DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI
Żaneta Jenta

KONTAKT:
kontakt

tel.  58  30 77 368
tel./fax: 58 30 77 106
nr pokoju: 385
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


W skład Wydziału Kontroli wchodzą:
a) Oddział Kontroli,
b) wieloosobowe samodzielne stanowisko pracy do spraw kontroli krajowej,
c) samodzielne stanowisko pracy do spraw desygnacji,
d) samodzielne stanowisko pracy do spraw budżetu i pomocy technicznej,
e) samodzielne stanowisko pracy do spraw organizacyjno -administracyjnych
 
Stanowiska pracy pracowników realizujących zadania Kontrolera Krajowego w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz ich wyposażenie współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020, z następujących projektów:
1.    POPT.01.01.00-00-0273/19 pn. Realizacja przez Wojewodów zadań Kontrolera Krajowego w Programach Interreg V-A 2014-2020 – wsparcie zatrudnienia w 2019 roku;
2.    POPT.01.02.00-00-0225/18 pn.  Realizacja przez Wojewodę Dolnośląskiego, Lubuskiego, Warmińsko – Mazurskiego, Pomorskiego oraz Zachodniopomorskiego zadań Kontrolera Krajowego w ramach Programów INTERREG VA 20142020: Polska – Saksonia, Południowy Bałtyk, Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w latach 2018 – 2020;
3.    POPT.02.01.00-00-0226/18 pn. Realizacja przez Wojewodę Dolnośląskiego, Lubuskiego, Warmińsko – Mazurskiego, Pomorskiego oraz Zachodniopomorskiego zadań Kontrolera Krajowego w ramach Programów INTERREG VA 20142020: Polska – Saksonia, Południowy Bałtyk, Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w latach 2018 – 2020.
 

 

 

 


Do zadań Wydziału Kontroli w szczególności należy:
1) przeprowadzanie kontroli wykonywania przez organy rządowej administracji zespolonej
w województwie oraz jednostki podległe lub nadzorowane przez te organy zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych, ustaleń Rady Ministrów oraz wytycznych i poleceń Prezesa Rady Ministrów;
2) przeprowadzanie kontroli w organach niezespolonej administracji rządowej w zakresie zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych;
3) przeprowadzanie kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przez organy jednostek samorządu terytorialnego;
4) przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w komórkach organizacyjnych Urzędu;
5) koordynowanie działalności kontrolnej w komórkach organizacyjnych Urzędu;
6) koordynowanie działalności w zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg; wniosków i petycji w komórkach organizacyjnych Urzędu (w tym prowadzenie Centralnego Rejestru Skarg, Wniosków i Petycji;
7) prowadzenie spraw z zakresu sprawowania kontroli nad działalnością tłumaczy przysięgłych oraz udostępniania listy tłumaczy przysięgłych do powszechnego wglądu;
8) prowadzenie rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN);
9) prowadzenie ewidencji protokołów, wystąpień pokontrolnych oraz informacji o wynikach
z kontroli przeprowadzonych przez uprawnione podmioty w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz organach rządowej administracji zespolonej w województwie;
10) realizacja zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej;
11) realizacja zadań Kontrolera Krajowego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A 2014-2020 Południowy Bałtyk, w tym:
a. przeprowadzanie kontroli składanych przez beneficjentów wniosków o płatność,
b. planowanie i przeprowadzanie kontroli projektów na miejscu ich realizacji,
c. przeprowadzanie kontroli na zakończenie realizacji projektów służących sprawdzeniu kompletności dokumentów potwierdzających właściwą ścieżkę audytu,
d. przeprowadzanie kontroli ex-post oraz oceny ex-ante postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
e. zapobieganie, wykrywanie i korygowanie nieprawidłowości, a także raportowanie nieprawidłowości,
f. bieżąca aktualizacja Instrukcji Wykonawczej;
12) realizacja oraz wdrażanie projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, w których beneficjentem/odbiorcą pomocy jest Pomorski Urząd Wojewódzki
13) przeprowadzanie kontroli planowych w zakresie spełniania kryteriów desygnacji przez Instytucję Zarządzającą i Instytucje Pośredniczące w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej RPO WP 2014-2020),
14) przeprowadzanie kontroli doraźnych na zlecenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w Instytucji Zarządzającej i Instytucjach Pośredniczących w ramach RPO WP 2014-2020,
15) analiza i weryfikacja informacji i dokumentacji dotyczącej RPO WP 2014-2020, w zakresie spełniania kryteriów desygnacji.

 


Zapraszamy na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Wydziału Kontroli