W związku z kontynuacją rządowego “Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”, informuję, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór wniosków do programu “Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” na 2019 rok.

W dniu 10 grudnia 2018 roku, Wojewoda Pomorski ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 w województwie pomorskim zadania publicznego w ramach Programu “Razem bezpieczniej”. 

Wypełniony wniosek o dofinansowanie można złożyć osobiście w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku lub wysłać na adres: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, ul Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. 

Termin składania ofert wraz z wymaganymi załącznikami oferty upływa w dniu 31 grudnia 2018 r.

Decyduje data wpływu oferty do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie datą stempla pocztowego.
Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje dostępne są na oficjalnej stronie internetowej programu pod adresem: http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/

Pliki do pobrania:

Wniosek
Ogłoszenie