Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu

Danuta Janiak

Z-ca Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu

Magdalena Goldszmidt

kontaktSekretariat

pok. nr 198 C
tel.: 58 307 72 45
fax: 58 307 74 93

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 W skład Wydziału Finansów i Budżetu wchodzą oddziały:

  • Budżetu
  • Księgowości
  • Kontroli Finansowej
  • Księgowości Dysponenta III Stopnia 

Do Wydziału Finansów i Budżetu należy w szczególności:

1) opracowywanie projektu budżetu w roku poprzedzającym rok budżetowy (I i II faza) w układzie tradycyjnym i zadaniowym;
2) opracowywanie materiałów do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa;
3) opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa;
4) prowadzenie ewidencji i bieżącej kontroli realizacji budżetu wojewody oraz ewidencji dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego;
5) przygotowywanie zbiorczego wniosku wojewody dotyczącego zgłoszenia wydatków do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego;
6) prowadzenie ewidencji i kontrola realizacji inwestycji jednostek podległych wojewodzie oraz sporządzanie informacji dla Ministerstwa Finansów o zmianach wartości kosztorysowej;
7) wykonywanie zadań w zakresie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków budżetu wojewody, m. in. podpisywanie umów, weryfikacja wniosków o płatność;
8) przygotowywanie projektów decyzji o zmianach w budżecie wojewody pomorskiego, wynikających z posiadanych uprawnień ustawowych;
9) przygotowywanie projektów wystąpień i wniosków do władz centralnych w sprawie zmian w budżecie wojewody;
10) pełnienie – w imieniu wojewody – funkcji dysponenta głównego w zakresie dysponowania środkami budżetu państwa, obsługa budżetu państwa w systemie TREZOR;
11) sporządzanie rocznej analizy wykonania budżetu wojewody, stanowiącej element materiałów, będących podstawą do udzielenia absolutorium rządowi;
12) przygotowywanie projektów decyzji wojewody w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych;
13) współpraca z centralnymi organami administracji państwowej, z organami samorządowymi, beneficjentami końcowymi oraz wydziałami urzędu w zakresie dotyczącym przepływów środków finansowych;
14) sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu środków europejskich;
15) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową w zakresie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego;
16) wykonywanie zadań wynikających z kompetencji wojewody w zakresie uruchamiania i przekazywania środków z budżetu środków europejskich dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze;
17) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, a w szczególności: sporządzanie wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej, kontrolowanie składanych wniosków oraz sporządzanie sprawozdań;
18) prowadzenie spraw związanych z wypłatą odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej dodatku energetycznego, a w szczególności: sporządzanie wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej, kontrolowanie składanych wniosków oraz sporządzanie sprawozdań;
19) realizacja zadań Wojewody w ramach realizacji „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi „Maluch”;
20) współpraca z Narodowym Bankiem Polskim i obsługa rachunków bankowych dysponenta głównego;
20a)prowadzenie obsługi finansowo-księgowej środków europejskich;
21) uruchamianie środków budżetowych dysponentom niższego stopnia, przekazywanie dotacji celowych jednostkom samorządu terytorialnego oraz dotacji z budżetu państwa na finansowanie/ współfinansowanie projektów realizowanych w ramach funduszy unijnych;
22) prowadzenie syntetycznej i analitycznej ewidencji księgowej wydatków i dochodów oraz należności budżetu państwa;
23) przyjmowanie i analizowanie okresowych sprawozdań budżetowych od podległych wojewodzie jednostek organizacyjnych i jednostek samorządu terytorialnego;
24) przyjmowanie od dysponentów II i III stopnia i analizowanie półrocznych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu w układzie zadaniowym;
25) sporządzanie jednostkowych i łącznych sprawozdań budżetowych w systemie TREZOR;
26) sporządzanie jednostkowych i łącznych sprawozdań z wykonania budżetu w układzie zadaniowym;
27) przekazywanie zrealizowanych dochodów na rachunek centralny budżetu państwa;
28) prowadzenie ewidencji księgowej środków pozabudżetowych;
29) przyjmowanie i analizowanie sprawozdań finansowych, sporządzanych przez jednostki podległe wojewodzie;
30) sporządzanie jednostkowego i zbiorczego sprawozdania finansowego;
30a)rozliczanie dotacji udzielonych z budżetu wojewody pomorskiego;
31) sporządzanie rocznego planu kontroli finansowych prowadzonych przez wydział oraz przeprowadzenie kontroli w zakresie:
a) gospodarki finansowej jednostek rządowej administracji zespolonej oraz innych jednostek organizacyjnych podległych wojewodzie,
b) prawidłowości wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu wojewody jednostkom samorządu terytorialnego na zadania własne oraz na zadania zlecone tym jednostkom ustawami oraz dotacji przekazanych innym jednostkom na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem dotacji na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich,
c) prawidłowości realizacji dochodów budżetu państwa przez jednostki samorządu terytorialnego związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej;
32) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przez wojewodę decyzji orzekających o zwrocie dotacji przyznanych z budżetu państwa na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej za wyjątkiem dotacji przyznanych na zadania realizowane przy współudziale środków zagranicznych;
33) zawiadamianie rzecznika dyscypliny o stwierdzonych przypadkach naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
34) opiniowanie projektów zarządzeń i decyzji wojewody w zakresie skutków finansowych dla budżetu oraz opinii do nadesłanych przez władze centralne aktów prawnych w zakresie zagadnień finansowych;
35) sporządzanie materiałów planistycznych dysponenta III stopnia do projektu i ustawy budżetowej w zakresie wydatków urzędu w układzie tradycyjnym i zadaniowym na podstawie planów opracowanych przez wydziały;
36) przygotowywanie dla dyrektora generalnego decyzji o przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami w oparciu o otrzymane od wydziałów wnioski;
37) prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej zmian w planie finansowym urzędu;
38) prowadzenie rachunkowości urzędu jako dysponenta III stopnia, w szczególności:
a) prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej wydatków budżetowych, kosztów i zaangażowania wydatków,
b) prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej wydatków w układzie budżetu zadaniowego,
c) prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej wydatków, kosztów, zaangażowania oraz zmian w planie finansowym w zakresie projektów finansowanych i współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
d) obsługa finansowo-księgowa zadań realizowanych w ramach rachunku depozytowego i rachunku sum na zlecenie,
e) obsługa finansowo-księgowa zadań realizowanych w ramach środków z Funduszu Pracy,
f) prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
g) prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanie odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych,
h) obsługa finansowo-księgowa zadań realizowanych w ramach prowadzonej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
i) prowadzenie rejestru zakupów VAT dla celów podatkowych;
39) sporządzanie i przekazywanie organom kontroli podatkowej Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT;
40) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
41) prowadzenie obsługi kasowej pracowników i klientów urzędu;
42) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
43) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz zaangażowaniem;
44) dokonywanie sprawdzenia dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym przed dokonaniem wydatku;
45) weryfikacja zawieranych umów i porozumień pod względem zabezpieczenia środków w planie finansowym urzędu, z wyłączeniem umów o pracę;
46) rozliczanie krajowych i zagranicznych kosztów podróży służbowych pracowników;
47) sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych w zakresie wydatków;
48) rozliczanie inwentaryzacji oraz ujmowanie jej wyników w księgach rachunkowych w zakresie prowadzonej ewidencji finansowo-księgowej;
49) obsługa rachunków bankowych:
a) wydatków,
b) sum depozytowych i sum na zlecenie,
c) wydatków niewygasających,
d) środków pochodzących z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w ramach INTERREG IIIA,
e) Funduszu Pracy,
f) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, polegająca między innymi na:
- dokonywaniu płatności urzędu (wysyłka przelewów),
- przygotowywaniu do realizacji czeków i przelewów,
- kontroli transmisji danych do wypłaty (generowanych przelewów) z list wynagrodzeń,
- sporządzaniu wydruków wyciągów bankowych wraz z załącznikami,
- prowadzeniu bieżącej analizy stanu środków na rachunkach;
50) obsługa dysponenta III stopnia w systemie TREZOR w szczególności wprowadzanie:
a) planu finansowego wydatków dysponenta III stopnia,
b) wniosków o zmianę w planie oraz decyzji dyrektora generalnego w sprawie zmian w planie finansowym urzędu,
c) rocznego harmonogramu realizacji wydatków i jego aktualizacja o kwoty przyznanych limitów miesięcznych,
d) zapotrzebowania na środki budżetowe,
e) sprawozdań budżetowych i finansowych dysponenta III stopnia w zakresie wydatków;
51) wykonywanie czynności inkasenta opłaty skarbowej;
52) potwierdzanie zgodności rozrachunków z dostawcami;
53) sporządzanie analiz opisowych z wykonania planu finansowego wydatków urzędu w celu informowania kierownika jednostki o poziomie realizacji budżetu oraz innych analiz finansowych wg potrzeb;
54) rozliczenie środków otrzymanych z rezerw celowych oraz z rezerwy wojewody pomorskiego z wyłączeniem środków na wynagrodzenia;
55) udzielanie informacji na potrzeby wydziałów w zakresie wykonania wydatków i zaangażowania środków;
56) sporządzanie list wypłat wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, w szczególności:
a) z tytułu wypłaconych ekwiwalentów w ramach przepisów BHP,
b) dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych,
c) z tytułu zasądzonych rent;
57) realizowanie zadań w zakresie gospodarowania funduszem płac i etatami:
a) opracowywanie projektów planów finansowych z zakresu funduszu wynagrodzeń oraz planowanie etatów,
b) monitorowanie wykorzystania przydzielonego funduszu wynagrodzeń,
c) sporządzanie z wyżej wymienionych zadań sprawozdań i informacji,
d) akceptowanie pod względem zabezpieczenia finansowego wynagrodzeń i innych świadczeń z tytułu umowy o pracę należnych w danym roku budżetowym oraz na rok przyszły w związku z przedkładanymi dyrektorowi generalnemu wnioskami rekrutacyjnymi, o zmianę uposażenia, wypłatę nagrody,
e) rozliczenie środków na wynagrodzenia otrzymanych z rezerw celowych,
f) monitorowanie zmian w planie wydatków w funduszu wynagrodzeń na rok bieżący,
g) monitorowanie zaangażowania środków na umowy na zastępstwo, jubileusze, odprawy emerytalne, dodatki zadaniowe, PFRON;
58) prowadzenie spraw dotyczących udzielania ulg w spłacie należności budżetu państwa w zakresie dysponenta głównego.