiego.
Wszystkie zgłoszenia dotyczące oczyszczania terenów z przedmiotów wybuchowych patrole realizują niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni od daty otrzymania zgłoszenia.
Zgłoszenia pilne realizują natychmiast tzn. nie później niż w ciągu doby.
Za pilne zgłoszenia należy uważać takie zgłoszenia, które donoszą o wykryciu przedmiotów wybuchowych lub niebezpiecznych wszędzie tam, gdzie stwarzają one szczególne niebezpieczeństwo dla ludności, powodują wstrzymanie pracy, nauki itp., a więc np. na terenie szkół, na ulicach miast, w zakładach pracy itp.

“Kategorycznie nie wolno podnosić, odkopywać, przenosić, wrzucać do ogniska ani do miejsc takich jak stawy, głębokie rowy znalezionych niewybuchów”

OBOWIĄZKI WŁADZ TERENOWYCH

Terenowe organa administracji państwowej:

 • przyjmują zgłoszenie o znalezieniu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych od ludności, instytucji, jednostek gospodarki państwowej i uspołecznionej,
 • sprawdzają czy zgłoszony przedmiot jest wybuchowy i niebezpieczny,
 • zabezpieczają miejsce znalezienia,
 • wpisują znalezienie przedmiotu wybuchowego lub niebezpiecznego do “Książki ewidencji zgłoszeń”,
 • powiadamiają jednostkę wojskową podając:
  • dokładne miejsce wykrycia,
  • adres osób mogących wskazać miejsce znajdowania się przedmiotu wybuchowego lub niebezpiecznego.