Wydział Państwowego Ratownictwa Medycznego


Dyrektor
Agnieszka Krzysiak

Sekretariat
pok. nr 398 O
tel.: 58 307 74 60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W skład Wydziału Państwowego Ratownictwa Medycznego wchodzą:

 1. Oddział Ratownictwa Medycznego
 2. Oddział Dyspozytornia Medyczna w Gdańsku (od 1.11.2021 r.)
 3. Oddział Dyspozytornia Medyczna w Słupsku (od 1.11.2021 r.)
 4. wieloosobowe samodzielne stanowisko pracy ds. administrowania systemem SWD
 5. samodzielne stanowisko pracy ds. systemu łączności radiowej
 6. samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi prawnej
 7. samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno-administracyjnych

 

Do zakresu działania Wydziału Państwowego Ratownictwa Medycznego należy w szczególności:

 1. realizowanie zadań w zakresie ratownictwa medycznego
  a) planowanie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) na terenie województwa pomorskiego, w tym sporządzanie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz jego aktualizacja,
  b) organizowanie systemu PRM na terenie województwa pomorskiego, w tym:
  ustalanie liczby i rozmieszczenia na obszarze województwa zespołów ratownictwa medycznego,
  określanie, w uzgodnieniu z dyrektorem Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, liczby i rozmieszczenia szpitalnych oddziałów ratunkowych funkcjonujących w województwie,
  podejmowanie działań organizacyjnych na terenie województwa pomorskiego, zmierzających do zapewnienia dotarcia zespołu ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia, w czasie określonym wymogami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
  c) nadzór i kontrola systemu PRM na terenie województwa pomorskiego, w tym:
  kontrola dysponentów jednostek systemu PRM,
  kontrola jednostek współpracujących z systemem PRM w zakresie zadań związanych z ratownictwem medycznym,
  kontrola podmiotów prowadzących kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, pod względem spełniania przez nie wymagań określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
  kontrola podmiotów prowadzących kursy doskonalące ratowników medycznych i kursy doskonalące dyspozytorów medycznych pod względem spełnienia wymagań określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
  d) opracowywanie i przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia założeń dotyczących finansowania zespołów ratownictwa medycznego, wsparcia psychologicznego dyspozytorów medycznych, dyspozytorni medycznych oraz współpraca w tym zakresie z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
  e) powierzanie przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawierania i rozliczania wykonania tych umów dyrektorowi właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
  f) współdziałanie z innymi urzędami wojewódzkimi w przypadku zdarzeń losowych wymagających koordynacji działań i wzajemnego wsparcia służb medycznych,
  g) wydawanie decyzji administracyjnych o wpisie, odmowie wpisu lub wykreśleniu z rejestru jednostek współpracujących z systemem PRM,
  h) wydawanie kart doskonalenia zawodowego dyspozytorom medycznym i ratownikom medycznym,
  i) zatwierdzanie, odmowa zatwierdzenia lub cofniecie zatwierdzenia programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
  j) pełnienie całodobowego dyżuru przez wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego,
  k) współpraca wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego z Biurem Logistyki w zakresie nadzoru nad monitoringiem budynku,
  l) potwierdzanie dopełnienia przez ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych obowiązku doskonalenia zawodowego,
  m) weryfikacja formalna wniosków podmiotów ubiegających się o uzyskanie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenie kursu doskonalącego, przekazywanie ich do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) oraz niezwłoczne przekazywanie informacji do CMKP o terminie i miejscu prowadzenia kursów na terenie województwa pomorskiego oraz prowadzonych przez wojewodę kontroli podmiotów prowadzących kursy doskonalące ratowników medycznych i kursy doskonalące dyspozytorów medycznych pod względem spełnienia wymagań określonych w przepisach,
  n) prowadzenie ewidencji szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego,
  o) realizowanie zadań związanych z finansowaniem i dofinansowaniem przez wojewodę nakładów na inwestycje związane z działalnością zespołów ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych;
  p) ustalanie harmonogramu funkcjonowania jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, w warunkach zwiększonej gotowości do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
  q) rozpatrywanie zażaleń, skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania jednostek systemu PRM,
  r) zawieranie dodatkowych umów na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego związanych z zabezpieczeniem wybranych miejsc lub dokonania czynności wykraczających poza zadania określone w planie, w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej,
  s) współpraca z Centrum Egzaminów Medycznych w zakresie prawidłowego przeprowadzania Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego,
  t) potwierdzanie wniosków o nadanie uprawnień osoby, która założyła konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych i zamierza przystąpić do Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego w zakresie tożsamości osoby, która założyła konto oraz weryfikacja uprawnień tej osoby;
 2. realizowanie zadań w zakresie prowadzenia dyspozytorni medycznych:
  a) realizacja zadań na stanowiskach dyspozytora medycznego, głównego dyspozytora medycznego i zastępcy głównego dyspozytora medycznego,
  b) opracowanie szczegółowego sposobu funkcjonowania dyspozytorni medycznych, z uwzględnieniem zapewnienia ciągłości jej funkcjonowania oraz organizacji pracy dyspozytorów medycznych,
  c) opracowanie planu postępowania w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej przyjmowanie i obsługę powiadomień o zdarzeniach i zgłoszeń alarmowych,
  d) przygotowanie, weryfikacja i aktualizacja wykazów i opracowań niezbędnych podczas realizacji zadań przez dyspozytorów medycznych,
  e) nadzór nad pracą dyspozytorów medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu przeprowadzania rozmów, decyzji podejmowanych w zakresie dysponowania oraz odmów zadysponowania zespołów ratownictwa medycznego, obsługi zdarzeń, w tym zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych,
  f) dokonywanie oceny sposobu realizacji zadań przez dyspozytorów medycznych na podstawie formularza oceny pracy dyspozytora medycznego, uwzględniającego kryteria oceny pracy dyspozytora medycznego,
  g) rozpatrywanie zażaleń, skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania dyspozytorni medycznych,
  h) zapewnienie wsparcia psychologicznego dyspozytorów medycznych,
  i) tworzenie i przechowywanie dokumentacji dyspozytorni medycznych,
  j) rejestrowanie i przechowywanie nagrań rozmów prowadzonych na stanowisku dyspozytora medycznego,
  k) sporządzanie analizy liczby, natężenia i czasu obsługi zgłoszeń na stanowisku dyspozytorów medycznych w celu ustalenia właściwej liczby stanowisk dyspozytorów medycznych do aktualnych potrzeb systemu,
  l) realizacja zadań związanych z centralizacją dyspozytorni medycznych w województwie;
 3. organizacja i sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem sieci łączności radiowej wykorzystywanej przez jednostki systemu PRM na obszarze województwa celem integracji z systemami radiowymi dysponentów jednostek systemu PRM;
 4. zapewnienie utrzymania i funkcjonowania Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie województwa.