W związku z kontynuacją “Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” informuję, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór wniosków do Programu “Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” na 2020 r.
 
W dniu 27 stycznia 2020 roku, Wojewoda Pomorski ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 w województwie pomorskim zadania publicznego pn. ”Bezpieczne przejścia dla pieszych”.
Wypełniony wniosek o dofinansowanie można złożyć osobiście w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku lub wysłać na adres: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
Termin składania ofert upływa w dniu 17 lutego 2020 r.
 
Decyduje data wpływu oferty do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie datą stempla pocztowego. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Programu “Razem bezpieczniej” pod adresem: http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/